Working out of the theoretic-methodical approach to a complex estimation of production’s packing in the innovative development conditions of the food-processing industry

Authors:
O.A. Bilovodska, O.V. Grymaylo
Pages:
149 - 160
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In the article the theoretic-methodical approach to a complex estimation of production’s packing of the food-processing industry which considers consumers’ inquiries and manufacturers’ interests is developed, and also directions of packing improvement and increasing level of its conformity to the market requirements are offered.


Keywords
packing, indicators, food-processing industry, complex estimation


Links
 1. Ambler T. Prakticheskiy marketing [Tekst] / T. Ambler; per. s angl. pod obshchey red. Yu.N. Kapturevskogo. - SPb : <>, 1999. - 400 s.
 2. Bauersoks Donald Dzh. Logistika : integrirovannaya cep postavok [Tekst] / Donald Dzh. Bauersoks, Deyvid Dzh.Kloss ; per. s angl. - [2-e izd.] - M. : ZAO <>, 2005. - 640 s.
 3. Belanovskiy S. A. Metod fokus-grupp [Tekst] / S.A. Belanovskiy. - M. : Izdatelstvo Magistr, 1996. - 272 s.
 4. Belyavcev M.I. Marketing : navch. posibnik [Tekst] / M.I. Belyavcev, L. Ivanenko. - K. : CNL, 2005. - 328 s.
 5. Breslav G.E. Cvetopsihologiya i cvetolechenie [Tekst] / G. . Breslav. - SPb.: B&K, 2000. - 212 s.
 6. Breslav G.E. Cvetopsihologiya i cvetolechenie dlya vseh. - SPb.: B&K, 2000. - 212s.
 7. Gadzhinskiy A.M. Osnovy logistiki: ucheb. posobie [Tekst] / A.M. Gadzhinskiy. - M.: IVC "Marketing", 1996. - 124 s.
 8. Gerasimchuk V.G. Marketing: teoriya i praktika: navch. posibnik [Tekst] / V.G. Gerasimchuk. - K.: Vishcha shkola, 2000. - 327 s.
 9. Girchenko T.D. Marketing: navch. posibnik [Tekst] / T.D. Girchenko, O.V. Dubovik. - Lviv: LBI NBU, 2004. - 255 s.
 10. Zakon Ukrayini <> vid 12.05.1991 no 1023-XII iz zminami i dopovnennyami [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu :  http://zakon.rada.gov.
 11. Zakon Ukrayini <> vid 23.12.1997 no 771/97-VR iz zminami i dopovnennyami [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://zakon.rada.gov.
 12. Zalmanova M.E. Zakupochnaya i raspredelitelnaya logistika: ucheb. posobie [Tekst] / M.E. Zalmanova. - Saratov : SPI, 1992. - 82 s.
 13. Kalchenko A.G. Logistika: navch. posibnik [Tekst] / A. G. Kalchenko, V.V. Kriveshchenko. - [vid. 2-ge]. - K.: KNEU, 2008. - 472 s.
 14. Kostoglodov D.D. Raspredelitelnaya logistika [Tekst] / D.D. Kostoglodov, L.M. Harisova. - M. : ZB, 1997. - 127 s.
 15. Kotler F. Osnovy marketinga [Tekst] / F. Kotler. - [per. s angl.] - M.: Progress, 1990. - 736 s.
 16. Krikavskiy Ie. Logistika. Dlya ekonomistiv: pidruchnik [Tekst] / Ie. Krikavskiy. - Lviv: Vidavnictvo Nacionalnogo universitetu <>, 2004. - 448 s.
 17. Levi M. Osnovy roznichnoy torgovli [Tekst] / M. Levi, B. Veytc. - SPb.: Piter, 1999. - 448 s.
 18. Litvinov O. Informaciya o tovarah dlya potrebiteley v torgovoy seti [Tekst] / O. Litvinov // Standarty i kachestvo. - 2002. - no5. - S. 70-75.
 19. Logistika: uch. pos. [Tekst] / pod red. prof. B.A. Anikina. - M. : INFRA-M, 2002. - 220 s.
 20. Petrunya Yu.Ie. Marketing: navch. posibnik [Tekst] / Yu.Ie. Petrusya. - K: Znannya, 2007. -325 s.
 21. Rays E. Marketingovye voyny [Tekst] / E. Rays, Dzh. Traut. - SPb.: Piter, 2005. - 256 c.
 22. Hayn T. Vse ob upakovke: evolyuciya i sekrety korobok, butylok, konservnyh banok ityubikov [Tekst] / T. Hayn. - SPb.: Azbuka-Terra, 1997. - 288s.
 23. Shkanova O.M. Marketingova tovarna politika: navch. posibnik [Tekst] / O.M. Shkanova. -K.: MAUP, 2003. - 160 s.