Сегментування і комунікації в цифровому маркетингу

Автори:
М.А. Окландер1, Т.О. Окландер2
1. Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)
2. Одеська державна академія будівництва і архітектури (м. Одеса, Україна)
Сторінки:
69 - 78
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті визначено тренди цифрового маркетингу, обґрунтовано, що сутністю цифрового маркетингу є персоніфікація бізнес-процесів в системі «продавець-покупець». Розглянуто чинники культурного порядку та сегменти онлайн спільнот, що формуються за культурними чинниками. Сформовано модель новітніх маркетингових комунікацій та відображено специфіку прогресивних інструментів цифрових маркетингових комунікацій., можливості та переваги он-лайн комунікацій, цілі маркетингової діяльності в Інтернет. Розроблено матрицю для типологізації цільових сегментів онлайн-спільнот з виділенням наступних цільових сегментів – лояльні спільноти, спільноти опоненти, потенційно лояльні спільноти, складні спільноти. Зазначено, що при наявності переваг новітніх технологій важливо мати на увазі, що комунікативна кампанія повинна інтегрувати цифрові та традиційні інструменти.


Ключові слова
цифровий маркетинг, сегментування, цифрові маркетингові комунікації, онлайн спільноти, соціальні мережі


Посилання
 1. Маркетинг: підручник / [А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленко]. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.
 2. Шафалюк О.К. Гуманістична концепція споживача в маркетингу : монографія / О.К. Шафалюк – К.: КНЕУ, 2008. – 200 с.
 3. Огилви Д. О рекламе / Д. Огилви [пер. с англ.]. – М. : Эксмо, 2006. – 232 с.
 4. Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж. А. Касліоне [пер. з англ. під ред. Т. В. Співаковської, С. В. Співаковського]. – К. : Хімджест, ПЛАСКЕ. – 2009. – 208 с.
 5. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер [пер. с англ., общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой] – М. : Прогресс, 1990. – 736 с.
 6. Котлер Ф. Расширение концепции маркетинга / Ф. Котлер, С. Леви // Классика маркетинга [пер. с англ.] / Составители Энис Б.М., Кокс К.Т., Моcква М.П. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с.
 7. Маркетинг: Підручник / [В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін. – 4-те вид. ] – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – С. 648.
 8. Бейкер М. Дж. Маркетинг философия или функция [Електронний ресурс] / М.Дж. Бейкер; [пер. с англ.]. – Режим доступу: http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978531800124&at=exc&n=0.
 9. Borden N. Marketing Mix / N. Borden [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.businessmate.org/Article.php?ArtikelId=201.
 10. Дайновський Ю.А. Репрезентативність маркетингових досліджень: підходи та критерії / Ю.А. Дайновський // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 3 (49). – С. 18-22.
 11. Менеджмент та маркетинг інновацій : монографія / за заг. ред. С.М. Ілляшенко – Суми : Папірус, 2010. – 624 с.
 12. Орлов П.А. Менеджмент качества и сертификации продукции / П.А. Орлов – Х. : ИНЖЭК, 2004. – 304 с.
 13. Управління інноваційними процесами в межах екосистеми: монографія / Н.І. Чухрай, Р. Патора, А.Г. Загородній та інші; за наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 216 с.
 14. Pivot Conference «State of Social Marketing 2012-2013». – July 22, 2013.
 15. Окландер Т. Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових комунікацій / Тетяна Окландер, Ігор Окландер // Економіст. – 2013. – № 2. – С. 57-60.