Количественная оценка тенденций в системе прогнозирования инновационного развития промышленного предприятия

Авторы:
А.С. Росохатая
Раздел:
Маркетинг инноваций
Страницы:
43 - 53
Язык оригинала:
Английский


Аннотация

В статье представлен подход к прогнозированию направлений инновационного развития промышленных предприятий на основе исследования актуальных тенденций социально-экономического развития, который положен в основу направления исследования – трендвотчинга. Автором предложена методика количественной оценки тенденций с целью уменьшения уровня субъективизма в прогнозировании направлений развития предприятий, основанная на определении скорости распространения тенденций.


Ключевые слова
прогнозирование, направление инновационного развития, промышленное предприятие, тенденция, трендвотчинг, скорость распространения тенденции


Ссылки
 1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 399 с. 
 2. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2003. – 400 с. 
 3. Кваша Т.К. Вибір пріоритетних напрямків науково-технологічного розвитку з використанням форсайту / Т.К. Кваша // Проблеми розвитку інформаційного суспільства : матеріали II міжнародного форуму. – К. : УкрІНТЕІ, 2010. – Ч. II. – С. 78-82. 
 4. Федулова Л.І. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування / Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2008. – №3. – С. 106-120. 
 5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с. 
 6. Біловодська О.А. Системний аналіз і удосконалення теоретико-методологічних підходів до вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств / О.А. Біловодська // Проблеми науки. – 2004. – №4 . – С. 7-15. 
 7. Довбенко В.І. Вибір напрямків інноваційного розвитку підприємств за умов змін стану ринку / В.І. Довбенко // Вісник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – №690. 
 8. Кузьмін О.Є. Управління інноваційним процесом на підприємствах: проблеми і шляхи їх розв’язання / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Л. І. Мельник // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2005. – №2. – С. 371-382. 
 9. Рогоза М.Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія / М.Є. Рогоза, К. Ю. Вергал// ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с. 
 10. Шипуліна Ю.С. Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств: теоретичний огляд / Ю. С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №3. – С. 128-140. 
 11. Одотюк І.В. Перспективні тренди інноваційного розвитку глобальної та національної економік [Електроний ресурс] / І. В. Одотюк // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2010. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ index.php?operation=1&iid=180
 12. П’ятницька Г.Т. Інноваційний розвиток організацій: невід’ємні складові та чинники впливу [Електроний ресурс] / Г.Т. П’ятницька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №3. – с. 76-91. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/ files/mmi2013_3_ 76_91.pdf
 13. Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення : монографія. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 316 с. 
 14. Galanakis K. Innovation process. Make sense using systems thinking / К. Galanakis // Technovation. – 2006. – №26(11). – Р. 1222-1232. 
 15. Rogers E.M. Diffusion of Innovations fourth edition / E.M. Rogers // The Free Press, New York, 1995. – Р. 25-26. 
 16. Kusiak A. Innovation: A Data-driven Perspective / A. Kusiak // Drug Development. – July 2007. – Touch Briefings, London, UK. – P. 55-58. 
 17. Rex Yuxing Du.Quantitative Trendspotting / Rex Yuxing Du, Wagner A. Kamakura // Journal of Marketing Research. – August 2012. – Vol. 49, No. 4. – Р. 514-536. 
 18. Bańbura M. Now-casting and the real-time data flow / M. Bańbura, D. Giannone,  M. Modugno, L. Reichlin // Handbook of Economic Forecasting. – 2013. – Vol. 2. – P. 195-237. 
 19. De Mol C. Forecasting using a large number of predictors: Is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components? / C. De Mol, D. Giannone, L. Reichlin // Journal of Econometrics. – October 2008. – Vol. 146, Issue 2. – P. 318-328. 
 20. Carriero A.Forecasting exchange rates with a large Bayesian VAR  International / A. Carriero, G. Kapetanios, M. Marcellino // Journal of Forecasting. – April 2009. – Vol. 25, Issue 2. – P. 400-417. 
 21. Aruoba S. B. Real-time measurement of business conditions / S. B. Aruoba, F. X. Diebold, C. Scotti // Journal of Business and Economic Statistics. – 2009. – Vol. 27, Issue 4. – P. 417-427. 
 22. Ma J. Demand trend mining for predictive life cycle design / J. Ma, M. Kwak, H. M. Kim // Journal of Cleaner Production. – April 2014. – Vol. 68, Issue 1. – P. 189-199. 
 23. Gunnesch-Luca G. Social norms, technology acceptance, and the moderating effect of trendsetting / G. Gunnesch-Luca, U. Klöble, A. S. Göritz, K. Moser // Zeitschrift fur Arbeits- und Organisationspsychologie. – 2013. – Vol. 57, Issue 4. – P. 177-184. 
 24. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 399 с.
 25. Тренд. Словарь «Академик». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/2901/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
 26. Тренд. Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
 27. Тренд – це тенденція і напрямок розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitohlyad.com.ua/finansy/trend-tse-tendentsiya-i-napryamok-rozvytku/
 28. Росохата А.С. Трендвотчінг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку в маркетингу / Н.С. Ілляшенко, А.С. Росохата // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №1. – С. 29-35.
 29. Богачов С. Форсайт як методологія проектування майбутнього / С. Богачов, О. Соловцова // Схід. Серія: Економіка. – Вересень-жовтень 2013. – №5(125). – C. 14-17.
 30. Аверьянов Л.Я. Единство места, времени и действия [Електроний ресурс] / Л.Я. Аверьянов. – 2010. – Режим доступу: http://lit.lib.ru/a/awerxjanow_l_j/text_0010.shtml 
 31. Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 199 с.
 32. Безрукова Е.Г. Прогнозирование статистических временных рядов / Е.Г. Безрукова, Е.А. Руденчик. – Ярославль : Ярославский гос. тех. университет, 1997. – 94 с. 
 33. Швидкість. Академічний тлумачний словник української мови в 11 томах. Т. 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://sum.in.ua/s/shvydkistj