Introduction of the innovative marketing concept in activity of the industrial enterprises

Authors:
N.S. Illiashenko
Pages:
28 - 33
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Article is devoted working out of conceptual bases of introduction of the innovative marketing concept in activity of the domestic industrial enterprises: it is defined two basic directions of enterprise activity according to innovative marketing concept, the scheme of the concept introduction in activity of the enterprises is offered, the complex of innovative marketing is offered.


Keywords
concept of innovative marketing, organizational structure, complex of innovative marketing, industrial enterprises


Links
 1. Jessen S. Business by projects / S. Jessen. - Universitetsforlaget, 2002. - 87 c.
 2. Illyashenko N.S. Algoritm viboru koncepciyi innovaciynogo marketingu / N.S. Illyashenko //Zbirnik tez dopovidey V Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi  konferenciyi <>, 19-20 bereznya 2009 roku. - K. : NUHT, 2009. - S. 60-61.
 3. Golubkov E.L. O nekotoryh ponyatiyah i terminologii marketinga / E.L. Golubkov // Marketing v Rossii i za rubezhom. - 2003. - no5. - S. 3-21.
 4. Grechkov V.Yu. Eshche raz pro marketing-miks, ili ne ostavit li v pokoe koncepciyu 4r? / V.Yu. Grechkov // Marketing v Rossii i za rubezhom. - 2004. - no 3(41) - S. 121-130.
 5. Guryanov S.A. Marketing bankovskih uslug (uchebnik dlya vuzov) / S.A. Guryanov / Pod obshchey red. d.e.n., prof. Tomilova V.V. - M. : Yurayt, 2005. - 320 s.
 6. Zaruba V.Ya. Marketing partnerskih stosunkiv u navchalno-vihovnomu procesi vishchogo navchalnogo zakladu / V.Ya. Zaruba, I.A. Parfentenko // Mehanizm regulyuvannya ekonomiki. - 2008. - no4. - S. 66-73.
 7. Kalinina M.A. Vliyanie razvitiya roznichno-optovoy struktury na ekonomicheskie pokazateli / M.A. Kalinina // Marketing. - 2006. - no2 (87). - S. 89-93.
 8. Teoriya marketinga / Pod red. M. Beykera. - SPB. : Piter, 2002. - S. 318.
 9. Shevchenko D.A. Marketingovye strategii cenoobrazovaniya v vuze / D.A. Shevchenko // Prakticheskiy marketing. - 2002. - no 10(68) - S. 7-14.
 10. Evolyuciya klientoorientirovannyh tehnologiy [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa : http://terrasoft.ua/academy/articles/14/
 11. Kotler P. Megamarketing / P. Kotler // Harvard Business Review. - 1986. - no64 - P. 117-124.
 12. McCarthy E. J. Basic Marketing: A Managerial Approach 12th ed. / E. Jerome McCarthy // Homewood. - 1996. - no 2 - 253 s.
 13. Ekonomika i informaciya : Ekonomika inforimacii i informaciya v ekonomike. Enciklopedicheskiy slovar / [Pod. red. d.e.n., prof. Melnika L.G.]. - Sumy : Universitetskaya Kniga, 2005. - 384 s.