Аналіз функціонування та перспектив розвитку курортно-рекреаційної галузі

Автори:
Н.М. Ступень1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Сторінки:
62 - 72
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Stupen, N. M. (2018). Analysis of functioning of the resort and recreational industry and prospects of its development. Marketing and Management of Innovations, 1, 62-72. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-04


Анотація

У статті запропоновано теоретико-методичний підхід до стратегічного аналізу проблем функціонування та розвитку курортно-рекреаційної галузі. На основі проведеного аналізу курортно-рекреаційної галузі вітчизняної економіки виявлено нерівномірність розподілу попиту на курортно-туристичні послуги на національному ринку. Потрібно створити умови для розвитку нормативно-правового забезпечення, сприяння створенню довгострокових програм розвитку та спрощення процесів залучення інвестиції для розширення можливостей галузі. Окрім цього, перспективними напрямами розвитку галузі є удосконалення методологічних і практичних інструментів управління регіональними курортно-рекреаційними системами, розвиток інституційних і правових умов функціонування регіональних курортно-рекреаційних систем, формування стратегій сталого розвитку курортно-рекреаційної галузі.

 


Ключові слова
розвиток, курортно-рекреаційна сфера, рекреація, економічні відносини, рекреаційні території


Посилання
 1. Браймер Р. Введение в гостиничный и ресторанный менеджмент / Р. Браймер. – М., 1994. – 345 с.
 2. Буркинський Б.В. Інституціональні засади вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні / Б.В. Буркинський, А.I. Мартієнко, Н.І. Хумарова // Економіка України. – 2017. – № 2. – С. 61–73.
 3. В`юн В.Г. Теоретичні аспекти управління розвитком та формуванням рекреаційних територій / В.Г. В`юн, О.М. Гайдаєнко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – № 2. – С. 91–97.
 4. Галушкіна Т.П. Механізм реформування територіальної екологічної політики (на прикладі курортно-оздоровчих територій) / Т.П. Галушкіна, Л.І. Новосельська, О.О. Сударкіна // Экономические инновации. – 2005. – Вип. 22. – С. 196-203.
 5. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами : навч. посіб. / В.В. Горлачук, В.Г. В’юн, А.Я. Сохнич [за заг. ред. В.Г. В’юна]. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2002. – 316 с.
 6. Грановська Л.М. Еколого-економічні проблеми рекреаційної зони Півдня України та шляхи їх вирішення / Л.М. Грановська // Науковий вісник. – 2005. – Вип. 15.7. – С. 288–295.
 7. Захарченко П.В. Модель інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу / П.В. Захарченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 4–6.
 8. Ільїна М.В. Інтегральне оцінювання туристично-рекреаційної сфери територій різних типів [Електронний ресурс] / М.В. Ільїна // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_31. 
 9. Оборин М.С. Курортно-рекреационная система региона: социально-экономические аспекты функционирования: монография / М.С. Оборин, Е.Р. Мингазинова, Н.В. Фролова и др. – Пермь : ОТ и ДО, 2014. – 214 с.
 10. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 11. Харічков С.К. Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Українському Причорномор’ї / С.К. Харічков, О.А. Воробйова, І.М. Дишловий // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 23 30.
 12. Черчик Л. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка: [монографія] / Л. Черчик, Н. Коленда. – Луцьк : ЛНТУ, 2008. – 224 с.
 13. Шкуратов О.І. Організаційно-економічні основи екологічної безпеки в аграрному секторі України: теорія, методологія, практика: [монографія] / О.І. Шкуратов. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – 356 с.
 14. Buckley R. Tourism and Environment. Annual Review of Environment and Resources / R. Buckley. – 2011. – Vol.36. – P. 397–416.
 15. Cooper C.P. Tourism: Principles and Practice / C.P. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill. – London : Pitman, 1993.
 16. Foster D. Travel and Tourism Management / D. Foster. – London : Macmillan, 1985.
 17. Lundberg D.E. The Tourism Business / D.E. Lundberg. – New York : Van Nostrand Reinhold, 1989.
 18. Kotler P.T. Marketing for Hospitality and Tourism (7th Edition) / Philip T. Kotler, John T. Bowen, James Makens, Seyhmus Baloglu. – Boston : Pearson, 2017. – 658 p.
 19. Williams P.W. Frameworks for assessing tourism's environmental impacts / Peter W. Williams // Travel, Tourism and, Hospitality Research (second edition). – New York : John Wiley and Sons Inc., 1994. – P. 425–436.