Стан і проблеми трансферу інновацій у землекористуванні аграрних підприємств

Автори:
А.В. Кучер1, Л.Ю. Кучер2
1. ННЦ «Інститут проблем ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (м. Харків, Україна)
2. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва (м. Харків, Україна)
Сторінки:
43 - 52
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

За результатами маркетингового дослідження визначено стан і найістотніші проблеми, які перешкоджають трансферу інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтів в агровиробництво. На основі результатів проведеного опитування з’ясовано, що аграрні підприємства запроваджують переважно продуктово-технічні інновації, значно рідше застосовують ґрунтоохоронні інновації, що не сприяє відтворенню родючості ґрунтів. Економічні чинники, що стримують упровадження інновацій, доповнено інституційними, провідним серед яких є соціокультурний психотип власників і менеджерів агробізнесу. Констатовано недостатній рівень взаємодії наукових установ з аграрними підприємствами, визначено напрями активізації цієї співпраці. Визначено необхідність періодичного проведення таких обстежень для формування належного інформаційного забезпечення про стан і тенденції інноваційної діяльності, що слугуватиме підґрунтям для прийняття управлінських рішень на різних рівнях.


Ключові слова
маркетинг інновацій, трансфер інновацій, інноваційна діяльність, охорона ґрунтів, родючість ґрунтів, землекористування, аграрні підприємства


Посилання
 1. Шубравська О.В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки : світові тенденції та вітчизняні реалії / О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2010. – №3. – С. 90–102.
 2. Ільницький Д.О. Глобальний науково-освітній простір : конкуренція національних аграрно-промислових комплексів / Д.О. Ільницький // Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, 2015. – С. 197–201.
 3. Analysis of open source biotechnology in developing countries : An emerging framework for sustainable agriculture / A.A. Adenle, S.K. Sowe, G. Parayil, O. Aginam // Technology in Society. – 2012. – № 34. – PP. 256–269. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2012.07.004.
 4. World development report: agriculture for development. WorldBank. Washington, DC: Office of the Publisher, the World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf.
 5. Ma W. Research on portfolio optimization of agricultural intellectual property promotion engineering projects / W. Ma // Systems Engineering Procedia. – 2011. – № 2. – PP. 324–330. DOI: 10.1016/j.sepro.2011.10.045.
 6. Problems of Inequality in Science, Technology, and Innovation Policy / S.E. Cozzens, E. Kallerud, L. Ackers, B. Gill, J. Harper, T.S. Pereira, N. Zarb-Adami. – James Martin Institute Working Paper 5. Project Deliverable № 2. April 2007. – 35 p.
 7. Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект «Про наукову та науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/11/10/verxovna-rada-ukrayini-prijnyala-u-pershomu/.
 8. Сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/12/04/brifing-maksim-strixa/.
 9. Гончаренко О.В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки / О.В. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 103–109.
 10. Калачова І.В. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств : перешкоди та напрями розвитку / І.В. Калачова, О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Статистика України. – 2013. – № 1. – С. 10–16.
 11. Кузнецова Ю. Науково-методичні засади розвитку маркетингу інновацій аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. Кузнецова // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2015. – Vol. 1. – № 2. – С. 51–62. – Режим доступу : www.are-journal.com.
 12. Ширма В.В. Управління інноваційним розвитком підприємств у галузі рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / В.В. Ширма. – Біла Церква, 2015. – 20 c.
 13. Ширма В.В. Управління інноваційним розвитком підприємств у галузі рослинництва : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Володимир Васильович Ширма. – Біла Церква, 2015. – 221 с.
 14. Кальна-Дубінюк Т.П. Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності / Т.П. Кальна-Дубінюк, А.М. Литовченко // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 70–75.
 15. Литовченко А.М. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інновацій у рослинництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / А.М. Литовченко. – К., 2015. – 20 с.