Specifics of the Ecological Management System Development in Forestry

Authors:
P.V. Kravets
Pages:
196 - 202
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Specific of the development of ecological management system in forest was analyzed. It is ascertain that in spite of dissemination of functional standards all forest certification scheme consists some systemic requirements which provide creating of ecological management framework. Noncompliance in forestry management caused by undeveloped of the systemic elements of management. Proposals for the future development of forest certification were prepared.


Keywords
forest certification, ecological management, forestry, standards


Links
 1. Kravec P.V. Instituciyna rozbudova lisovoyi sertifikaciyi v Ukrayini / P.V. Kravec, P.I. Lakida, Ie.O. Kremenecka ta in. - K. : NNC IAE, 2009. - 250 s.
 2. Kovalishin V.R. Ekonomichne stimulyuvannya rozvitku ekologichnoyi sertifikaciyi lisiv Ukrayini: avtoref. dis. k.e.n. / V.R. Kovalishin. - Lviv; - 2006. - 20 s.
 3. Kravec P.V. Analiz zakonodavcho-pravovih, upravlinskih ta lisivnichih aspektiv sertifikaciyi v Ukrayini / P.V. Kravec // Lisove gospodarstvo, lisova, paperova i derevoobrobna promislovist: mizhvid. nauk.-tehn. zbirnik. - Lviv, 2006. - Vip. 30. - S. 54-62.
 4. Kravec P.V. Konceptualni zasadi ekologichnoyi pasportizaciyi lisogospodarskoyi diyalnosti:  materiali nauk.-prakt. konf. / P.V. Kravec, P.I. Lakida, P.B. Popovich. - K. : RVPS NAN Ukrayini, 2007. - S. 129-134.
 5. Lisove gospodarstvo Ukrayini. - K. : Vidavnichiy dim <>, 2010. - 64 s.
 6. Sinyakevich I.M. Ekologichna sertifikaciya lisiv Ukrayini: problemi i perspektivi / I.M. Sinyakevich // Naukoviy visnik Nacionalnogo agrarnogo universitetu. - K., 2002. - Vip. 54 (Lisivnictvo). - S. 33-36.
 7. Gusieva T.V. Sistemy ekologicheskogo menedzhmenta: ucheb. posobie / T.V. Guseva i dr..; [pod red. T.V. Gusevoy]. - M.: DeLiprint, 2005. - 345 s.
 8. Socialno-ekonomicheskiy potencial ustoychivogo razvitiya: uchebnik / [pod red. prof. L.G. Melnika (Ukraina) i prof. L. Hensa (Belgiya)]. - Sumy: ITD <>, 2008. - 1120 s.
 9. Stadnickiy G.V. Ekologiya / G.V. Stadnickiy, A.I. Rodionov. - M.: Vysshaya shk., 1988. - 269 s.
 10. Statistichniy shchorichnik Ukrayini za 2008 rik. Derzhavniy komitet statistiki Ukrayini. - K.: DP <>, 2009. - 567s.
 11. Pahomova N.V. Ekologicheskiy menedzhment / N.V. Pahomova, A. Enders, K. Rihter. - SPb.: Piter, 2003. - 544 s.
 12. Certification Canada: 14001 [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: www.certificationcanada.org/english/iso_14001/
 13. Hortensius D. ISO 14000 and forestry management. ISO develops "bridging" document // ISO 9000 + ISO 14000 NEWS. - 1999. no4. - P. 11-20 [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: www.tc207.org/PDF/News_Articles/1999/1999_1.pdf
 14. Forest Stewardship Council [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: www.fsc.org/
 15. Global Forest Resources Assessment. Main Report. - Rome: FAO, 2010. - 340 p.
 16. Kravets P. Economic tools of ecologically sound forestry in context of sustainable development in Ukraine / P. Kravets // Building insights of managerial economics and accounting towards sustainable forest management. Proceedings of the IUFRO unit 4.05.00 international symposium / [Edited by L. Zahvoyska, H. Jobstl, S. Kant, L. Maksymiv]. -Lviv: UNFU Press, Kamula, Ukraine. - P. 47-54.
 17. OECD Environmental Indicators. Development, Measurement and Use. Reference paper. - Paris: OECD, 2003. - 37 p.
 18. Programme Endourcement of Forest Certification [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: www.pefc.org
 19. Upton C. The Forest Certification Handbook / C. Upton, S. Bass. - London: Earthscan, 1995. - 213 p.