Концептуальні аспекти управління ризиками інноваційних проектів та персоналом при впровадженні енергоефективних технологій

Автори:
О.Є. Галан1
1. Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна)
Сторінки:
196 - 206
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Halan, O. Y. (2018). Conceptual aspects of risk management of innovative projects and personnel in the implementation of energy-efficient technologies. Marketing and Management of Innovations, 1, 196-206. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-14


Анотація

Розглянуто окремі аспекти методології міжнародної практики оцінки ефективності впровадження та реалізації інноваційних проектів з урахуванням форс-мажорних ризиків виконання бізнес-планів виробничо-економічних енергозберігаючих програм. Доведено, що існує прямий зв’язок мінімальної ставки дисконту і ризику при прийнятті рішень, який необхідно враховувати в задачах оптимізації ризику в процесі управління інноваціями та персоналом при впровадженні енергоефективних технологій підприємства. Для вирішення поставленої задачі запропоновано методичний підхід оптимізації ризику щодо визначення залежності мінімальних значень ставки дисконту з урахуванням матеріального заохочення та підвищення кваліфікації персоналу для окремо взятого інноваційного проекту.

 


Ключові слова
інноваційний проект, форс-мажор, ризик, кредитні ресурси, енергоефективні технології, прогресивний розвиток підприємства, інтелектуально-кадрове забезпечення


Посилання
 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від №1978-XII 13.12.1991 р. із змінами і доповненнями № 1556-VII (1556-18) від 01.07.2014р (Стаття 36, Стаття 37, Стаття 39) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1977-12/page2.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» із змінами і доповненнями від 11.11.2015 р. №929 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929-2015-п?test=XX7MfyrCSgkynbrIZiU7lvxBHI4/Ys80msh8Ie6.
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 902-р  «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-р.
 4. Корінько М.Д. Бюджетування в системі управлінського обліку корпоративних об‘єднань / М.Д. Корінько // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 3(49). – С. 79-87.
 5. Кравчуновська Т.С. Удосконалення планування організаційно-технічного розвитку підприємств будівельного комплексу / Т.С. Кравчуновська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2013. – № 1-2. – С. 80-85.
 6. Микитюк П.П. Основні критерії оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів / П.П. Микитюк // Економічний простір. – 2013. – № 71. – С. 125-134.
 7. Бондаркова В.М. Теоретичні основи інноваційного забезпечення підприємств / В.М. Бондаркова // Вісник СНАУ серія «Економіка та менеджмент». – 2009. – Вип. 8 (37). – С. 93-97.
 8. Стратегічні пріоритети ефективного економічного розвитку залізорудної галузі України : монографія / Є.В. Афанасьєв, О.С. Щекович, І.Є. Афанасьєв, М.Г. Афанасьєва, В.О. Ільченко (за заг. ред. Афанасьєва Є.В.). – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2016. – 380 с.
 9. Вербицька Ю.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально- економічного розвитку регіону / Ю.М. Вербицька // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8. – С. 151-156.
 10. Афанасьєв Є.В. Управління інвестиційними проектами на основі оптимізації взаємозв’язку ставки дисконту і ризику прийняття рішення / Є.В. Афанасьєв, В.Д. Бетін // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2008. – № 3 (15). – С. 91-95.
 11. Гунчак Н.В. Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України : монографія / Н.В. Гунчак, Т.Г. Васильців, О.Є. Сухай. – Львів : Апріорі, 2016. – 256 c.
 12. Оппенлендер К. Технический прогресс: воздействие, оценки, результаты : сокр. пер. с нем. / Карл Оппенлендер; [Предисл. Я. А. Рекитара]. – М. : Экономика, 1981. – 175 с.
 13. Стрехова С.В. Проблеми впровадження інноваційних технологій в управління персоналом підприємства / С.В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6, T. 3. – С. 54-57.
 14. Столярчук Я.М. Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці / Я.М.  Столярчук, С.Г. Поручник // Україна: аспекти праці. – 2014. – №7. – С. 12-17.
 15. Публiчне акцiонерне товариство «Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат». Регулярна інформація (XML): Опис бізнесу [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/72642/156/templ, згідно реєстрації на сайті. 
 16. Щекович О.С. Організаційно-технічний рівень виробництва як інтегрована складова економічного потенціалу підприємства / О.С. Щекович // Materialy IX Mezinarodni vedeckoprakticka konference: 27 brezen – dubna 2013 roku. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2013. – Р. 7-12.