Упаковка в процессе инновационной деятельности как составляющая управления распределения товаров

Авторы:
Е.А. Беловодская, Я.С. Клисински, М.А. Молибог
Раздел:
Маркетинг инноваций
Страницы:
31 - 42
Язык оригинала:
Украинский


Аннотация

В статье проанализированы сущность, функции и требования к упаковке, выполнена соответствующая систематизация подходов, определена роль упаковки в процессе инновационной деятельности и управления распределением товаров. По результатам выполненного исследования на основе критического анализа существующих подходов к разработке упаковки предложен собственный методический инструментарий, объединяющий работу не только производителей (конструкторов, дизайнеров), но и маркетологов с усовершенствованием формы технического задания.


Ключевые слова
разработка упаковки, упаковка, инновационная деятельность, товар, логистика, управление распределением


Ссылки
 1. Апопій В.В. Соціально-економічна ефективність торгівлі: теоретико-методологічні аспекти / В.В. Апопій, І.А. Лопащук // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 31. – С. 3-9. 
 2. Апопій В.В. Характер сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України / В.В. Апопій, Н.С. Ситник // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2011. – № 13. – С. 5-9. 
 3. Біловодська О.А. Теоретико-методичні засади оцінки упаковки інноваційної продукції / О.А. Біловодська / Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – С. 516-534.
 4. Божкова В.В. Теоретичні підходи до класифікації інструментів маркетингових комунікацій / В.В. Божкова, Я.О. Тимохіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Вип. 2 (39). – Ч. 1. – Ужгород, 2013. – С. 31-37.
 5. Гуль В.Е. Упаковка продуктов питания : учебное пособие / В.Е. Гуль, Е.Г. Любешкина, Т.И. Аксенова и др. – М. : МГАПБ, 1996. – 212 с.
 6. Експорт продукції на ринки ЄС: правила гри та очікування споживачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rfse.od.ua.
 7. Ефремов Н.Ф. Конструирование и дизайн тары и упаковки : учебник для вузов / Н.Ф. Ефремов, Т.В. Лемешко, А.В. Чуркин. – М. : МГУП, 2004. – 424 с. 
 8. Маркетинг / ред., вступ. ст. А.І. Кредисова. – Київ : Україна, 1994. – 399 с.
 9. Маркетинг : навч. посіб. / М.О. Турченюк, М.Д. Швець, Т.С. Карпан ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2010. – 293 c. 
 10. Особливості упаковки товару [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bukvar.su/marketing/page,2,137344-Osobennosti-upakovki-tovara.html. 
 11. Собчак А.П. Роль упаковки в підвищенні ефективності маркетингової діяльності підприємств / А.П. Собчак, С.В. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  –  Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 13. – С. 219-222. 
 12. Стюарт Б. Упаковка как инструмент эффективного маркетинга / пер. с англ. В.В. Грачова. – Москва : Изд-во МГУП, 1999. – 144 с.
 13. Технічне завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://um.co.ua/8/8-10/8-109685.html.
 14. Технічне завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Технічне_завдання.
 15. Упаковка як фактор збереження і конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrbukva.net/page,4,24823-Upakovka-kak-faktor-sohrannosti-i-konkurentosposobnosti.html.
 16. Хайн Т. Все об упаковке / Т. Хайн. – Москва : Арт-Родник, 2008. – 245 с.
 17. Шилович Т.Б. Основи конструювання і дизайн упаковок: метод. вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Основи конструювання і дизайн упаковок» для студ. інженерно-хімічного факультету денної форми навчання / Т.Б. Шилович. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 32 с. 
 18. Яремчук Ю.В. Упаковка як елемент маркетингової діяльності / Ю.В. Яремчук, О.М. Ковінько // Вісник Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. ‒  Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. ‒ Вип. 6. ‒ С. 4-9.