Розвиток соціального підприємництва в Україні як інноваційної форми бізнесу

Автори:
В.В. Смачило1, В.Ю. Халіна1, Є.В. Кильницька1
1. Харківський національний університет будівництва та архітектури (м. Харків, Україна)
Сторінки:
235 - 246
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Smachylo, V., Khalina, V., & Kylnytska, Y. (2018). Development of the social entrepreneurship in Ukraine as an innovative form of the business. Marketing and Management of Innovations, 1, 235-246. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-17


Анотація

У даній статті проведено теоретичне дослідження основних аспектів соціального підприємництва, а саме: узагальнено погляди науковців на його ознаки, розмежовано поняття “соціальне підприємство”, “соціально відповідальне підприємство”, “благодійні організації”, вивчено досвід соціального підприємництва в країнах Європи та специфіку його законодавчого регулювання, визначено основні моделі функціонування соціальних підприємств відповідно до світових практик ведення цього специфічного виду бізнесу, його організаційно-правові форми та сфери діяльності. Виявлено основні проблеми становлення соціального підприємництва в Україні, а також розроблено дорожню карту його подальшого розвитку.

 


Ключові слова
соціальне підприємництво, інноваційна форма бізнесу, ознаки соціального підприємництва, моделі соціального підприємництва, дорожня карта


Посилання
 1. Richardson M. Social Enterprise: Lessons learned from the UK / M. Richardson // Доповідь на ІІ Всеукраїнському форумі соціальних підприємців. – Київ, 16.11.2016.
 2. Наумова М. Сутність соціального підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку суспільства / М. Наумова // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 4. – С. 34-39.
 3. Dees J.G. The meaning of “social entrepreneurship” [Електронний ресурс] / J.G. Dees. – Режим доступу: http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf.
 4. Дис Г.Дж. Лаборатория знаний [Електронний ресурс] / Г.Дж. Дис // Финансы и развитие, ежеквартальный журнал Международного валютного фонда. – 2012. – № 4. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/12/pdf/dees.pdf.
 5. Peredo A.M. Social entrepreneurship: A critical review of the concept / A.M. Peredo, M. McLean // Journal of World Business. – 2006. – № 41(1). – P. 56-65.
 6. Spear R. Social entrepreneurship: A different model / R. Spears // International Journal of Social Economics. – 2006. – №33. – P. 399-410.
 7. Офіційний сайт WNISEF [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wnisef.org/ua/.
 8. Спреклі Ф. Посібник з Планування Соціального Підприємництва [Електронний ресурс] / Ф. Спреклі. – Британська Рада. – 2011. – 68 с. – Режим доступу: www.britishcouncil.org.
 9. Nyssens M. (ed.) Social Enterprise. At the Crossroads of Market. – Public Policies and Civil Society, (Routledge, 2006), p. 4-5.
 10. Roger L.M. Social Entrepreneurship: The Case for Definition [Електронний ресурс] / L.M. Roger, S. Osberg // Stanford social innovation review. – 2007. – Режим доступу: http://skollfoundation.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/09/2007SP_feature_martinosberg.pdf.
 11. Кот Л. До питання про природу і сутність соціального підприємництва / Л. Кот // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014. – № 12(165). – С. 25-30.
 12. What is a Social Entrepreneur? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.schwabfound.org/content/what-social-entrepreneur.
 13. Mair J. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight [Електронний ресурс] / J. Mair, I. Marti // Journal of World Business. – 2006. – № 41(1). – Р. 36-44. – Режим доступу: https://c.ymcdn.com/sites/www.usasbe.org/resource/resmgr/social_entrepre neurship/mair_and_marti.pdf.
 14. Офіційний сайт міжнародної організації соціальних підприємців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ashoka.org/.
 15. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 16. Глобальний договір ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=07E30561B5BF4DDE28B50412BE5BA03D?art_id=88867&cat_id=34940.
 17. Цілі Сталого розвитку в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
 18. Сіренко Н.М. Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти / Н.М. Сіренко, Т.І. Лункіна // Сталий розвиток економіки. – 2016. – №1. – С. 5-10.
 19. Березяк І.І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва / І.І. Березяк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 25. – С. 31-36.
 20. Соціальне підприємництво. Досвід Норвегії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcci.com.ua/socialne-pidpryyemnyctvo-dosvid-norvegiji/.
 21. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"». [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 22. Постанова КМУ №385 від 6.08.2014р. «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року». [Електронний ресурс]. – Режим доступу. -http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
 23. Соціальне підприємництво – неоцінена необхідність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/economics_of_regions/socialne-pidpriyemnictvo-neocinena-neobhidnist-_.html.
 24. Сотула О.В. Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки [Електронний ресурс] / О.В. Сотула // Ефективн економіка. – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1988.
 25. Гусак Н. Кращий досвід та сучасні тренди розвитку соціального підприємництва: Україна (результати дослідження) / Н. Гусак // Доповідь на ІІ Всеукраїнському форумі соціальних підприємців. – Київ, 16.11.2016.
 26. Бутенко А.І. Інституційні механізми підвищення ефективності використання потенціалу малого підприємництва / А.І. Бутенко, Н.Л. Шлафман //  Економічні інновації. – 2014. – № 57. – С. 43-50.
 27. Янчук М.Б. Дорожні карти як метод державного регулювання інтегративного розвитку авіабудівних підприємств України [Електронний ресурс] / М.Б. Янчук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 2(1). – С. 203-208. – Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_2(1)__34.
 28. Юнус М. Создавая мир без бедности Социальный бизнес и будущее капитализма  / М. Юнус, А. Жоли . – Москва : Альпина Паблишер, 2009. – 307с.
 29. Офіційний сайт Фонду соціального підприємництва Шваба [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.schwabfound.org.
 30. Офіційний сайт Фонда Сколла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.skollfoundation.org.
 31.