Психологічі чинники при формуванні тактики ціноутворення

Автори:
Х.М. Беспалюк1, Н.І. Горбаль1, О.В. Денисюк1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Сторінки:
140 - 151
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Bespalyuk, K. M., Horbal, N. I., & Denysyuk, O. V. (2018). Psychological factors in the formation of pricing tactics.Marketing and Management of Innovations, 1, 140-151.http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-10


Анотація

За результатами проведеного опитування сформовано висновок про значний вплив психологічних чинників на поведінку й вибір споживача. Проаналізовано сутність, особливості та методи тактики ціноутворення з наголосом на психологічних прийомах. Виокремлено різні види поведінки споживачів на ринку та чинники впливу на неї під час здійснення купівлі товарів. Констатовано необхідність комплексного підходу до формування тактики ціноутворення через врахування не тільки економічних, а й психологічних факторів, що часто відіграють ключову роль у здійсненні купівлі.

 


Ключові слова
тактика, стратегія, ціноутворення, психологічні чинники, раціональна поведінка, нераціональна поведінка, купівля, покупець


Посилання
 1. Ukraine Country Factfile // Euromonitor International. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.euromonitor.com/ukraine/country–factfile. 
 2. Купівельна спроможність українців у 2008 і 2015 роках. Інфографіка // Перше інформаційне агентство «Волинські новини» від 26.10.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.volynnews.com/news/society/kupivelna–spromozhnist–ukrayintsiv–u–2008–i–2015–rokakh–infohrafika/. 
 3. Report «Internet Retailing in Ukraine» // Market Research Reports. – January, 2016 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.euromonitor.com/internet–retailing–in–ukraine/report. 
 4. Нинішня криза вдарила по статках українців більше, ніж у 2008–2009 роках // Веб-ресурс «Експрес online» від 31.01.2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://m.expres.ua/#!/n/171342. 
 5. Retailing in Ukraine // Euromonitor International [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euromonitor.com/retailing–in–ukraine/report. 
 6. Безкоровайна С.В. Управління ціновою політикою підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / С.В. Безкоровайна ;  Нац. ун-т харч. технологій. – К., 2005. – 20 с. 
 7. Скригун Н.П. Тактичні прийоми ціноутворення в контексті маркетингових цінових рішень / Н.П. Скригун, С.Б. Розумей // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. – 2011. – № 40. – С. 122-125.
 8. Муха Б.Г. Формування цінової політики та механізм ціноутворення на ринку готельних послуг / Б.Г. Муха, С.О. Солнцев // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2012. – № 5.
 9. Корман І.І. Удосконалення цінової політики підприємств по переробці риби та морепродуктів : автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / І.І.  Корман ; ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». – К., 2015. – 19 с. 
 10. Вороніна А.В.  Механізм маркетингового ціноутворення: автореф. дис. канд. екон. наук.: спец. 08.06.01 / А.В. Вороніна ; Укр. акад. зовніш. торгівлі. – К., 2003. – 20 с.
 11. Живко З.Б. Вибір стратегії ціноутворення на послугу (товар) / З.Б. Живко, В.М. Мельникович, М.О. Живко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2014. – Т. 16, № 1(1). – С. 183-188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_1%281%29__28.
 12. Есипов В.Е. Цены и ценообразование / Е.В. Есипов. 4-е изд. – СПб. : Питер. – 2006. – 560 с.
 13. Тимофеєв В.М. Теоретико-методичні підходи щодо формування ціни підприємства / В.М. Тимофеєв, Н.Ю. Мардус // Проблеми економіки. – 2012. –  № 4. – С.141-145.
 14. Корінєв В.Л. Вплив цінових змін на поведінку споживачів при стратегічному ціноутворенні на генеричні товари  / В.Л. Корінєв, В.В. Кірик // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. –  № 1. – С. 11-20.
 15. Кириченко В.В. Психологія споживчої поведінки / В.В. Кириченко // Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 1. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. Ів. Франка. – 2015. – С. 17-24. 
 16. Овчар О.В. Соціально-психологічні чинники споживчої поведінки / О.В. Овчар // Наука і освіта. – 2014. – № 9. – С. 159-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_9_33.
 17. Кучинська Д.В. Цінова психологія в контексті маркетингових рішень [Електронний ресурс] / Д.В. Кучинська, Н.П. Скригун // Маркетинг и менеджмент. Режим доступу : http://enuftir.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 16386/1/Pricing%20 psyhology%20.pdf.
 18. Pride W.M. Marketing Concepts and Strategies / W.M. Pride, O.C. Ferrell. – New York, Houghton Mifflin Co, 1997.
 19. Asamoah E.S. The influence of price endings on consumer behavior: an application of the psychology of perception / E.S. Asamoah, M. Chovancová // Acta Universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae Brunensis. – 2011. – Volume LIX. – Number 7. – P. 29-38.
 20. Dodds W.B. The Effect of Brand and Price Information on Subjective Product Evaluations / Advances in Consumer Research Volume 12, eds. Elizabeth C. Hirschman and Moris B. Holbrook, Provo, UT : Association for Consumer Research, 1985. – P. 85-90.
 21. Rohani A. Impact of Dynamic Pricing Strategies on Consumer Behavior / A. Rohani, M. Nazari // Journal of Management Research. – 2012. – Vol. 4, No. 4. – P. 143-159.
 22. Євсейцева О.С. Психологічні аспекти вивчення поведінки споживача / О.С. Євсейцева, Д.С. Потєха // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 30-34. 
 23. Негл Т.Т. Стратегія і тактика ціноутворення / Т.Т. Негл, Р.К. Холден. – СПб. : Питер. – 2001. – 544 c.
 24. Чухрай Н.І. Установлення оптимальної ціни на новий товар / Н.І. Чухрай, Х.М. Беспалюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 23-33.
 25. Мельников С.В. Маркетингові стратегії в умовах інформаційної та цінової асиметрії : монографія / С.В. Мельников. – Одеса : ОНМУ. – 2015. – 107 с.
 26. Солсо Р.Л. Когнитивная психология / Р.Л. Солсо. 6-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 589 с. 
 27. Zhang Li-Fang Thinking Styles and Cognitive Development / Li-Fang Zhang // The Journal of Genetic Psychology. – 2002. – №163 (2). – P. 179-195.