«Зеленая» модернизация экономики Украины: социо-экономическое исследование

Авторы:
В.Г. Потапенко1, Р.Б. Корнатовский2, А.Л. Шилкина1
1. Институт зеленой экономики (г. Киев, Украина)
2. Сумский государственній университет (г. Сумы, Украина)
Раздел:
Экологический маркетинг и менеджмент
Страницы:
344 - 358
Язык оригинала:
Украинский
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-32


Аннотация

Статья посвящена проблемам «зеленой» экономики в Украине. В статье рассматриваются барьеры на пути к «зеленой» модернизации малого и среднего бизнеса и возможные пути их преодоления на основе опроса украинских предприятий. Содержание статьи раскрывает необходимость совершенствования нормативно-правовой базы и информирования бизнеса по «зеленой» модернизации экономики.


Ключевые слова
«зеленая» экономика, модернизация, экология, экологический менеджмент


Ссылки
 1. Бутенко О. Зелені інвестиції. Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2011/09/22/298638/.
 2. Веклич О. «Екологічна ціна» економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 51–60.
 3. Галушкіна Т.П. Економіка природокористування /Т.П. Галушкіна. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 321 с.
 4. Закону України «Про стандартизацію і сертифікацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/46-93.
 5. Ілляшенко С.М. Екологічність як чинник конкурентоспроможності продукції / С.М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9 (135). – С. 143–150.
 6. Караєва Н.В. Генезис екологічної парадигми сталого розвитку цивілізації: сутність та етапи становлення [Електронний ресурс] / Н.В. Караєва, І.В. Сегеда // Проблеми сталого розвитку національної економіки. – Режим доступу: http://economy.kpi.ua/files/files/6_kpi_2010_7.pdf.
 7. Мельник Л.Г. Формирование основных направлений развития «зеленой» экономики в Украине [Електронний ресурс] / Л.Г. Мельник, И.Н. Сотник, И.М. Бурлакова. – Режим доступа: http://sustainabledevelopment.ru/index.php?cnt=216.
 8. Підліснюк В.В. Стратегія сталого розвитку та змін клімату / В.В. Підліснюк, М.В. Загірняк ; за ред. В.В. Підліснюк. – Кременчук: Видавництво «Щербатих», 2013. – 224 с
 9. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої» економіки : монографія / В.Г. Потапенко ; за наук. ред. проф. Є.В. Хлобистова. – Київ : НІСД, 2013. – 296 с.
 10. Рюмина Е.В. Экологические издержки экономики / Е.В. Рюмина ; Институт проблем рынка РАН. – Москва : Издательство «МБА», 2011. – 112 с.
 11. Солошич І.О. Формування екологічної компетентності у майбутніх технічних фахівців у галузі транспортних технологій при викладанні економічних дисциплін [Електронний ресурс] / І.О. Солошич, Д.О. Державець // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2013. – Вип. 7. – С. 177-180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2013_7_57.
 12. Фюкс Р. Зеленая революция. Экономический рост без ущерба для экологии / Р. Фюкс. – Альпина Нон-фикшн, 2015. – С. 330.
 13. Харічков С. «Зелені інвестиції» як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 16–21.
 14. Хвесик М.А. Економічні проблеми природокористування та сталий розвиток // Екологічний вісник. – 2011. – № 2 (березень-квітень). – С. 4–5.
 15. Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / РВПС України НАН України / Відп. ред. С.І. Дорогунцов – Київ : Агентство «Чорнобильінтерінформ», 2004. – 336 с.
 16. Шкарупа О.В. Управління екологічною модернізацією соціально-економічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / О.В. Шкарупа // Економічний часопис – ХХІ. – 2015. – № 7-8(2). – С. 57-60. – Режим доступу : http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_2_2015/Shkarupa.pdf