Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації

Автори:
В.В. Божкова1, О.В. Птащенко2, Л.Ю. Сагер1, Л.О. Сигида1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
2. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (м. Харків, Україна)
Сторінки:
73 - 82
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Bozhkova, V. V., Ptashchenko, O. V., Saher, L. Y., & Syhyda, L. O. (2018). Transformation of marketing communications tools in the context of globalization. Marketing and Management of Innovations, 1, 73-82. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-05


Анотація

В статті запропоновано трансформації інструментарію маркетингових комунікацій розрізняти в контексті 3-х рівнів конструктивних змін; проаналізовано основні тенденції розвитку світового і вітчизняного комунікаційного ринку; запропоновано визначення гібридних інструментів маркетингових комунікацій як їх нового виду; досліджено та систематизовано фактори впливу на процес трансформації інструментарію маркетингових комунікацій за допомогою методу структурного аналізу причинно-наслідкових зв'язків Ішикави; обґрунтовано основні напрямки розвитку трансформаційних змін інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації.

 


Ключові слова
маркетингові комунікації, інструментарій, трансформація, глобалізація, інформація, гібридизація, суспільство, вплив, фактори


Посилання
 1. Божкова В.В. Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств: монографія / В.В. Божкова. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – 362 с. 
 2. Братко О.С. Трансформація ринку маркетингових комунікацій в Україні під впливом глобалізаційних процесів / О.С. Братко, О.Ф.Мигаль // Sciences of Europe, 2017. – №11. – С.12-17.
 3. Глобализация мировой экономики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/globalizaciya.html.
 4. Горбаль Н.І. Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції / Н.І. Горбаль, К.О. Дзюбіна, У.І. Моторнюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017, № 3. – С. 96-110.
 5. Демкура Т.В. Формування маркетингових комунікацій в контексті глобальних змін зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / Т.В. Демкура // Ефективна економіка. – 2016. – №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5238.
 6. Кастельс М. Власть коммуникации [Електронний ресурс] / Мануэль Кастельс. – Режим доступу: http://www.koob.ru/castells/vlast_kommunikatsii.
 7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
 8. Об'єм рекламно-комунікаційного ринку України. Підсумки (2013-2017 рр.) // Офіційний сайт Всеукраїнської рекамної коаліції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vrk.org.ua/ad-market.
 9. Почепцов Г. Фейки та інші гібридні комунікації [Електронний ресурс] / Г. Почепцов. – Режим доступу:  http://detector.media/withoutsection/article/134574/2018-02-11-feiki-ta-inshi-gibridni-komunikatsii/.
 10. Рижкова Г.А. Особливості і перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні. / Г.А. Рижкова // Економічний нобелівський вісник – 2014 – №1 (7). 
 11. Сколько сайтов в Интернете? // Страна советов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://strana-sovetov.com/computers/internet/6147-skolko-sajtov-v-internete.html.
 12. Тенденции рекламного рынка в мире [Електронний ресурс]. – Режим доступу: goo.gl/RpZCED.
 13. Федулова Л.І. Перспективи технологічного розвитку світового господарства в посткризовий період / 
 14. Л.І. Федулова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4, Т. 3. – С. 192-195.
 15. Швецов М.Н. Гибридные формы коммуникаций с клиентами [Електронний ресурс] / М.Н Швецов. – Режим доступу: https://targetsms.ru/blog/441-gibridnye-formy-kommunikatsij-s-klientami.
 16. Advertising Expenditure Forecasts March 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.zenithmedia.com/wp-content/uploads/2018/03/Adspend-forecasts-March-2018-executive-summary.pdf.
 17. Executive summary: Advertising Expenditure Forecasts December 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.publicismedia.de/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-05-aef-executive-summary.pdf.
 18. Nobel Prizes 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/year/?year=2017.
 19. ZenithOptimedia forecasts 4.1% growth in global adspend in 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.zenithmedia.com/zenithoptimedia-forecasts-4-1-growth-in-global-adspend-in-2013/.