Оптимізація механізму управління інтелектуальним капіталом України

Автори:
О.І. Маслак1, Н.Є. Гришко1, К.О. Воробйова1, О.О. Глазунова1
1. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна)
Сторінки:
169 - 183
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Maslak, O., Grishko, N., Vorobiova, K., & Hlazunova, O. (2018). The optimization of the management mechanism of the intellectual capital of Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 1, http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-12


Анотація

У статті досліджено основні тенденції розвитку людського, структурного та ринкового капіталів України. Сформовано комплексний підхід до оцінювання рівня розвитку інтелектуального капіталу держави, що передбачає синтез набору часткових показників-індикаторів з урахуванням їхньої значимості. Побудовано багатофакторну кореляційно-регресійну модель розвитку інтелектуального капіталу України та визначено основні детермінанти його змін; сформовано основні шляхи оптимізації процесу управління інтелектуальним капіталом України.

 


Ключові слова
інтелектуальний капітал, кореляційно-регресійний аналіз, інтегральний показник, людський капітал


Посилання
 1. Аналіз рамкових умов діяльності і взаємодії елементів трикутника знань в Україні. Внутрішня специфікація по проекту “543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova. Підтримка трикутника знань у Білорусі, Україні і Молдові” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uzhnu.edu.ua/ uk/infocentre/get/10517.
 2. Банасько Т.М. Бухгалтерський облік і контроль нематеріальних активів: оцінка та порядок відображення : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Т. М. Банасько. – Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2010. – 18 с.
 3. Богоявленська Ю.В. Структурний підхід до процесу управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] / Ю.В. Богоявленська, А.С. Суходольська // Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – 2013. – № 10. –С. 257-262. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_44.
 4. Бутнік-Сіверський О.Б. Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект) / О.Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 1. – С. 16-27.
 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 6. Єрешко Ю.О. Економічна сутність інтелектуального капіталу як фактора інноваційного розвитку економіки / Ю.О. Єрешко // Економічний вісник НТУУ “КПІ” : збірник наукових праць. – 2016. – № 13. – С. 9-13.
 7. Жарінова А.Г. Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності при формуванні економіки знань [Електронний ресурс] / А.Г. Жарінова. // Ефективна економіка. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2291.
 8. Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 16-26.
 9. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с.
 10. Кендюхов О.В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом : монографія / О.В. Кендюхов / НАН України. Інститут економіки промисловості; ДонУЕП. – Донецьк : ДонУЕП, 2008. – 359 c.
 11. Карпенко А.В. Формування та використання інтелектуального капіталу в Україні / А.В. Карпенко, Ю.О. Пироговська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 4 (28). – С. 197-201.
 12. Коваленко О.М. Теоретичні, практичні і культурні аспекти інтелектуального капіталу : монографія / О.М. Коваленко, О.І. Драган. – К. : НАКККіМ, 2013. – 260 с.
 13. Кравчук О.Я. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку інтелектуальної економіки України / О.Я. Кравчук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – № 8. – С. 277-283.
 14. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С. Ф. Легенчук. – К. : Нац. аграр. ун-т., 2006. – 21 с.
 15. Леонтьев Б.Б. Цена капитала. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе / Б.Б. Леонтьев. ―М. : Издательский центр “Акционер”, 2002. – 200 с.
 16. Літвінова О.В. Управління інтелектуальним капіталом в умовах інноваційного розвитку фармацевтичного виробництва / О.В. Літвінова, О.В. Посилкіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 6 (26). – С. 30-37.
 17. Малюта Л.Я. Сучасні організаційні форми суб’єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку / Л.Я. Малюта, Л.М. Мельник // Вісник ЖНАЕУ. Організація виробництва та агробізнесу. – 2015. – № 2 (51). – Т. 2. – С. 75-87.
 18. Наукова та інноваційна діяльність України : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 257 с.
 19. Понедільчук Т.В. Інтелектуальний капітал та національна конкурентоспроможність: концептуальні засади / Т.В. Понедільчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – 2016. – Вип. 2 (48). – С. 36-40.
 20. Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” за 2015 рік. – К., 2016. – 47 с.
 21. Рейтингові оцінки розвитку людського капіталу 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-2016.
 22. Седляр Д.О. Формування інтелектуального капіталу в системі факторів інноваційного розвитку : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Д.О. Седляр. – К. : ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2015. – 21 с.
 23. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2015 рік : аналітична довідка. – К. : Український інститут науково-технічної і економічної інформації, 2016. – 199 с.
 24. Уляницький З.В. Проблеми управління інтелектуальним капіталом та способи їх вирішення [Електронний ресурс] / З.В. Уляницький. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23267/1/17-108-117.pdf.
 25. Шутяк Ю.В. Використання функції бажаності для оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.В. Шутяк // Наукові студії. – 2010. – Випуск 7. – С. 147-154. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/ 123456789/3475/1/Shutyak_2010.pdf.
 26. Andriessen D.G. The intellectual capital of the European Union [Electronic resource] / D.G. Andriessen, C.D. Stam. – Retrieved from: www.intellectualcapital.nl/ artikelen/ICofEU2004.pdf.
 27. Edvinsson L. Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower / L. Edvinsson, M.S. Malone. – New York, Harper Business, 1997. – 240 p.
 28. Prusak L. The knowledge advantage / L. Prusak // Strategy and Leadership. – 1996. – Vol. 24, March-April. – P. 6-8.
 29. Roos G. Measuring your company’s intellectual performance / G. Roos, J. Roos // Long Range Planning. – 1997. – No. 30 (3). – P. 413-426.
 30. Social progress index 2016 [Electronic resource] / by M. E. Porter, S. Stern, M. Green. – Washington : Social Progress Imperative, 2016. – 143 p. – Retrieved from: http://www.socialprogressimperative.org/wp-content/uploads/2016/06/SPI-2016-Main-Report.pdf.
 31. Stewart T.A. Your company’s most valuable asset: intellectual capital / T.A. Stewart // Fortune. – 1994, October 3. – P. 68-74.
 32. Sullivan P. Profiting from intellectual capital / Patrick H. Sullivan // Journal of Knowledge Management. – 1999. – Vol. 3, Issue 2. – P. 132-143.
 33. The Global Competitiveness Report 2014-2015 [Electronic resource]. – Retrieved from: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015.