Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції

Автори:
Н.І. Горбаль1, К.О. Дзюбіна1, У.І. Моторнюк1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Сторінки:
96 - 110
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Проаналізовано й виявлено ключові чинники та тенденції розвитку українського ринку маркетингових комунікацій. Чинники трансформації маркетингових комунікацій згруповано за джерелом виникнення (ініціювання) і ключові з них (економічна ситуація в країні, розвиток товарного ринку, стан ринку засобів масової інформації, особливості розвитку маркетингової діяльності) системно проаналізовано. Сформовано рекомендації українським підприємствам щодо вдосконалення інструментів маркетингових комунікацій в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції.


Ключові слова
маркетингові комунікації, інструменти, медіа-середовище, медіа-ринок, ЗМІ, інтернет-маркетинг, чинники, джерело виникнення (ініціювання), підприємство, споживач, прос’юмер, трансформація, глобалізація, євроінтеграція


Посилання
 1. Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» № 1227–7 від 17.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1227–18. 
 2. Бодрияр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр. –  Москва : «Республика. Культурная революция», 2006. – 269 с. 
 3. В 2016 году инфляция в Украине составит 15% [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/04/1/587757/. 
 4. Голенко Ю.Б. Ринок маркетингових комунікацій в Україні [Електронний ресурс] / Ю.Б. Голенко. – Режим доступу: www.rusnauka.com/6_PNI_2014/Economics/6_159932.doc.htm. 
 5. Гребенюкова О. Cучасна структура комплексу маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / О. Гребенюкова // Траектория науки. Электронный научный журнал. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://www.pathofscience.org/index.php/ps/article/download/6/26. 
 6. Дзюбіна К.О. Зворотні матеріальні потоки як результат розвитку культури одноразового використання / К.О. Дзюбіна, Г.Г. Льовкін // Тези доповідей V Міжнародної науково–практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками», м.Львів, 22–23.05.2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 240 с. – С. 191–194. 
 7. Длигач А. 12 трендів у комунікаціях з клієнтами [Електронний ресурс] / А. Длигач // Kyivstar business HUB. – Режим доступу: http://hub.kyivstar.ua/12–trendiv–u–komunikatsiyah–z–kliyentami/. 
 8. Долінська Р.Г. Міжнародний досвід використання малобюджетних технологій у комплексі маркетингових комунікацій / Р.Г. Долінська, К.О. Піткевич // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» : Актуальні проблеми управління. – 2014. – № 45. – С.8–14. 
 9. Ілляшенко С.М. Інструменти та методи просування продукції в Internet: Аналітичний огляд / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – №3. – C.20 – 32. 
 10. Інфляція в Україні 2016 сягне 17–18 % – аналітики [Електронний ресурс]. – Agravery, 2016 р. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/inflacia–v–ukraini–2016–sagne–17–18–analitiki. 
 11. Какой рекламе доверяют украинцы [Електронний ресурс]. – Delo.ua, 05.10.2015 р. – Режим доступу: http://delo.ua/business/kakoj–reklame–doverjajut–ukraincy–304953/. 
 12. Купівельна спроможність українців у 2008 і 2015 роках. Інфографіка [Електронний ресурс]. – Волинські новини, 26.10.2015. – Режим доступу: http://www.volynnews.com/news/society/kupivelna–spromozhnist–ukrayintsiv–u–2008–i–2015–rokakh–infohrafika/. 
 13. Лазебник М. Выбор рекламодателя 2016. Кого хотят наши (ваши) клиенты [Електронний ресурс] / М. Лазебник. – Всеукраїнська рекламна коаліція. – Режим доступу: http://vrk.org.ua/. 
 14. Лазебник М. Объем рекламного рынка Украины 2015 и прогноз объемов рынка 2016. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции / М. Лазебник // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 6(93). – С.41–47. 
 15. Мозгова В.Г. Інструменти Internet–маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств / В.Г. Мозгова // Ефективна економіка. – 2013. – № 10. – С. 79–86. 
 16. Мокляк М.В. Проблеми впровадження та управління маркетинговою діяльністю на українських підприємствах / М.В. Мокляк, Ю.Е. Бондаренко, О.В. Федоренко / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С.366–369. 
 17. Нинішня криза вдарила по статках українців більше, ніж у 2008–2009 роках [Електронний ресурс]. – Експрес online, 31.01.2016. – Режим доступу: http://m.expres.ua/#!/n/171342. 
 18. Поклонська Л.С. Дослідження сучасного стану рекламного ринку України / Л.С. Поклонська // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 4/5(30). – С.4–13. 
 19. Про Українську асоціацію маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uam.in.ua/ukr/.
 20. Програма семінару з маркетингу «Forum West Маркетинг» від 30 вересня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://marketingteam.lviv.ua/. 
 21. Рижкова Г.А. Особливості і перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні / Г.А. Рижкова // Економічний Нобелівський вісник. – 2014. – № 1(7). – С. 375–382. 
 22. Решетнікова І.Л. Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття інновацій / І.Л. Решетнікова, М.П. Сагайдак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – C.191-205.
 23. Смолянюк О.В. Маркетингові комунікації в Інтернеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / О.В.Смолянюк. – Київ, 2015. – 20 c. 
 24. Сокол П.М. Дослідження маркетингового комунікаційного ринку України для сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / П.М. Сокол, К.В. Мартиросова // Ефективна економіка. – 2016. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=4852. 
 25. Соломянюк Н.М. Сучасні тенденції формування бюджету маркетингу на українських підприємствах / Н.М. Соломянюк // Інвестиції: практика і досвід. – 2014. – № 10. – С. 28–32. 
 26. Ткачук А.В. Актуальні проблеми міжнародної комунікаційної політики фірм на ринку України [Електронний ресурс] / А.В. Ткачук // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3138. 
 27. Юрко І.В. Еволюція теорії маркетингу в контексті українських реалій / І.В. Юрко, О.Ю. Устьян // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2012. – № 3 (54). – С.127–131. 
 28. Як зміниться споживчий кошик українців у 2016 році: інфографіка [Електронний ресурс]. –Обозреватель.ua, 2016. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/inflacia–v–ukraini–2016–sagne–17–18–analitiki. 
 29. Contemporary Media Use in Ukraine [Електронний ресурс]. – Broadcasting Board of Governors «GALLUP». – Режим доступу: www.bbg.gov/wp–content/media/2014/06/Ukraine–research–brief.pdf. 
 30. Petersen J.A. Marketing Communication Strategies and Consumer Financial Decision Making: The Role of National Culture / J.A. Petersen // Journal of Marketing. – January 2015. – Vol. 79, № 1. – P. 44–63. 
 31. Public Authority Bodies Performance in Information Policy and Media Regulation Field: Monitoring Report (1st half of 2016) [Електронний ресурс].  – Media Sapiens. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/in_english/public_authority_bodies _performance_in_information_policy_and_media_regulation_field_monitoring_report_1st_half_of_2016/. 
 32. Report «Internet Retailing in Ukraine» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.euromonitor.com/internet–retailing–in–ukraine/report. 
 33. Retailing in Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euromonitor.com/retailing–in–ukraine/report. 
 34. Survey «Attitude of population to media, propaganda and media–reforms during the conflict time» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/in_english/survey_attitude_of_population_ to_media_propaganda_and_mediareforms_during_the_conflict_time/. 
 35. Tomše D. Marketing communication on social networks: Solution in the times of crisis [Електронний ресурс] / D. Tomše, B. Snoj // Marketing. – January 2014. – Vol. 45, iss.2. – P. 131–138. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/269658460_Marketing_communication_on_social_networks_Solution_in_the_times_of_crisis. 
 36. Ukraine Country Factfile [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euromonitor.com/ukraine/country–factfile. 
 37. Ukraine profile – Media [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com/news/world–europe–18006248. 
 38. Ukraine: Country Profile [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euromonitor.com/ukraine–country–profile/report. 
 39. Zhiwei L. What makes a useful online review? Implication for travel product websites / L. Zhiwei, P. Sangwon // Tourism Management. – 2015. – Vol. 47. – P. 140–151.