Оцінка компетентностей менеджерів в системі корпоративного управління на основі використання матриці попарних порівнянь

Автори:
О.А. Хілуха1
1. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна)
Сторінки:
259 - 271
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Khilukha, O. A. (2018). Paired comparison analysis in the evaluation of managers competence in corporate governance. Marketing and Management of Innovations, 1, 259-271. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-19


Анотація

У статті досліджено сутність і типологію компетентностей менеджерів у корпоративному управлінні. Розвинуто критерії оцінки кожного рівня компетентностей. На основі аналізу робіт науковців та практичного досвіду машинобудівних підприємств запропоновано використання матриці попарних порівнянь для ефективного корпоративного рекрутингу менеджерів. Результативність корпоративного управління буде вищою за рахунок якісного відбору менеджерів, які прийматимуть рішення що забезпечуватимуть процвітання корпорації, регулюватимуть інтереси зацікавлених сторін через набір відповідних компетентностей.

 


Ключові слова
корпоративне управління, компетентність, фахові компетентності, базові компетентності, управлінські компетентності, матриця попарних порівнянь


Посилання
 1. Berle A. The modern corporation and private property / A. Berle, G. Means. – Transaction publishers, 1991. 
 2. Blair M. Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty First Century / M. Blair. – Washington Long Range Planning, 1996. – 432 p.
 3. Hart O. Corporate governance : some theory and implications / O. Hart // Economic Journal. – 1995. – No. 105 (9). – P. 678-698. 
 4. Kuzmin O. Regulation of stakeholders’ interests in corporate governance through negotiations // Економiчний часопис-XXI. – 2016. – Т. 161. – №. 9-10. – С. 56-60.
 5. Saaty T.L. Models, methods, concepts & applications of the analytic hierarchy process / T.L Saaty., L.G. Vargas. – Springer Science & Business Media, 2012. – 175 p.
 6. Shleifer A. A survey of corporate governance / A. Shleifer, R. Vishny // Journal of Finance. – 1997. – No. 52 (2). – P. 737-783. 
 7. Velentzas I. Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility / I. Velentzas, G. Broni // Accounting and Auditing Ethics & Deontology (in Greek), IuS, Thessaloniki. – 2014.
 8. Whiddett S. A practical guide to competencies: how to ennce individual and organizational performance / S. Whiddett, S. Hollyforde. – B. : London CIPD, 2003. – 764 p.
 9. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підруч. Дл студ., аспірантів та молодих викладачів вищ. навч. закл. / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
 10. Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы : пер. с англ. / Р. Бояцис. – М. : HIPPO, 2008. – 352 с.
 11. Булгаков А.В. Междисциплинарный подход к построению модели профессиональных компетенций в образовании / А.В. Булгаков, Е.В. Густова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Психология и педагогика». – 2006. – № 1. – С. 183-190. 
 12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
 13. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированные технологи профессионального развития специалиста : науч.-метод. пособие / Эвальд Фридрихович Зеер. – Екатеринбург : Академия, 2002. – 283 с.
 14. Зязюн І.А. Світоглядні пріоритети педагогіки / І.А. Зязюн // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр.: у 2 ч. Ч. 1. Вип. 2 ; ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) [та ін.]. – К.: Вінниця, 2002. – C. 10-16.
 15. Колосок А.М. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління / /Економічний форум. – 2014. – № 1. – С. 249-253.
 16. Ліпич Л.Г. Генезис розвитку теорій мотивації праці / Л.Г. Ліпич, Л.C. Пустюльга  // Science. – 2010. – №. 1. – С. 17-19.
 17. Національний класифікатор України: класифікатор професій. ДК 003: 2005.– К. .: Держспоживстандарт України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua. 
 18. Нижник В.М. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич //  Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент. – 2012. – № 9 (2). – С. 334-345.
 19. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен ; пер. с англ. – М. : Когито-Центр, 2002. – 396 с.
 20. Спенсер-мл. Л. М., Спенсер С.М. Компетенции на работе / С.М. Спенсер, Л.М. Спенсер-мл. ; пер. с англ. – М. : HIPPO, 2005. – 384 с.
 21. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер, 2003. – 608 с.