Прийняття управлінських рішень у сфері інтелектуальної власності на основі багатокритеріального аналізу

Автори:
І.Є. Драч1, Г.Л. Євтушенко1
1. Національна металургійна академія України (м. Дніпро, Україна)
Сторінки:
207 - 217
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Drach, I., & Yevtushenko, H. (2018). Managerial decision-making in the field of intellectual property on the basis of multiple-criteria decision analysis. Marketing and Management of Innovations, 1, Marketing and Management of Innovations, 1, 207-217. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-15


Анотація

Розглянуто процес підтримки прийняття управлінських рішень на етапі набуття прав на комп’ютерну програму на основі методів багатокритеріального аналізу. Досліджено способи правової охорони комп’ютерної програми: як літературного твору, винаходу і знака для товарів і послуг. Охарактеризовано форми правової охорони комп’ютерної програми за критеріями: обсяг правової охорони; умови набуття прав; складність експертизи; витрати під час набуття прав інтелектуальної власності; тривалість охорони майнових прав. На базі розробленої шкали інтенсивності проведено оцінку пріоритетів способів охорони за кожним критерієм. Побудовано діаграму пріоритетів способів охорони методом аналізу мереж та методом аналізу ієрархії.

 


Ключові слова
інтелектуальна власність, комп’ютерна програма, правова охорона, комерціалізація, метод аналізу мереж, метод аналізу ієрархій


Посилання
 1. What is Intellectual Property? [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wipo.int/about-ip/en/.
 2. Цибульов П.М. Управління інтелектуальною власністю / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов, В.Г. Зінов, Ю. Суіні; За ред. П.М. Цибульова: монографія. – Київ : «К.І.С.», 2005. – 448 с.
 3. Паладій М.В. Проблеми формування управлінських рішень у сфері інтелектуальної власності України в умовах інтеграції в світові співтовариства [Електронний ресурс] / М.В. Паладій // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_6_3
 4. Водорєзова С.Р. Особливості правової охорони комп’ютерної програми як об’єкта інформаційних відносин / С.Р. Водорєзова // Право та інновації. – 2014. – № 3. – С. 69-76.
 5. Жуванов Д. Яку форму правової охорони обрати для комп’ютерної програми? [Електронний ресурс] / Д. Жуванов, Є. Стогній // Патентна агенція Д. Романенка. – Режим доступу: http://www.romanenko.biz/ua/library/article_program.html.
 6. Філик Н.В. Компютерна програма як об’єкт авторського права: проблеми правової охорони / Н.В. Філик, Г.В. Омельченко // Юридичний вісник. – 2016. – №2 (39). – С.130-137.
 7. Петренко С.А. Правова охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.А. Петренко. – Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2010. – 16 с.
 8. Єфремова К.В. Правова природа комп’ютерної програми як об’єкту інноваційних відносин / К.В. Єфремова // Актуал. питання інновац. розвитку. – 2012. – № 2. – С. 24–29.
 9. Story A. Intellectual Property and Computer Software: A Battle of Competing Use and Access Visions for Countries of the South [Electronic resource] / A. Story // United Nations Conference on Trade and Sustainable Development. – Geneva: ICTSD and UNCTAD, 2004. – №10. – 46 p. – Mode of access: http://iprsonline.org/unctadictsd/docs/CS_Story.pdf. 
 10. Ballardini R.M. Intellectual property protection for computer programs: Developments, challenges, and pressures for change [Text] / R.M. Ballardini. – Helsinki: Edita Prima Ltd, 2012. – 233 p.
 11. Shaikh S.A. Intricacies of Software Protection: A Techno-Legal Review / S.A. Shaikh, B.R Londhe // Journal of Intellectual Property Rights. – India: NISCAIR-CSIR, 2016. – Vol 21(3). – P. 157 – 165. 
 12. Правовая охрана компьютерных программ и баз данных / Е.А. Боровская, С.Л. Ермакович, В.И. Кудашов, С.С. Лосев, А.А. Успенский. – Минск: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 2010. – 246 с.
 13. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети / Т.Л.Саати. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 360 с.
 14. Saaty T.L. On the Measurement of Intangibles: A principal eigenvector approach to relative measurement derived from paired comparisons / T.L. Saaty // Notices of the American Mathematical Society. – 2013. – Vol. 60(2) – P. 192–208.
 15. Закон України «Про авторські і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
 16. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.
 17. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
 18. Система поддержки принятия решений NooTron [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nootron.net.ua.