The state line of solution of imbalances problem the wholesale electricity market of Ukraine

Authors:
S.A. Mechovich, А.S. Kolesnichenko
Pages:
31 - 35
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

This article deals with the problem of formation and dynamics of  imbalances of the wholesale electricity market (WEM) of Ukraine. The features and prospects of imbalance control in the context of reforming the wholesale electricity market are analyzed.


Keywords
wholesale electricity market (WEM), reforming WEM, state imbalance regulation of WEM


Links
  1. Zakon Ukrayini <> vid 16.10.1997 r. no575/97-VR // Vidomosti Verhovna Rada Ukrayini. - Ofic. vid. - K., 1997. - st.29.
  2. Postanova Nacionalnoyi komisiyi regulyuvannya elektroenergetiki Ukrayini no 707 vid 26.08.2005 roku iz zminami ta dopovnennyami / Nacionalna komisiya regulyuvannya elektroenergetiki Ukrayini, 2005. [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0707227-05.
  3. Koncepciya funkcionuvannya ta rozvitku optovogo rinku elektrichnoyi energiyi Ukrayini, shvalena Postanovoyu KMU vid 16.11.2002 r. no 1789, 2002. [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1789-2002-%EF.
  4. Levington I. Ukrayina - vprovadzhennya Koncepciyi optovogo rinku elektroenergiyi (ORE) / I. Levington // Elektropanorama. - 2009. - no 1-3. - 40-44.
  5. Materiali naukovo-praktichnoyi konferenciyi <> vid 29.09.2008 r. - Kiyiv, 2008.