Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі «Маркетинг і менеджмент інновацій»

 

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній структурі та змісту на відповідність тематичним рубкрикам журналу.

 

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали:

 1. Перша сторінка статті
 2. Текст статті
 3. Відомості про автора(ів)
 4. Наукова рекомендація від доктора наук для авторів, що не мають наукового ступеня (засвідчену належним чином). 

 

Матеріали подаються до Редакції журналу на електронну адресу mmi@fem.sumdu.edu.ua.

 

УВАГА! За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

 

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування та перевірку на плагіат.

 

Мінімальний обсяг матеріалів (не враховуючи анотації та список літератури) - 20 000 знаків!

 

Наукові статті повинні містити такі елементи:

 • JEL код;
 • інформація про авторів;
 • назва статті;
 • анотація;
 • ключові слова;
 • вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • методологія та методи дослідження;
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом;
 • подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)
 • внесок кожного автора (якщо стаття не одноосібна);
 • список літератури;
 • анотація українською мовою.  

 

Вимоги до оформлення першої сторінки та тексту статті .

Статті оформляються на аркушах формату А4 (210х297 мм) з такими полями: ліве – 38 мм (3,8 см); праве – 38 мм (3,8 см); верхнє – 52 мм (5,2 см); нижнє – 52 мм (5,2 см); абзацні відступи – 5 мм (0,5 см); міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Arial Narrow, кегль 10, без видозмін, зі звичайним міжлітерним інтервалом, без зайвих пробілів і спеціальних знаків. Виноски не допускаються, посилання на джерела літератури оформляються відповідно до АРА стилю.

Перша сторінка:

Справа у верхньому куті сторінки зазначається код статті згідно з JEL Classification (кількість кодів – від 2 до 5), шрифт Arial Narrow, кегль 9, напівжирний.

Через рядок – зліва П.І.Б. першого автора (повністю): шрифт Arial Narrow, кегль 10, напівжирний. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, ORCID ID, email: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив.

На наступному рядку – зліва П.І.Б. другого (третього і т.д.) автора (повністю): шрифт Arial Narrow, кегль 10. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, ORCID ID, email: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив.

На наступному рядку - автор для листування. 

Через рядок по центру – назва статті: шрифт Arial Narrow, кегль 10, верхній регістр, напівжирний. Через рядок – анотація мовою статті: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив. На наступному рядку – ключові слова мовою статті, 5–7 слів та словосполучень: шрифт Arial Narrow, кегль 9.

Текст статті:

Перший рядок по центру - назва статті

Через рядок – текст статті згідно із загальними вимогами до оформлення.

Через два рядки – список літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: шрифт Arial Narrow, кегль 8. 

Через два рядки, українською мовою – ініціали та прізвища авторів: шрифт Arial Narrow, кегль 8, курсив, напівжирний; їх науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи: шрифт Arial Narrow, кегль 8; назва статті українською мовою: шрифт Arial Narrow, кегль 8, напівжирний; анотація українською мовою: шрифт Arial Narrow, кегль 8, курсив; ключові слова українською мовою: шрифт Arial Narrow, кегль 8.
 

Рисунки повинні бути обов’язково згруповані або вбудовані в об’єкт (рисунок MS Word) і не повинні перевищувати за розміром 13,5х18 см; шрифт – Arial Narrow, кегль 8–10. Скановані рисунки не приймаються! Колір та затінення в рисунках не допускаються!

 

Діаграми – у редакторі діаграм.

 

Таблиці: шрифт – Arial Narrow, кегль  8–10.

 

Формули – у редакторі формул MS Equation.

 

Усі таблиці та рисунки повинні мати назви і бути пронумеровані (у т.ч. формули).

 

Рисунки, таблиці та формули відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним порожнім рядком. Рисунки та діаграми, які виконані в інших програмах (MS Office Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshop) додатково надсилаються в форматі цих програм.

Рисунки та таблиці, розміщені на сторінках з альбомною орієнтацією, не допускаються!

 

Обсяг анотації має складати не менше 2000 знаків. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження. 

Рекомендований шаблон для написання анотації:

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання…… Основною метою проведеного дослідження є …….. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми….. засвідчила, що ……. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що ……….. Дослідження питання… в статті здійснено в наступній логічній послідовності: ………. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи ……. , періодом дослідження обрано роки…… Об’єктом дослідження обрана компанія (країни, регіони, університети, процеси…….), оскільки саме вони ……. В статті представлено результати емпіричного аналізу ……, який засвідчив, що ….. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що …… Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для….

 

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

 

Цитування та список літератури. 

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006); 

 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені щодо повноти та точності.

Оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом АРА. 

 

Зверніть увагу:

 • посилання на джерела статистичних даних - обов'язкові;
 • посилання на публікації дослідників - обов'язкові;
 • кількість посилань на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті – не більше двох;
 • посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;
 • роботи авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті та повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу;
 • посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного документа; 
 • усі джерела, які подані в списку літератури, повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.
 

Відомості про автора:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 2. Місце роботи / назва ВНЗ (повністю).
 3. Посада.
 4. Науковий ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Робоча адреса.
 7. Робочий телефон.
 8. Адреса для листування.
 9. Контактний телефон.
 10. E-mail.
 11. ORCID. 
 12. Reseacher ID
 13. Scopus ID. 

 

Увага! Усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно!