Академічний капіталізм: українські тенденції формування та європейська практика

Автори:
І.Е. Новікова1, В.С. Мартинюк1, О.Р. Бедюх1, О.О. Харіна1
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
Сторінки:
27 - 44
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Novikova, I., Martyniuk, V., Bediukh, A., & Kharina, O. (2018). Academic capitalism: development trends in ukraine and european practice. Marketing and Management of Innovations, 1, 27-44. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-02


Анотація

У статті визначено тенденції формування академічного капіталізму в Україні, а саме розкрито основи становлення наукоємного бізнес-середовища в Україні та світі, зокрема в університетах, а також виокремлено закономірності комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності у контексті посилення значимості знань. Здійснено порівняльний огляд найбільш поширених інституційних форм передачі технологій в Україні та за кордоном. Одержані результати дозволять сформувати принципи для формування нової методичної парадигми керування процесом трансферу технологій з урахуванням особливостей розвитку вітчизняної науки, економіки, підприємництва та ринку високих технологій.

 


Ключові слова
академічний капіталізм, інновації, наукоємний бізнес, комерціалізація, центр трансферу технологій, науково-технічна продукція, патенти, євроінтеграція


Посилання
 1. Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. Инновации в действии: монография / Пер. с англ. под ред. А.Ф. Уварова. – Томск: 2010. – 237 с.
 2. Mawson J. A patient investment idea worth keeping [Електронний ресурс] / J. Mawson // Linkedin. Patient capital.   2016.   Режим доступу: https://www.linkedin.com/pulse/patient-investment-idea-worth-keeping-james-mawson.
 3. Коммерциализация технологий на ранней стадии. Исследование глобальных практик: университеты, корпорации, государство [Електронний ресурс] // Отчет… 2015. – 113 с. – Режим доступу : https://www.rvc.ru/upload/iblock/9eb/ESR_RVC_2015_RU.pdf.
 4. Clark B. The Higher Education System. Academic Organization in Cross-National Perspective / B. Clark. Berkeley : University of California, 1983.
 5. Роджерс Е. Дифузія інновацій / Е. Роджерс. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 591 с.
 6. Tom Hockaday to leave Isis Innovation [Електронний ресурс].   2016.   Режим доступу : http://www.globaluniversityventuring.com/article.php/5097/tom-hockaday-to-leave-isis-innovation.
 7. Чесбро Г. Открытые инновации : создание прибыльных технологий / Г. Чесбро; пер. с англ. В.Н. Егорова. – Москва : Поколение, 2007. – 336 с.
 8. Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері : методи та принципи вартісної оцінки / Г.О. Андрощук, С.А. Давимука.   Київ : Парлам. вид-во, 2014.   302 с.
 9. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / Павленко А.Ф. та ін. ; за заг. ред. А.Ф. Павленка, Л.Л. Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2014. – 349 с.
 10. Базилевич В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку / В. Базилевич, В. Ільїн. – К. : Знання, 2008. – 687 с.
 11. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобалізаційних змін: монографія / Н.І. Гражевська. – К., 2008. – 431 с.
 12. Даниленко А.И. Будет ли в Украине «Силиконовая долина»? / А.И. Даниленко // Газета “День”.   2012.   № 181.   С. 7. 
 13. Геєць В.М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання / В.М. Геєць // Економіка України. – 2015. – № 1. – С. 4-25. 
 14. Жилінська О.І. Комплементарні ефекти в активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / О.І. Жилінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: серія «Економіка». – 2016. – № 9 (186). – С. 54-60.   Режим доступу : https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/186-9/1.
 15. Вірченко В. Еволюція підходів до класифікації об’єктів інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: серія «Економіка». – 2013. – № 135. – С. 5-7.   Режим доступу : http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/1.
 16. Вітренко А.О. Захист права інтелектуальної власності в сфері послуг / А.О. Вітренко // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 144-152.
 17. Вікулова А.О. Аспекти державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності / А.О. Вікулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”. – 2013. – № 145. – С. 61-63.
 18. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца та ін. ; за ред. Ю.М. Капіци ; НАН України, Центр інтел. вл. та передачі техн. – К., 2015. – 431 с.
 19. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь за загальною редакцією: В.М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с. 
 20. Chih-Hung Hsieh Patent value assessment and commercialization strategy / Chih-Hung Hsieh // Technological Forecasting and Social Change. – 2013.   № 80(2): February. – Р. 307-319. 
 21. Чекулина Т. Механизм коммерциализации инноваций как ключевое направление реализации практико-ориентированного подхода в обеспечении инновационного развития экономики / Т. Чекулина // Социально-экономические явления и процессы. – Вып.11.   2011. – С.219-223. 
 22. Деренговский А.И. Закономерности успешной коммерциализации разработок и система вовлечения творческой молодежи России в малый инновационный бизнес [Електронний ресурс]: автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / А.И. Деренговский; Орлов. гос. техн. ун-т.   Орел, 2008.   23 с.   Режим доступу : http://dlib.rsl.ru/viewer/01003167975#?page=1.
 23. Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій [Електронний ресурс] // Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Режим доступу : http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/csi/ctr_ivl/.
 24. Центр трансфера технологій (ЦТТ) [Електронний ресурс] // Одеський національний політехнічний Університет (ОНПУ). – Режим доступу: http://ctt.opu.ua/?q=uk.
 25. Мережі трансферу технологій [Електронний ресурс] // Київський національний університет технологій та дизайну. – Режим доступу : http://knutd.com.ua/transfer/trans_ua/.
 26. Відділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Національний транспортний університет. – Режим доступу : http://www.ntu.edu.ua/nauka/intelektualna-vlasnist/.
 27. Сайт Луцького національного технічного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/uk.
 28. Сайт Дніпровськкого державного технічного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dstu.dp.ua/uni/index.html.
 29. Sait Cambridge Enterprise [Електронний ресурс].   Режим доступу : https://www.enterprise.cam.ac.uk/who-we-are/.
 30. Sait Oxford University Innovation [Електронний ресурс].   Режим доступу : https://www.innovation.ox.ac.uk.
 31. Partnering Opportunities [Електронний ресурс] // Enterprise Europe Network.   Режим доступу : http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799.
 32. Сайт University of California [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.universityofcalifornia.edu.
 33. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/143-16.
 34. Садков В.Г. Анализ форм коммерциализации рыночно успешных инноваций XX века / В.Г. Садков, А.И. Деренговский // Инновации.   Вып. 10.   2007.   С. 46-49.
 35. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/520-2008-%D0%BF.
 36. Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 37. European Commission. Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and code of Practice for universities and other public research organisations [Електронний ресурс] / 2008. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/ip_recommendation.pdf.
 38. Решетнікова І.Л. Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття інновацій [Електронний ресурс] / І.Л. Решетнікова, М.П. Сагайдак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015.   № 4. – С. 191-205 – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2016_4_191_205.pdf.
 39. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 40. Аналітична довідка. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2-3-ad-kmu-2015.pdf.
 41. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. 2016 р. [Електронний ресурс].   Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm.
 42. High tech exports – country rankings [Електронний ресурс] // The Global Economy. – Режим доступу : http://www.theglobaleconomy.com/rankings/High_tech_exports/.
 43. High-technology exports (current US$) [Електронний ресурс] // The World Bank. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?end=2014&name_desc=false&start=1999.
 44. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.
 45. Бюджет освіти та науки 2013-2018. CEDOS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12dkloXQS3iXNurSGOo2ybBl_Yhv0yN_GoObXlihjT8Q/edit#gid=1706382291.
 46. Global Patent Applications Rose to 2.9 Million in 2015 on Strong Growth From China; Demand Also Increased for Other Intellectual Property Rights [Електронний ресурс] // WIPO.   Geneva, November 23, 2016. – Режим доступу:http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0017.html.
 47. WIPO IP Facts and Figures 2016 [Електронний ресурс] // WIPO. – Geneva, 2016.   Режим доступу : http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2016.pdf.
 48. Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году [Електронний ресурс] // UNESCO.   Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf.
 49. European patent applications [Електронний ресурс] // European Patent Office.   Режим доступу : http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015/statistics/patent-applications.html#tab6.
 50. Your key to European statistics [Електронний ресурс] // Eurostat.   Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00004&plugin=1.
 51. Singapore [Електронний ресурс] // Sea-eu-net partners in science.   Режим доступу : https://sea-eu.net/facts/sea/singapore#_ftn4.
 52. Показники надходження та розгляду заявок і реєстрації охоронних документів за 2016 рік [Електронний ресурс] // Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ).   Режим доступу : http://www.uipv.org/ua/2016-year-expert.
 53. Фінансування наукових досліджень в Україні та світі [Електронний ресурс] // Економічний дискусійний клуб.   Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/ finansuvannya-naukovyh-doslidzhen-v-ukrayini-ta-sviti.
 54. Patent counts by origin and type calendar year 2015 [Електронний ресурс] // U.S. Patent and trademark office.   Режим доступу : https://www.uspto.gov/web/offices/ ac/ido/oeip/taf/st_co_15.htm.
 55. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 № 3687-XII [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України.   Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/page.
 56. Наказ Фонду Державного майна України “Про затвердження Методики оцінки майнових прав  інтелектуальної власності” від 25.06.2008 № 740 [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України.   Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08.
 57. Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Національного стандарту № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” від 03.10.2007 № 1185 [Електронний ресурс].   Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF.
 58. Hargreaves I. The recommendation to introduce text and data mining in the UK las already made in so called the Hargreaves review. [Електронний ресурс] / I. Hargreaves // Digital Opportunity A review of Intellectual Property and Growth. Available at, 2011.   Режим доступу  :http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603093549/ http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf.
 59. Сайт Євросоюзу: “Європа 2020”. Цілі Європейської Стратегії інтелектуального, стабільного і продуктивного зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm.