Strategic management as new administrative philosophy: essence and stages of development

Authors:
Z.I. Halushka
Pages:
20 - 24
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In the article essence and principles of strategic management opens up as new administrative philosophy, approaches of his determination are systematized, found out reasons and terms of his origin, and also possibilities of successful application.


Keywords
principles of strategic management, strategic management, approaches to classification of scientific schools of strategic management


Links
 1. Brazhnik M.V. Nauchnye shkoly strategicheskogo upravleniya: varianty klassifikacii / M.V. Brazhnik [Elektronniy resurs] // Problemy sovremennoy ekonomiki. - no 3(31). - Rezhim dostupu: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2706.
 2. Galushka Z.I. Strategichniy menedzhment: navchalno-metodichniy posibnik / Z.I. Galushka, I.F. Komarnickiy. - Chernivci : Ruta, 2006. - 248 s.
 3. Gaponenko A.L. Strategicheskoe upravlenie: uchebnik / A.L. Gaponenko., A.P. Pankruhin.  - 2-e izd. - M. : Izd-vo OMEGA-L, 2006. - 464 s.
 4. Zaycev L.G. Strategicheskiy menedzhment: uchebnik. / L.G Zaycev, M.I. Sokolova - Ekonomist. - 2005. - 416 s.
 5. Zub A.T. Strategicheskiy menedzhment: uchebnik / A.T. Zub. - 2 -e izd., pererab. i dop. - TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2007. - 432 s.
 6. Kotelnikov V.Yu. Strategicheskoe upravlenie. Principialno novye podhody dlya epohi bystryh peremen / V.Yu. Kotelnikov. - M. : Eksmo, 2007. - 96 s.
 7. Kuznecov B.T. Strategicheskiy menedzhment: ucheb. posobie / B.T. Kuznecov. - M.: YuNITI-DANA, 2007. - 623 s.
 8. Lapin A.N. Strategicheskoe upravlenie sovremennoy organizaciey / A.N. Lapin - M. : OOO <>, 2006. - 288 s.
 9. Lapygin Yu.N. Strategicheskiy menedzhment: ucheb. posobie / Yu.N. Lapygin. - M.: INFRA-M, 2007. - 236 s.
 10. Mincberg G. Shkoly strategiy / G. Mincberg, B. Alstrend, Dzh. Lempel; [per. s angl. pod red. Yu.N. Kapturevskogo]. - SPb. : Piter, 2000. - 336 s.
 11. Prokopchuk L.O. Strategicheskiy menedzhment: uchebnik dlya vuzov / L.O. Prokopchuk. - SPb.: Izd-vo Mihaylova V.A., 2004. - 511 s.
 12. Strategicheskiy menedzhment / pod red. A.N. Petrova. - SPb. : Piter, 2007. - 496 s.