Functional approach to marketing application for development of Higher School establishments

Authors:
A.Ya. Dmytriv
Pages:
130 - 136
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Basic tendencies and problems of the higher educational services market development are certain in the article. The improved system of marketing functions higher educational services is offered. The necessity of application the external and internal marketing for higher educational establishments is considered. The product policy, price policy and policy of distribution for the market of higher educational services are analyzed. 


Keywords
market of higher educational services, functions of higher educational services marketing, higher school establishment, educational service


Links
 1. Obolenska T.Ie. Marketing osvitnih poslug: vitchiznyaniy i zarubizhniy dosvid / T.Ie. Obolenska. ? K. : KNEU, 2001. ? 208s.
 2. Matviyiv M.Ya. Metodologiya ta organizaciya marketingovogo menedzhmentu v sferi vishchoyi osviti: monografiya / M.Ya. Matviyiv. - Ternopil: Ekonomichna dumka, 2005. - 560 s.
 3. Garkavenko S.S. Marketing: pidruchnik / S.S. Garkavenko. - Kiyiv: Libra, 2006. - 720 s.
 4. Korchunov D. Organizaciya processov po rabote s klientami / D. Korchunov // Otdel marketinga. - 2005. - no3. - S. 24-26.
 5. Danilishin B. Vidtvorennya intelektualnogo potencialu u konteksti rozvitku znannievoyi ekonomiki / B. Danilishin, V. Kucenko // Visnik NAN Ukrayini. - 2004. ? no7. - S. 15-23.
 6. Daynovskiy Yu.A. Vpliv sobivartosti osvitnoyi poslugi na poziciyu VNZ u cinovomu konkurentnomu seredovishchi / Yu.A. Daynovskiy, A.Ya. Dmitriv // Ekonomika: problemi teoriyi i praktiki: Zbirnik naukovih prac. - Vipusk 258: [v 4 t.] - T. I. - Dnipropetrovsk : DNU, 2009. - S. 241-250.
 7. Luminita Nicolescu. Applying marketing to Higher education: scope and limits / Luminita Nicolescu // Management & Marketing. - Bucharest : Academy of Economic Studies, 2009 - Vol. 4. - N. 2. - R. 35-44.
 8. Obolenska T.Ie. Marketing u sferi osvitnih poslug: dis. d-ra ekon. nauk : 08.06.02 / T.Ie. Obolenska. - H., 2002. - 362 s.
 9. Valuyskiy V. Statistika vikoristannya e-learning platform v Ukrayini / V. Valuyskiy [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://uiite.kpi.ua/ua/about-dl/regions.html.
 10. Malyukova I.G. Vikoristannya informaciyno-komunikaciynih tehnologiy u vishchiy osviti Ukrayini: potochniy stan, problemi i perspektivi rozvitku (analitichniy oglyad) / I.G. Malyukova [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://uiite.kpi.ua/ua/aboutuiite/public/singlerecord.html?tx_wfqbe_pil[id]=17.
 11. Dmitriv A.Ya. Doslidzhennya tendenciy na rinku poslug vishchoyi osviti: mizh yakistyu ta demografiieyu / A.Ya. Dmitriv // Prometey. - Doneck : DEGI, 2010. - Vipusk 1 (31). - S. 238-244.