Застосування акселератору сталого розвитку у форсайті національного добробуту України

Автори:
О.В. Глущенко1
1. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна)
Сторінки:
391 - 405
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Hlushchenko, O. V. (2018). Application of sustainable development accelerator in the foresight of the national well-being of Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 1, 391-405. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-31


Анотація

У статті обґрунтовано необхідність здійснення форсайту національного добробуту та запропоновано методологічний підхід до спадного та висхідного форсайт-прогнозування змін у фінансовій архітектоніці національного добробуту шляхом застосування інструментів акселератору сталого розвитку, що дає змогу якісно покращити рівень визначення перспектив розвитку систем зі складною логікою функціонування та ієрархічною побудовою.

 


Ключові слова
форсайт, національний добробут, фінансова архітектоніка, акселератор сталого розвитку


Посилання
 1. Martin B. Foresight in Science and Technology / B. Martin // Technology Analysis and Strategic Management. – 1995. – Vol. 7. – № 2. – P. 139-168. 
 2. Martin B.R. Technology foresight in a rapidly globalizing / R. Ben Martin // International Practice in Technology Foresight. – Vienna : UNIDO, 2002. – P. 7-32. 
 3. Becker P. Corporate Foresight in Europe: A First Overview / P. Becker. – Institute for Science and Technology Studies, University of Bielefeld, Germany, 2002. – 27 р. 
 4. Anderson J. Technology foresight for competitive advantage / J. Anderson // Long Range Planning. – 1997. – № 30(5), – P. 665-677. DOI:10.1016/S0024-6301(97)00052-6.
 5. Miles I. The development of technology foresight: a review / I. Miles // Technological Forecasting and Social Change. – 2010. – № 77(9), – P. 1448-1456. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2010.07.016.
 6. Rappert B. Rationalising the future? Foresight in science and technology policy co-ordination / B. Rappert // Futures. – 1999. – № 31(6), – P. 527–545. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0016-3287(99)00012-9.
 7. Georghiou L. Evaluation of national foresight activities: Assessing rationale, process and impact / L. Georghiou, M. Keenan // Technological Forecasting and Social Change. – 2006. – № 73(7), – P. 761–777. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2005.08.003.
 8. Velickovic S. The effect of service rollout on demand forecasting: The application of modified Bass model to the step growing markets / S. Velickovic, V. Radojicic, B. Bakmaz // Technological Forecasting and Social Change. – 2016. – Vol. 107. – P. 130–140. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.03.018.
 9. Ilmola L. Three experiments: The exploration of unknown unknowns in foresight / L. Ilmola, E. Rovenskaya // Technological Forecasting and Social Change. – 2016. – Vol. 106. – P. 85–100. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.015.
 10. Phillips F. Key ideas from a 25-year collaboration at technological forecasting & social change / F. Phillips, H. Linstone // Technological Forecasting and Social Change. – 2016. – Vol. 105. – P. 158–166. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.01.007.
 11. Федулова Л. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 106-120. 
 12. Федулова Л. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 4. – С. 124-138. 
 13. Окландер Т. Форсайт як організаційно-управлінська інновація / Т. Окландер // Економічні інновації. – 2011. – № 43, – С. 224-231.
 14. Савченко А. Методи Форсайт як інструмент розвитку корпоративного сектора національної економіки України / А. Савченко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11, – С. 62-68.
 15. Єфімова Г. Процедура форсайт-прогнозування розвитку суднобудування України / Г. Єфімова // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – 2014. – № 1. – С. 30-35. DOI: http://dx.doi.org/10.15589/jnn20140105.
 16. Калініна О. Реалізація функції цілеспрямованості в бюджетуванні з використанням форсайту / O. Калініна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2013. – № 1(21). – С. 42-55.
 17. Цедік М.Г. Визначення перспектив застосування регіонального форсайту в системі публічного управління України / М.Г. Цедік // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 3 (29). – С. 94-100.
 18. Цедік М.Г. Pозвиток регіонального форсайту як засобу територіального управління : дис. ... канд. держ. упр. : 25.00.02 / Марія Герасимівна Цедік. – Kиїв., 2016. – 205 с.
 19. The European Foresight Monitoring Network. Collection of EFMN Briefs. – Luxembourg : Directorate-General for Research Cooperation, 2008. – 488 p.
 20. New Horisons and Challenges for Future-oriented Technology Analysis: Proceeding of the EU-US Scientific Seminar: New Technology Foresight, Forecasting & Assessment Methods, Seville, May 13th and 14th 2004 / European Commission, Institute for Prospective Technological Studies. – Seville : Directorate-General Joint Research Centre, 2004. – 140 p.
 21. Foresight Political Risk [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.ihs.com/pdf/Foresight%20Political%20Risk_146261110913044932.pdf.
 22. Foresight: the Manual [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf.
 23. Гончаров В.В. Исследования по технологическому предвидению. Зачем они необходимы Республике Беларусь? / В.В. Гончаров, А.В. Марков, А.А. Успенский. – Минск : Б.и. – 2009. – 81 с. 
 24. «Sustainable Territories 2030». Sustainable development foresight at territorial level // Le point sur. – 2012. – April, № 124. – P. 1–4.
 25. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030 років) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки (ICSU) ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 136 с.
 26. Глущенко О.В. Добробут як імператив суспільного розвитку України / О.В. Глущенко // Економічний часопис-ХХІ – 2016. – № 156(1-2). – C. 31-36. 
 27. Hlushchenko O. Well-being funding: essence and estimation method / O. Hlushchenko // Rivista di Studi sulla Sostenibilita' – 2016. – № 2. – PP. 45-55. DOI:10.3280/RISS2016-002005.
 28. AtKisson Group [Electronic resource]. – Mode of access: http://atkisson.com/acceleratorlite/.
 29. Хмельков А.В. Институционализация принципов INTOSAI для формирования публичных финансов [Электронный ресурс] / А.В. Хмельков // Эффективная экономика. – 2015. – № 4 – Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3985.
 30. Хмельков А.В. Ценность института контроля для устойчивого развития общества / А.В. Хмельков // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. – 2016. – Вып. 91. – С. 65-73.
 31. INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-5120-environmental-audit-and-regularity-auditing.html.
 32. Гриценко А. Институциональная политическая экономия: предмет, методология, содержание / А. Гриценко. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 516 c
 33. Rogers E.M. Diffusion of innovations / E.M. Rogers. – New York : Free Press, 1995. – 519 p.