Формування стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства на основі портфельного аналізу

Автори:
Т.В. Білорус1
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
Сторінки:
184 - 195
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Bilorus, T. V. (2018). Development strategy formation of the personnel management system of the enterprise based on portfolio analysis. Marketing and Management of Innovations, 1, 184-195. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-13


Анотація

У статті запропоновано методику формування стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства на основі застосування моделі GE/McKinsey, для якої модифіковано методичний інструментарій шляхом адаптації координат матриці: Р (показник привабливості державної кадрової політики) та К (показник конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства). Результатом застосування методики є формування стратегічних рекомендацій щодо оновлення стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність.

 


Ключові слова
система управління персоналом, стратегія управління персоналом, портфельний аналіз, модель GE/McKinsey, матриця стратегічних рекомендацій


Посилання
 1. Fombrun C.J. Strategic Human Resource Management / C.J. Fombrun, N.M. Tichy, M.A. Devanna. – New York : Wiley & Sons Ltd, 1984.
 2. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами : пер. с англ. / М. Армстронг. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 328 с. 
 3. Сардак О.В. Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом / О.В. Сардак // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2014. – № 1(19). – C. 226-235.
 4. Дериховська В.І. Стратегія управління персоналом: її види та особливості / В.І. Дериховська // Науковий вісник. – 2013. – № 10 (189). – С. 37-50.
 5. Дериховська В.І. Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом [Електронний ресурс] / В.І. Дериховська // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2013. – № 7. – С. 341-347. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/pdf/2013/7_0/341_347.pdf.
 6. Рачинський А.П. Стратегічне управління персоналом: теоретико-методологічний аналіз [Електронний ресурс] / А.П. Рачинський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=396.
 7. Барський Ю.М. Стратегічне управління персоналом як напрям розвитку підприємств молочної галузі Рівненської області [Електронний ресурс] / Ю.М. Барський, Т.П. Панюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3610.
 8. Бузько І.Р. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах сучасного розвитку ринку праці : монографія / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Надьон та ін. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 304 с.
 9. Rudnicki W. Methods of strategic analysis and proposal method of measuring productivity of a company / W. Rudnicki, І. Vagner // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2014. – № 2 (25). – С. 175-184. 
 10. Enduring Ideas: The GE–McKinsey nine-box matrix [Electronic resource] / McKinsey & Company. – 2008. – Mode of access: http://www.mckinsey.com/insights/strategy/enduring_ideas_the_ge_and_mckinsey_ninebox_matrix.
 11. Kendall M.G. Rank Correlation Methods / M.G. Kendall. – New York : Hafner Pub. Co., 1995. – 196 p.
 12. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика / П.С. Сеньо. – Київ : Знання, 2007. – 556 с.
 13. Витковская Е.В. Статистические методы – инструмент изучения социально-экономических процессов / Е.В. Витковская, А.З. Подгорный, Ю.О. Ольвинская [и др.] // Историк-экономист С.Я. Боровой и проблемы современной истории экономики: : монографія. – 2013. – С. 211-256.