Комплексное исследование бизнес-портфеля приборостроительного предприятия

Авторы:
К.М. Беспалюк, И.М. Илив
Раздел:
Маркетинг инноваций
Страницы:
53 - 63
Язык оригинала:
Украинский


Аннотация

В статье проведен анализ методов управления бизнес-портфелем. Предложен методический подход к анализу товарного ассортимента приборостроительного предприятия. На основе результатов комплексного исследования сформулированы рекомендации по изменению ассортиментной структуры внутри бизнес-портфеля и улучшению его прибыльности.


Ключевые слова
бизнес-портфель, АВС-ХYZ-анализ, товарный ассортимент, «воронка продаж», жизненный цикл продукции


Ссылки
  1. Дмитрієв І.А. Формування та оцінювання бізнес-портфеля підприємств автомобільного транспорту : монографія / І.А. Дмитрієв, І.А. Касатонова. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 152 с.
  2. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.
  3. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник / Г.І. Кіндрацька. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехнікa», 2010. – 406 с.
  4. Корінько М.Д. Диверсифікація: теоретичні та методичні основи : монографія. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 488 с.
  5. Крикавський Є. Логістичне управління : підручник / Є. Крикавський. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
  6. Чухрай Н. Інноваційна діяльність в управлінні бізнес-портфелем приладобудівного підприємства / Н. Чухрай, Х.М. Беспалюк // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 1(25). – Донецьк : ДЕГІ, 2008. – С. 85-92.
  7. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://uk.wikipedia.org/wiki/Метод.
  8. Економічна енциклопедія : у трьох томах / Редкол.: ... С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – Т.2 – 848 с.
  9. Галян С. Практика применения «воронки продаж» / С. Галян // Дистрибуция и логистика. – 2011. – №1(78). – С. 36-41.