“New economy” and innovative development

Authors:
L.A. Yaremko
Pages:
25 - 30
Language:
Russian
Cite as:


Annotation

Keywords
economy, innovation, new economy, innovative development


Links
  1. Nova karta svitu za Dzhefri Saksom // Dzerkalo tizhnya. - 2000. - 15 lipnya. - S. 11.
  2. Mirovaya ekonomika: globalnye tendencii za 100 let. - M. : Yurist, 2003. - 608 s.
  3. Grinov V.V. Problemi formuvannya investiciynoyi sistemi v Ukrayini / V.V. Grinov, P.T. Bubenko, V.A. Gusiev // Ekonomika i prognozuvannya. - 2004.- no 3.- S. 127 - 138.
  4. Zuev A. Innovacionnaya ekonomika v prostranstve postmoderna / A. Zuev, L. Myasnikova // RISK. - 2002. - I. - S. 103 - 113.
  5. Shumpeter Y.A. Kapitalizm, socializm i demokratiya / Y. Shumpeter; [per. s angl. V. Ruzhickiy, P. Tarashchuk]. - K. : Vid-vo <>, 1995. - 528 s.
  6. Kondratev N.D. Problemy ekonomicheskoy dinamiki / N.D. Kondratev; [redkol. L.I. Abalkin (otv. red.) i dr.]. - M. : Ekonomika, 1989. - 526 s.
  7. Shumpeter Y.A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya / Y. Shumpeter; [per. s nem. V.S. Avtonomova, M.S. Lyubskogo, A.Yu. Chepurenko]. - M. : Izd-vo Progres, 1982. - 455 s.
  8. Yansen F. Epoha innovaciy / F. Yansen; [per. s angl.]. - M. : INFRA. - 2002. - 308 s.