Ресурсный потенциал аграрного сектора Украины и его использование

Авторы:
Л.Н. Коваль
Раздел:
Экологический маркетинг и менеджмент
Страницы:
280 - 289
Язык оригинала:
Английский


Аннотация

Осуществлена оценка ресурсного потенциала аграрного сектора Украины и определены возможности его использования в достижении конкурентных преимуществ государства на внешних рынках и в решении первоочередных глобальных проблем. Проведен мониторинг состояния и использования земли, труда и капитала агросферы и освещены актуальные современные проблемы их охраны и сохранения. Обоснована необходимость и средства усиления государственного влияния на дальнейшее развитие отрасли.


Ключевые слова
аграрный сектор, ресурсный потенциал, аграрная реформа, аграрное производство, трудовые ресурсы


Ссылки
 1. Збарський В.К. Глобальна продовольча криза: виклики для України / В.К. Збарський, О.М. Варченко // Економіка та управління АПК, 2011. – Вип. 5 (85). – С. 5-10.
 2. ООН: кількість голодуючих у світі перевищує один мільярд із-за економічної кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uk.amazinghope.net/famine-in-the-world/
 3. Системні проблеми, що стримують розвиток сільського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/public/File/.../1219_Kozash.p...
 4. Аграрний сектор України: інвестиційна привабливість, незважаючи на недосконале регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitagro.com/agrarniy-sektor-ukrayini-investiciyna-privablivist-nezvazhayuchi-na-nedoskonale-regulyuvannya
 5. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К. : ННЦІАЕ, 2008. – 632 с.
 6. Мошко В.В. Особливості антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств / В.В. Мошко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – №3(13). – С. 15-17
 7. Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України: Аналітичний огляд / Є.О. Яковлєв, Ю.М. Скалецький, С.П. Іванюта, Л.М. Якушенко. – 2-ге вид., доп. – К. : НІСД, 2011. – 32 с.
 8. Шувар І. Про родючість ґрунту треба дбати постійно / І. Шувар // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 20 (219), жовтень.
 9. Ціхановська В.М. Сучасні інноваційні методи сприяння забезпеченню продовольчої безпеки України / В.М. Ціхановська, О.М. Ціхановська // Інноваційна економіка. – 2012. – №2. – С. 25-29.
 10. Соціальний звіт за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qj5rvChYYDEJ:mlsp.kmu.gov.ua/document/152068/2012.doc+Соціальний+звіт+за+2012+рік&cd=3&hl=u
 11. Городенко С. Демографічна ситуація на селі: сучасні проблеми та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conftiapv.at.ua/publ/konf_6_7_12_2012_r/sekcija_5_ ekonomichni_nauki/demografichna_situacija_na_seli_suchasni_problemi_ta_perspektivi/53-1-0-2125
 12. Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. О.М. Бородіної, І.В. Прокопи. – К., 2010. – 376 с.
 13. Крилова І.Г. Демографічні характеристики трудового потенціалу сільського населення України / І.Г. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип. 2. – С. 49-54.
 14. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2012 рік. / За ред. Р.В. Богатирьової. – К., 2013. – 464 с.
 15. Жураковська Л.А. Напрями підвищення ефективності використання трудового потенціалу на селі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/ articles/files/tpud_potension-da22c.pdf
 16. Праця України у 2012 році: статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 321 с.
 17. Скоцик В. Як вирішити кадрову проблему в аграрному секторі України? Чи стане ця галузь «кадровим пилососом» вже найближчим часом? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amacoint.com/ua/press/articles/45/
 18. Жибак М.М. До питання проблем та перспектив розвитку сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / М.М. Жибак, О.М. Саранчук. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_146/10jmm.pdf
 19. Артеменко О.О. Розвиток технічного забезпечення агропідприємств та концентрація виробництва продукції рослинництва / О.О. Артименко // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Вип. 104. – Харків:ХНТУСГ. – 2010. – С. 389-397.
 20. Додана вартість сільського господарства України, 1990-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/makroekonomika/agriculture/agriculture_ukraine.html
 21. Обмінні курси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua/files/5-Exchange_rates.xls
 22. Баланс основних засобів України за 2000-2010 роки: Статистичний збірник. – К., 2011. – 292 с.
 23. Баланс основних засобів України за 2012 рік. – К., 2013. – 23 с.
 24. Вишневська О.М. Аграрний сектор: відтворення і оновлення основних засобів / О.М. Вишневська, О.С. Дяченко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7 (45). – С. 15-19.
 25. Статистичний щорічник України за 2012 рік. – К., Державна служба статистики України. – 2013. – 552 с.
 26. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с.
 27. Державна земельна політика в Україні: Робочі матеріали круглого столу «Стан і стратегія сучасної земельної політики в Україні» 21 травня 2009 року. – К., 2009. – 85 с.
 28. Терещук С.М. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про консервацію земель» [Електронний ресурс] / С.М. Терещук, Ю.О. Литвин. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=32727&pf35401=124038.
 29. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2013. Назустріч економічному зростанню та процвітанню – К. : Фонд «Ефективне управління», 2013. – 232 с.