Оцінювання постачальників у логістичних (дистрибуційних) каналах комерціалізації інноваційної продукції

Автори:
О.А. Біловодська1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
45 - 61
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Bilovodska, O. A. (2018). Evaluation of suppliers in the logistic (distribution) channels of the innovative products commercialization. Marketing and Management of Innovations, 1, 45-61.http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-03


Анотація

На основі удосконаленого теоретико-методичного підходу, який дозволяє виконувати полівимірний аналіз ресурсів при комерціалізації інноваційної продукції і ґрунтується на триєдиному синтезі методів АВС-, XYZ, VEN-аналізів, виконано оцінку постачальників матеріальних ресурсів у логістичних (дистрибуційних) каналах промислового підприємства хімічної галузі. Для цього здійснено бінарне поєднання методів та побудовано тривимірну матрицю, що відображає застосування удосконаленого підходу, деталізовано кожен її квадрант, визначено відповідні рекомендації щодо управління постачальниками згідно з отриманими результатами для промислового підприємства хімічної галузі ПАТ «Сумихімпром».

 


Ключові слова
постачальник, матеріальні ресурси, логістичний (дистрибуційний) канал, комерціалізація інноваційної продукції, промислове підприємство, ПАТ «Сумихімпром»


Посилання
 1. Бауэрсокс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Бауэрсокс, Д. Клосс; перевод. с англ. – 2-е изд. – Москва : Олимп-Бизнес, 2005. – 640 с. 
 2. Біловодська О.А. Оптимізація товарного асортименту в системі розподілу інноваційної продукції / О.А. Біловодська / Інновації у маркетингу і менеджменті : монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С. М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 531-538.
 3. Голиков Е.А. Управление маркетингом, логистика, финансы, безопасность. – Москва : Экзамен, 2003 г. – 438 с.
 4. Жулавський А.Ю. Організація матеріально-технічного забезпечення підприємства як об’єкт логістичних рішень / А.Ю. Жулавський, Н.В. Сидоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Екноміка». – 2011. – № 2. – С. 51-58. 
 5. Кальченко А.Г. Формування систем логістики [Електронний ресурс] / А.Г. Кальченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О.О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 191–202. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/1234/1/Kalchenko.pdf.
 6. Кондратюк Д.М. Оптимальний постачальник як чинник конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Д.М. Кондратюк // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1 (11). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_53.
 7. Копитін Ю.В. Використовування ABC-аналізу задля оптимізування систем захисту інформації [Електронний ресурс] / Ю.В. Копитін // Наукові праці Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. – 2010. – № 1. – С. 138-142. – Режим доступу: http://sbornik.onat.edu.ua/ua/metod/download/451/ua.
 8. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум : навчальний посібник / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – Київ : Кондор, 2006 р. – 306 с.
 9. Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю / Є.В.Крикавський // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5(179). – С.30-41.
 10. Линдерс М. Управление снабжением и запасами. Логистика / М. Линдерс, Х. Фирон. – Санкт-Петербург : Виктория-плюс, 2003. – 768 с.
 11. Меджибовська Н.С. Формування системи постачання промислового підприємства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Н.С. Меджибовська. – Одеса : Одеський національний економічний університет України, 2013. – 38 с.
 12. Метод АВС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://students-library.com/library/read/4346-metod-abc.
 13. Модели и методы теории логістики : учебное пособие / под ред. Лукинский В.С. – Москва, Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 176 с. 
 14. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика / В.Е. Николайчук.– Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 160 с. 
 15. Офційний сайт ПАТ «Сумихімпром» [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://sumykhimprom.com.ua/.
 16. Хаврук В.О. Методи визначення номенклатурних груп в АВС-аналізі [Електронний ресурс] / В.О. Хаврук. – Режим доступу: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/33_2015/239-253.pdf.
 17. Fan X. Performance Evaluation for the Sustainable Supply Chain Management [Електронний ресурс] / X. Fan, Sh. Zhang // Sustainable Supply Chain Management. – Режим доступу: https://www.intechopen.com/books/sustainable-supply-chain-management/performance-evaluation-for-the-sustainable-supply-chain-management.
 18. Mbhele T.P. Engineering Patterns of Supply Chain Optimization to Manage Oscillation Effect [Електронний ресурс] / Т.P. Mbhele // Problems and Perspectives in Management. – 2017. – № 15(2). – Р. 124-139. – Режим доступу: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-252/engineering-patterns-of-supply-chain-optimization-to-manage-oscillation-effect.
 19. Olugu E.U. Supply Chain Performance Evaluation: Trends and Challenges [Електронний ресурс] / E.U. Olugu, K.Y. Wong // American J. of Engineering and Applied Sciences. – 2009. – № 2 (1). – Р. 202-211. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/26624654_Supply_Chain_Performance_Evaluation_Trends_and_Challenges. 
 20. Shapiro J.F. On the Connections Among Activity-Based Costing, Mathematical Programming Models for Analyzing Strategic Decisions, and the Resource-Based View of the Firm December [Електронний ресурс] / J.F. Shapiro. – Режим доступу: https://pdfs.semanticscholar.org/9a85/723242ccb2b972119b4b476642f781f73680.pdf.
 21. Simon A. А Methodology for Evaluating the Supply Chain Management Using a Conceptual Model as Reference [Електронний ресурс] / A. Simon, S. Pires // Production and Operations Management Society. – Режим доступу: https://www.pomsmeetings.org/confpapers/004/004-0099.pdf.
 22. АВС-анализ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/ABC-анализ.
 23. VEN-анализ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/VEN-анализ.
 24. XYZ-анализ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/XYZ-анализ.