Методичний підхід щодо визначення рівня сприятливості зовнішнього середовища до розвитку підприємств

Автори:
О.П. Косенко1, Р.О. Побережний1, М.С. Пантелєєв1, Н.М. Побережна1
1. НТУ “Харківський політехнічний інститут” (м. Харків, Україна)
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
15 - 26
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2018.1-01


Анотація

Запропоновано методичний підхід до визначення рівня сприятливості зовнішнього середовища до розвитку машинобудівних підприємств, який враховує розподіл середовища на загальне та інноваційне-інвестиційне. Доведено доцільність використання багатовимірного факторного аналізу для обґрунтування системи часткових та узагальнюючого показників сприятливості. Результати дослідження проілюстровано на прикладі машинобудівних підприємств Харківського промислового регіону.

 


Ключові слова
управління підприємством, розвиток, інноваційно-інвестиційне середовище, рівень сприятливості, інтегральна оцінка


Посилання
 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия : монография / И. Ансофф. – Санкт-Петербург : Питерком, 1999. – 416 с. 
 2. Grant R.M. The Resource-Based Theory of Competitive Advantage : Implications for Strategy Formulation / R.M. Grant // California Management Review. – California : SQD, 2008. – Vol. 33-3. – P. 114-134. 
 3. Giannopoulos G. The Use of the Balanced Scorecard in Small Companies [Electronic resource] / G. Giannopoulos, A. Holt, Eh. Khansalar // International Journal of Business and Management. – Ottawa : Canadian Center of Science and Education, 2013. – Vol. 8. – Issue 14. – P. 1-22. – Access mode : http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v8n14p1.
 4. Должанський І.З. Стратегія управління діяльністю підприємства на основі збалансованої системи показників : монографія / І.З. Должанський, І.М. Ягнюк. – Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2012. – 213 с.
 5. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / С.М. Ілляшенко, Н.П. Ткачова та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ “Друкарський дім “Папірус”. – 2011. – 644 с. 
 6. Манойленко О.В. Формування методичного підходу фінансової оцінки реалізації цілей інноваційної політики підприємства / О.В. Манойленко, Є.М. Строков // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 21 (994). – С. 135-145. 
 7. Минцберг Г. Школы стратегии : стратегическое сафари : экскурсия по дебрям стратегии менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Д. Лэмпел; пер. с анг. Д. Раевская, Л. Дарук. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 300 с.
 8. Мозенков О.В. Управління стратегічним розвитком підприємства: методологія, інструментарій, організація : монографія / О.В. Мозенков. – Харків : Видавництво “Одіссей”. – 2008. – 288 с.
 9. Rigby D.K. Management Tools 2013 [Electronic resource] / D.K. Rigby. – Boston : Bain & Company Inc, 2013. – Access mode : http://www.bain.com/publications/articles/management-tools-2013-an-executives-guide.aspx.
 10. Товажнянський В.Л. Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства : монографія / В.Л. Товажнянський, П.Г. Перерва, Л.Л. Товажнянський, І.В. Гладенко, Т.О. Кобєлєва, Н.П. Ткачова ; за ред. проф. П.Г. Перерви П.Г. та проф. Товажнянського Л.Л. – Харків : Віровець А.П. “Апостроф”. – 2012 – 705 с.
 11. Перерва П.Г. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства / П.Г. Перерва, Н.М. Побережна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 191-198.
 12. Пономаренко В.С. Стратегічне управління розвитком підприємства / В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, О.М. Тридід.  – Харків : Вид. ХДЕУ. – 2002. – 640 с.
 13. Раєвнева О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізм, моделі : монографія. / О.В. Раєвнєва.  – Х. : ВД “ІНЖЕК”. – 2006. – 496 с.
 14. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – Москва : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
 15. Шматько Н.М. Організація планування структурних змін у процесі розвитку промислового підприємства / Н.М. Шматько // Збірник наукових праць ХНЕУ імені С. Кузнеця : Управління розвитком. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця. – 2016. – № 4. – С.138-143.
 16. Ястремська О.М. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / О.М. Ястремська, Г.В. Верещагіна. – Харків : ВД “ІНЖЕК”. – 2010. – 392 с. 
 17. Побережний Р.О. Алгоритмічна модель формування стратегічного профілю машинобудівного підприємства: практичний аспект / Р.О. Побережний // Бізнес Інформ. – Харків : ХНЕУ. – 2015. – № 3. – С. 83-92.
 18. Побережний Р.О. Напрями аналізу зовнішнього середовища з позиції сприятливості до розвитку сучасного підприємства / Р.О. Побережний // Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21–22 жовтня 2016 року). – Львів : ЛЄФ. – 2016. – С. 75-77.
 19. Стратегія сталого розвитку “Україна-2020” : офіційний текст ухвалений Президентом України 12 січня 2015 року [Electronic resource] / М-во юстиції України. – Київ : Ін Юре, 2015. – Access mode : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 20. Україна-2015 : статистичний збірник [Electronic resource] / відп. за вип. О.А. Вишневська. – Київ : Державна служба статистики. – 2016. – 27 с. – Access mode : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.
 21. Україна в цифрах 2015 року : статистичний збірник [Electronic resource] / за ред. І.М. Жук ; відп. за вип. О.А. Вишневська. – Київ : Державна служба статистики. – 2016. – 239 с. – Access mode : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.