Вплив інноваційного чинника на економічну динаміку в країнах Європи

Автори:
Л.В. Смолій1, А.О. Ревуцька1, І.М. Новак1
1. Уманський національний університет садівництва (м. Умань, Україна)
Сторінки:
247 - 258
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Smoliy, L., Revutska, A., & Novak, I. (2018). Influence of innovation factor in economic dynamics in Europe. Marketing and Management of Innovations, 1, 247-258. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-18


Анотація

В статті здійснено оцінку взаємозв'язку індикаторів рівня інноваційного та економічного розвитку у країнах Європи. Виявлено високий рівень залежності між індексом інноваційного розвитку та показником ВВП на душу населення (за ПКС). Встановлено найбільш вагомі чинники  впливу на рівень економічного розвитку в частині інноваційної діяльності для сукупності аналізованих європейських країн загалом та України зокрема. 

 


Ключові слова
інновації, інноваційний розвиток, економічне зростання, країни Європи, рейтинг, кореляційний зв'язок


Посилання
 1. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Й. Шумпетер ; пер [з англ.] В. Старка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2012. – 242 с.
 2. Туган-Барановский Н.И. Экономические очерки : монография / Н.И. Туган-Барановский; Предисл. В.В.Перской, Г.Н.Сорвиной. – М. : РОССПЭН, 1998. – 526 с.
 3. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория  предвидения / Н.Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 2002. – 766 с.
 4. Solow R. Technical change and the aggregate production function / R. Solow // Rev.of Economics and statistics. – 1957.
 5. Brenner Th. Science, Innovation and National Growth [electronic resource] / Th. Brenner // Annual Conference 2015 (Muenster): Economic Development – Theory and Policy, Verein für Socialpolitik / German Economic Association. – Access mode: http://EconPapers.repec.org/RePEc:zbw:vfsc15:112873.
 6. Nae G. Economic Growth at Regional Level and Innovation: Is There Any Link? [electronic resource] / G. Nae, 
 7. Cr. Sima // Annals of the University of Petrosani. – Economics, 13. – 2013. – Issue 1. – Р. 149-156. – Access mode:  http://EconPapers.repec.org/RePEc:pet:annals:v:13:y:2013:i:1:p:149-156.
 8. J.R. Himenez. A non-parametric approach to innovation gaps and economic growth  [electronic resource] / J.R. Perilla Himenez // Journal of Economic and Financial Studies (JEFS). – 2015. – Issue 5. – Р. 63-69. – Access mode: http://EconPapers.repec.org/RePEc:lrc:lareco:v:3:y:2015:i:5:p:63-69. 
 9. Захарченко В.І. Інновації та економічне зростання в сучасній економіці / В.І. Захарченко ; Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : монографія / за ред. д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 854 с.
 10. Пахомов Ю. Потрібно сформувати антикризову систему державного менеджменту / Ю. Пахомов // Урядовий кур’єр. – 20.02.2003. – С. 5-6.
 11. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.
 12. Europe 2020. A Еuropean strategy for smart, sustainable and inclusive growth / Europian Commission. – 2010. – 37 p.
 13. European Innovation Scoreboard 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en.
 14. Ольвінська Ю.О. Використання методу рангової кореляції при аналізі розвитку малого підприємництва / Ю.О. Ольвінська, О.В. Самотоєнкова; за ред.: М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : Одеський національний економічний університет, 2015. – № 3 (58). – С. 161-169.
 15. Чичуліна К.В. Кореляційний зв’язок в економіко-математичних моделях / К.В. Чичуліна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип.1(4) – Т. 3. – Полтава : ПДАА. – 2012. – С. 250-255.
 16. Драчук Ю.З. Оцінка обсягу капітальних інвестицій для інноваційного розвитку: регіональний аспект [Електронний ресурс] / Ю.З. Драчук, Л.О. Сав’юк, Н.В. Трушкіна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 216-224. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_38.
 17. World Data Atlas [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knoema.com/atlas/topics/Economy.
 18. Перспективи інноваційного розвитку України (аналітична доповідь) [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень, 2002. – Режим доступу: http://www.old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm.
 19. The Human Capital Report 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-human-capital-report-2016.
 20. Доповідь Програми розвитку ООН про людський розвиток «Робота задля людського розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/2015_Human_Development_Report.pdf.
 21. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 28.12.2016 р. № 928-19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/928-19.
 22. Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень : монографія / А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2013. – 104 с.
 23. The Global Competitiveness Report 2016-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.