Matrix technologies of formation of enterprise strategies

Authors:
L.K. Glinenko
Pages:
143 - 148
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Approaches and tools of strategy development are analyzed and matrix technologies of strategy type selection are classified by choice factors, types and variants of the offered strategies, external and internal terms of business.


Keywords
strategy, matrix technology, matrices of strategy choice, strategy type


Links
 1. Mincberg G. Shkoly strategiy / G.Mincberg, B.Alstrend, D.Lempel. - SPb. : Piter, 2001. - 336 s.
 2. Whittington R. Strategy After Modernism: Recovering Practice / R.Whittington // European Management Review. - 2004. - Vol. 1. - no 1. - P. 62-68.
 3. Flinn S. Broaden your strategic horizons / S.Flinn [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: www.manyworlds.com/
 4. Ansoff I. Novaya korporativnaya strategiya / I. Ansoff. - SPb. : Piter, 1999. - 416 s.
 5. Goldshteyn G.Ya. Osnovy menedzhmenta : ucheb. pos. / G.Ya.Goldshteyn. - Taganrog: Izdatelstvo TRTU, 2002. - 179 c.
 6. Goldshteyn G.Ya. Strategicheskie aspekty upravleniya NIOKR / G.Ya. Goldshteyn. - Taganrog: Izdatelstvo TRTU, 2000. - 244 s.
 7. Dey Dzh.S. Strategicheskiy marketing / Dzh.S. Dey. - M. : Eksmo, 2003. - 640 s.
 8. Lamben Zh-Zh. Menedzhment, orientirovannyy na rynok / Zh-Zh. Lamben. - SPb. : Piter, 2006. - 800 s.
 9. Menedzhment ta marketing innovaciy: monografiya / [za zag. red. S.M. Illyashenka]. - Sumi : VTD <>, 2004. - 616 s.
 10. Porter M. Konkurentnaya strategiya / M. Porter/ - M.: Alpina Biznes Buks, 2005. - 454 s.
 11. McKinsey matrix / GE matrix portofolio analysis model [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: www.valuebasedmanagement.net/methods_ge_mckinsey.html.
 12. The BKG Matrix Portfolio Metod [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: www.valuebasedmanagement.net/methods_bcgmatrix.html.
 13. Porter Diagnostic Matrix [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: www.alphonso.cipher-sys.com/hofhelp/Porter/porter_diagnostichelpfile.htm.
 14. Efremov V.S. Klassicheskie modeli strategicheskogo analiza i planirovaniya: model SHELL/DPM / V.S. Efremov // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. - 1997. - no 1 - 3. - S.103-110.
 15. Efremov V.S. Strategicheskoe planirovanie v biznes-sistemah / V.S. Efremov - M. : Finpres, 2001. - 240 s.
 16. Efremov V.S. Klassicheskie modeli strategicheskogo analiza i planirovaniya: model ADL/LC / V.C. Efremov // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. - 1998. - no 1. - S. 117-130.
 17. Efremov V.C. Klassicheskie modeli strategicheskogo analiza i planirovaniya: model Hjfer/Schendel / V.C. Efremov // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. - 1998. - no 2. - S. 121-132.
 18. Hamel-Prahalad Matrix [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: //alphonso.cipher-sys.com/hofhelp/Hamel%20Prahalt/hamel-prahaladhelpfile.htm.
 19. Mission and Core Competencies Portfolio Decision Matrix [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: www.cipher-sys.com/HofHelp/Mcc/mcc_matrixhelpfile.htm.
 20. Burnyshev K. Strategii innovacionnogo povedeniya predpriyatiy / K. Burnyshev [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: www.warwick.ac.uk/fac/soc/complabstuds/russia/Kostay_rus.doc.