Control systems manufacturing processes in market conditions

Authors:
B.M Komarnitsky
Pages:
161 - 168
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Studied and analyzed the system of control of production processes in market conditions. The scheme of control system of production processes.


Keywords
control system, production process, enterprise


Links
  1. Dunaev I.M. Organizaciya proektirovaniya sistemy tehnologicheskogo kontrolya / I.M. Dunaev, T.P. Skvorcov, N.N. Chupyrin. - M. : Mashinostroenie, 1981. - 191 s.
  2. Parfenovskiy A.B. Upravlenie kachestvom produkcii: organizacionno-ekonomicheskie problemy / A.B. Parfenovskiy, A.Ya. Lukashin. - M. : Ekonomika, 1986. - 164 s.
  3. Golovinskiy V.V. Statisticheskie metody regulirovaniya i kontrolya kachestva / V.V. Golovinskiy. - M. : Mashinostroenie, 1974. - 135 s.