Просторовий аналіз відтворення лісоресурсного потенціалу: еколого-економічний аспект

Автори:
І.Є. Ярова1, Н.В. Мішеніна2, Т.І. Пізняк1
1. Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна)
2. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
406 - 418
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Yarova, I. Y., Mishenina, N. V., & Pizniak, T. I. (2018). Space analysis of reproduction of the forest potential: ecological and economic aspect. MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS, (1), 406-418. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-32


Анотація

У статті визначено актуальність застосування просторового аналізу для процесів відтворення лісоресурсного потенціалу у контексті принципів сталого просторового розвитку. Обґрунтовано поняття оптимального лісоресурсного потенціалу у взаємозв’язку з особливостями формування оптимальної лісистості території. Сформовано систему  показників взаємозв’язку соціо-еколого-економічних характеристик лісового потенціалу з основними підсистемами національного (регіонального) госоподарського простору. В рамках розробки та реалізації цільових програм відтворення лісових ресурсів на основі принципів проектного управління обґрунтовано застосування показників - приріст площі заліснення в розрахунку на один відсоток підвищення лісистості та витартоємності одного відсотка підвищення лісистості.

 


Ключові слова
лісоресурсний потенціал, просторовий аналіз, сталий розвиток, оптимальна лісистість, соціо-еколого-економічна оцінка


Посилання
 1. Антоненко І.Я. Еколого-економічні пріоритети модернізації лісо- ресурсного комплексу України: макроекономічні важелі / за ред. д.е.н. проф., чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. – К. : КУТЕП-Інформ, 2008. – 359 с.
 2. Лицур І.М. Еколого-економічні проблеми просторової організації лісового комплексу України / І.М.Лицур ; за ред.. д.е.н., проф., акад. НАН України Б.М. Данилишина. – К. : РВПС України НАН України, 2010. – 317с.
 3. Український лісовий портал. Все про ліси та лісове господарство України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lisportal.org.ua/25034/.
 4. Пространственный анализ экономики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://economic_mathematics.academic.ru.
 5. Макар С.В. Методология пространственного анализа в обосновании стартегии развития лесного потенциала регионов России : дис. … д-ра экон.наук : 08.00.05 / Макар Светлана Владимирвона. – М., 2012. – 416 с.
 6. Ярова І.Є. Концептуально-методологічні засади трансформації лісогосподарського простору: економіко-екологічні аспекти / І.Є.Ярова // Збалансоване природокористування. – 2017. – №3. – С.126-132.
 7. Коваль Я.В. Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика / Я.В. Коваль, І.Я.Антоненко. – К. : РВПС України НАН України, 2004. – 163 с.
 8. Мішенін Є.В. Розвиток маркетингу екосистемної продукції та послуг у лісоресурсній сфері / Є.В. Мішенін, Н.В. Мішеніна, І.Є. Ярова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №2. – С.209-219.
 9. Мішенін Є.В. Економіка екосистем них послуг: теоретико-методологічні основи / Є.В.Мішенін, Н.В.Дегтярь // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – №2. – С.243-257. 
 10. Степаненко М.А. Лісовий комплекс України у форматі сталого розвитку економіки / М.А. Степаненко // Проблеми модернізації лісоресурсної сфери у контексті просторового розвитку. – К. : РВПС України НАН, 2015.
 11. Капіталізація природних ресурсів : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. академіка НААН України М.А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. – 268 с.
 12. Фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими комплексами / за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – 528 с.
 13. Скрипниченко М.І. Потенціал середньострокового зростання економіки України // Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / М.І. Скрипниченко ; за ред. Акад..НАНУ В.М. Гейця. – Х. : Вид-во: «Форт», 2003. – С. 64.
 14. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь – справочник. – М. : Мысль, 1990. – 637с.
 15. Калениченко Ю.Б. Ресурсно-бюджетний потенціал / Ю.Б. Калениченко, Т.О. Бащук // Проблеми, механізми та інвестиційне забезпечення раціонального природокористування. – Вісник НУВГП. – Вип. 4 (36), Ч.2. – Рівне, 2006. – 509 с.
 16. Павліха Н.В. Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід : монографія. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 380 с.
 17. Лычак А.И. Экологическая инфраструктура как механизм формирования устойчивого развития региона / А.И. Лычак, В.Е. Вацет // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 47. – С. 123-126.
 18. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки : Закон України  від 21 верес. 2000 р. № 1989 - ІІІ / Урядовий кур’єр «орієнтир». – 2000. – № 207. – 8 листоп. – С. 3-16.   
 19. Лозовой А.Д. Оптимальная лесистость как биоиндикатор эколого-экономического положения в регионе. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.science-bsea.bgita.ru/2003/leskomp_2003/lozovoy.htm.
 20. Глєбов М.М. Методичні питання формування оптимальної лісистості в сучасних умовах. Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації. Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112. – С. 43.
 21. Молчанов А.А. Научные основы ведения хозяйства в дубравах лесостепи / А.А. Молчанов. – М., 1964. – 225 с.
 22. Лосицький К.Б. К вопросу об оптимальной лесистости / К.Б. Лосицький // Лесн. хоз-во. – 1961. – № 11.– С. 44-49.
 23. Лісистість оптимальна // Українська енциклопедія лісівництва: У 2-х т.– Т. 1 / За ред. С. А. Генсірука. – Львів : Нац. акад. наук. Укр. ; Наук. товариство ім. Шевченка, 1999. – С. 415-416.
 24. Малюга В.М. Захисні лісові насадження – важливий структурний елемент у формуванні національної екологічної мережі / В.М. Малюга // Лісництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип.113. – С. 150-158.
 25. Ткач В.П. Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / В.П.Ткач // Український географічний журнал. – 2012. – №2. – С.49-55.
 26. Мазуркін П.М. Прошлое, современное состояние и перспективы лесоаграрной России / П.М. Мазуркін // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – №4. – С.93-113.
 27. Цибульникова М.Р. Проблемы и перспективы оценки природного капитала территории как показателя ресурсоэффективного природопользования [Електронний ресурс] / М.Р. Цибульникова// Современные проблемы науки и образования. – 2014. –№ 6. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15594.
 28. Жаріков В.І. Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал : навчальний посібник / В.І. Жарінов, С.В. Довгань. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 328 с.
 29. Хвесик М.А. Пространственная  организация  и направления использования  природного багатства Украины / М.А. Хвесик, И.К. Быстряков, Д.В. Клиневой // Экономика Украины. – 2016. – № 7 (648). – С.46-65.
 30. Загальна характеристика лісів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id...
 31. Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand. Main Report. UN-ECE - Geneva. – 2000. – 467 p.
 32. Ткач В.П. Сучасні проблеми оптимізації лісистості України / В.П. Ткач, В.Л. Мєшкова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 113. – С.8-15.
 33. Некос А.Н. Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження та відтворення лісових ресурсів / А.Н.Некос, М.З.Рего // Людина та довкілля. – Проблеми неоекології. – 2015. – №3-4. – С.55-60.
 34. Концепція державної цільової програми розвитку лісового господарства України на 2016-2020 роки. Проект для обговорення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article? art_id=113516&cat_id=82872.
 35. Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 верес. 2009 р. – №  977. – Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=977-2009-%EF.