Маркетинговий аудит інноваційної діяльності підприємств

Автори:
У.О. Балик1, М.В. Колісник2
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
2. Український католицький університет (м. Львів, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
87 - 95
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.3-09


Анотація

Визначено суть, завдання та особливості маркетингового аудиту інноваційної діяльності підприємств. Базуючись на нормах вітчизняного законодавства про аудиторську діяльність та аналізі теоретико-прикладних досліджень маркетингового аудиту запропоновано методичний підхід до проведення маркетингового аудиту на підприємствах, які здійснюють інноваційну діяльність. Сформовано систему показників оцінювання ефективності маркетингу інновацій.


Ключові слова
аудит, маркетинг, інноваційна діяльність, організаційна структура, інноваційний потенціал, ефективність


Посилання
 1. Амельницька О.В. Формування системи маркетингового аудиту на промислових підприємствах / О.В. Амельницька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. – T. 4. – С. 50-53. 
 2. Балабанова Л.Б. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємств: монографія / Л.В. Балабанова, Ю.М. Логвіна. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 235 с. 
 3. Бутинець Т.А. Маркетинговий аудит: відмінності у трактуванні // Т.А. Бутинець / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: міжнар. зб. наук. пр. / Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – Вип. 3 (33). – С. 3-16.
 4. Глухова С.В. Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / С.В. Глухова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 20 (993). – С. 135-140.
 5. Євтушенко С.В. Шляхи вдосконалення оцінки ефективності інновацій на підприємстві / С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету «Крок». – 2008. – №18. – С. 56-65.
 6. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
 7. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
 8. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с.
 9. Корягіна С. В. Маркетинговий аудит / С.В. Корягіна, М.В. Корягін. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 320 с.
 10. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С. М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 621 с.
 11. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – 458 с.
 12. Наукова та інноваційна діяльність [Електронний ресурс]. – Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 13. Панас Я. В. Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу / Я.В. Панас // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 129-133.
 14. Ткач С.М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / С.М. Ткач. – Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. – 234 с. 
 15. Файзулаєва, К.А. Організація маркетингового аудиту на промисловому підприємстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / К.А. Файзулаєва; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.
 16. Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення: монографія / Н.І. Чухрай. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. – 315 с.
 17. Шерстобитова Т.И. Маркетинг инноваций: учеб. пособие / Т.И. Шерстобитова. – Пенза: Издательство ПГУ, 2009. – 126 с.
 18. Шоу Р. Прибыльный маркетинг: окупается ли ваш маркетинг? / Р. Шоу, Д. Меррик. – К. : Companion Group, 2007. – 496 c.
 19. Brownlie D.T. The Marketing Audit: A Metrology and Explanation / D.T. Brownlie // Marketing Intelligence & Planning. – 1993. – № 11 (1). – Р. 4-12.
 20. Kotler Ph. The Marketing Audit Comes of Age / Philip Kotler, Gregor T. William, Rodgers H. III William. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sloanreview.mit.edu/article/the-marketing-audit-comes-of-age/.
 21. Science, technology and innovation in Europe 2013 edition // Eurostat Pocketbooks: Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. – 148 p.
 22. Taghian Mehdi & Shaw Robin N. The Marketing Audit and Organizational Performance [Електронний ресурс] / Mehdi Taghian, Robin N Shaw // The Journal of Marketing Theory and Practice. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/247887303_The_Marketing_Audit_and_Organizational_Performance_An_Empirical_Profiling.
 23. The Global Innovation Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf
 24. Wilson A. The Marketing Audit Handbook: Tools, Techniques and Checklists to Exploit Your Marketing Techniques / A. Wilson. – Kogan Page. – 2002. – 285 p.