Політика етики
 
Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Згідно з цим, усі сторони видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – повинні діяти відповідно зі встановленими стандартами етичної поведінки та виконувати свої обов'язки. Редакційна колегія журналу дотримується принципів Комітету з етики публікацій (COPE) та очікує, що всі потенційні автори сприйняли ці принципи, перш ніж надсилати статті для публікації. Додаткова інформація представлена на веб-сайті COPE: http://publicationethics.org.
 
1. Публікації та авторство:
1.1. Статті повинні відповідати вимогам журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій»; 
1.2. Для публікації в журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали: статтю, розширену анотацію англійською мовою, відомості про автора (-ів) та наукову рекомендацію для авторів, що не мають наукового ступеня;
1.3. Усі статті рецензуються незалежно та таємно: рецензенти отримують зашифровані статті, а авторам не відкривається особа рецензента;
1.4. Прояви плагіату та шахрайства в статтях не допускаються;
1.5. Поданні до розгляду статті не повинні бути опубліковані в інших виданнях.
 
2. Обов'язки автора:
2.1. До публікації в журналі «Маркетинг і менеджмент інновацій» автори мають подавати матеріали, оформлені відповідно до вимог, що висуваються Редакцією журналу;
2.2. Автори несуть відповідальність за погляди, думки, результати і висновки, викладені в статтях;
2.3. Автори відповідальні за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат;
2.4. До розгляду не приймаються матеріали авторів, що містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації та можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство;
2.5. Автори для публікації в журналі мають подавати матеріали, що висвітлюють оригінальні результати досліджень з питань маркетингу інновацій та інновацій у маркетингу, інноваційного менеджменту, інноваційного розвитку, екологічного маркетингу та менеджменту;
2.6. Автори несуть відповідальність за виявлення плагіату у наданих матеріалах; плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінку і є неприйнятним;
2.7. Подання статей авторами означає автоматичне погодження з проходженням процедури подвійного таємного рецензування;
2.8. Автори для публікації в журналі повинні подавати статті, неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання. У разі використання в статті вже опублікованих або поданих до друку в інших виданнях матеріалів автори мають давати на них посилання. Також автори повинні повідомляти редакційну колегію про власні вже опубліковані в інших журналах статті, що є за тематикою близькими до поданих до розгляду матеріалів;
2.9. Автори зобов'язані внести правки до статті відповідно до зауважень рецензента; 
2.10. Після прийняття статті до друку в журналі «Маркетинг і менеджмент інновацій» автор має підписати угоду про передачу авторських прав. 
 
3. Обов’язки рецензентів:
3.1. Рецензенти повинні оцінювати всі подані до розгляду матеріали відповідно до визначених критеріїв. Статті мають бути розглянуті в термін не більше, ніж 2 місяці. В іншому випадку рецензенти повинні повідомити редакцію журналу про неможливість здійснення рецензування;
3.2. Рецензенти повинні здійснювати конструктивне, комплексне, ґрунтовне рецензування всіх матеріалів, незважаючи на расову, релігійну, національну, статеву чи інституційну приналежність автора(-ів);
3.3. Рецензенти мають здійснювати рецензування поданих матеріалів незалежно, об'єктивно та таємно; особиста критика автора (-ів) неприпустима;
3.4. Рецензенти повинні мати відповідну кваліфікацію для рецензування статей;
3.5. Рецензенти зобов’язані негайно інформувати редактора про статті, що містять плагіат або хибні дані;
3.6. Рецензентам заборонено використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину матеріалів, що знаходяться на рецензії та є неопублікованими. Це є прийнятних лише з дозволу автора (-ів);
3.7. Рецензенти не повинні мати конфлікту інтересів з автором (-ами) та/або редактором (-ами).
 
4. Обов'язки редакційної колегії: 
4.1. Редактори повинні надіслати результатами рецензування, зауваження і рекомендації автору (-ам) електронною поштою у термін не більше, ніж 3 місяці; у редакції журналу має зберігатися документація, що містить результати рецензування поданих до розгляду матеріалів;
4.2. Редакторам заборонено використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину поданих до розгляду матеріалів. Це є прийнятних лише з дозволу автора (-ів).
4.3. Редактори повинні гарантувати конфіденційність процедури рецензування; редактори не повинні розголошувати прізвища та інші дані авторів та/або рецензентів без їх дозволу;
4.4. Редактори зобов’язані розглядати будь-які скарги, питання чи пропозиції авторів та/або рецензентів;
4.5. Редактори мають право відхилити надіслані статті, якщо вони не відповідають тематиці журналу;
4.6. Редактори мають право приймати остаточне рішення щодо публікації статті в журналі, зважаючи на її оригінальність, новизну та відповідність вимогам журналу;
4.7. Редакторам заборонено зобов'язувати авторів робити посилання на вже опубліковані в журналі матеріали.
 
5. Публікаційні питання етики:
5.1. Політика етики журналу спрямована боротьбу з плагіатом, неетичними експериментами, фальсифікацією даних та конфліктом інтересів;
5.2. Редакційна колегія зобов’язується публікувати виправлення, уточнення, відгуки і вибачення, коли це необхідно;
5.3. Всі статті оцінюються за такими критеріями, як оригінальність, актуальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, грамотність, точність, значимість, читабельність і стиль написання;
5.4. За результатами рецензування може бути прийняте одне з рішень: опублікувати як є; опублікувати з незначними змінами; відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни); відмовити (якщо потрібна значна переробка. Але автор може подати доопрацьований матеріал повторно); відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу);
5.5. Редакційна колегія бере на себе відповідальність вирішувати питання, пов’язані з порушенням принципів етики будь-яким учасником видавничого процесу.