Визначення маркетингових характеристик місткості ринку електротехнічних засобів автоматизації

Автори:
П.Г. Перерва1,2, Т.О. Кобєлєва1, М.М. Ткачов1, Н.П. Ткачова1
1. НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)
2. Вища школа управління та охорони праці (м. Катовіце, Польща)
Сторінки:
79 - 86
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

Розглянуто питання визначення маркетингових характеристик місткості ринку виробів, що не мають самостійного технологічного призначення. В якості об'єкта дослідження вибрано електротехнічні засоби автоматизації. Доведено, що найважливішою характеристикою ємності ринку виробів є потреба у них, яка складається з декількох складових. Для визначення потреби в електротехнічних засобах автоматизації на ремонт і експлуатацію технологічного обладнання, що знаходяться в експлуатації, необхідно знати його галузевої парк. Розроблена методика визначення галузевого парку виробів, що не мають самостійного технологічного призначення і за якими не ведеться інвентаризаційний облік. На прикладі електротехнічних засобів автоматизації розглянуто основні етапи даної методики. Пропозиції авторів побудовані на визначенні коефіцієнтів застосування окремих типів електротехнічних засобів автоматизації на одиницю основного технологічного обладнання в машинобудівних галузях. 


Ключові слова
парк виробів, електротехнічні засоби автоматизації, маркетинг, коефіцієнти вживаності, технологічне обладнання


Посилання
 1. Економіка підприємства: магістерський курс / за ред. проф. Загірняка М.В. – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2015 – 756 с.
 2. Кухній Л.С. Розвиток підприємств електротехнічної галузі як передумова успішного функціонування на ринку / Л.С. Кухній // Галицький економічний вісник. – 2016 – Том 50. – №1. – С. 47-54. 
 3. Кобєлєва Т.О. Електротехнічна галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку // Т.О. Кобєлєва // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, 2011.– № 26. – С. 34-43.
 4. Перерва, П.Г. Потребность в электротехнических средствах автоматизации. Теория и методы определения : [монография] / П.Г. Перерва. – Харків : Основа, 1991. – 114 с. 
 5. Аксенов А.П. Экономика и организация ремонта парка оборудования / А.П. Аксенов. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005. – 38 с. 
 6. Гладенко І.В. Науково-методичні підходи до вирішення проблем практичної реалізації механізму комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності / І.В.Гладенко, А.В.Косенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ”ХПІ”. – 2008. - №18. – C.105-110.
 7. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / С.М.Ілляшенко [та ін.]; заг. ред. С.М.Ілляшенко. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2010. – 621 с.
 8. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / С.М.Ілляшенко [та ін.]; заг. ред. С.М.Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 615 с.
 9. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2011. – 644 с. 
 10. Косенко, А.П. Экономическая оценка инновационного потенциала / А.П.Косенко.– Харьков-Мишкольц : НТУ „ХПИ”, Мишкольц.техн.ун-т, 2009. – 170 с. 
 11. Косенко, О. П. Комерціалізація інтелектуально-інноваційних технологій : монографія / О.П. Косенко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 599 с. 
 12. Яковлєв А.І. Методи оцінки збитку на підприємствах при виході з ладу електротехнічного обладнання : монографія / А. І. Яковлєв, О. В. Мозенков, В.М. Кобєлєв. – Харків : ВВП "Контраст", 2012. – 120 с.
 13. Побережна Н.М. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства [Текст] / Н.М. Побережна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №2. – С. 191-198. 
 14. Старостіна А.О. Маркетинг / за заг. ред. Старостіної А.О. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.
 15. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – 458 с.
 16. Товажнянський В.Л. Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства / В.Л.Товажнянський // Економіка розвитку. – 2010. – № 2. – С. 46-50.
 17. Яковлєв А.І. Аналіз сучасного стану інтелектуально-інноваційної діяльності в Україні / А.І. Яковлєв, О.П. Косенко, М.М. Ткачов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2015. – № 25. – С. 162-174.
 18. Яковлєв А.І. Комерціалізація інтелектуальної власності: проблеми визначення та правового забезпечення / А.І. Яковлєв, О.П. Косенко, М.М. Ткачов // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. – Суми : ТОВ "ДД "Папірус", 2013. – С. 309-311.
 19. Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию / Под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. Санкт-Петербург : Изд-во Астерион, 2010. – 374 с. 
 20. Экономика и управление инновационной деятельностью / Под ред. проф. Вороновского Г.К., проф. Меховича С.А., проф. Погорелова Н.И. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 1203 с.