Програми зелених інвестицій як елемент міжнародної конкурентоспроможності галузі (на прикладі будівництва)

Автори:
Ю.В. Орловська1, О.О. Квактун1, В.С. Чала1, М.С. Вовк1
1. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (Дніпро, Україна)
Сторінки:
366 - 377
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано поняття конкурентоспроможності галузі, в результаті було визначено, що на сьогодні досягти успіху в будь-якій галузі можливо за рахунок не стільки успадкованих факторів, скільки від дії механізмів, здатних безперервно підвищувати ефективність використання цих факторів. Автори зазначають, що однім з таких механізмів сприяння міжнародної конкурентоспроможності, може стати програма зеленого інвестування будівельної галузі. Таким чином, було розроблено універсальну програму зелених інвестицій задля підвищення міжнародної конкурентоспроможності будівельної галузі регіонів України. Виокремлено головні  ефекти від «зелених технологій» в будівництві.


Ключові слова
будівельна галузь, міжнародна конкурентоспроможність, зелені інвестиції, «зелені» технології, «зелене» будівництво, програма заходів зелених інвестицій, рівень сталості регіону


Посилання
 1. Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление: монография / Н.Н. Андреева. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. – 536 с. 
 2. Андронова Н. Экологическая выгода [Электронный ресурс] / Н. Андронова. – Режим доступа: http://www. ust-razvitie.narod.ru/Russian.htm.
 3. Аніщенко В.О. До питання щодо вдосконалення теоретико-методологічних засад екологічного інвестування / В.О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8. – С. 175–183.
 4. Арестов С.В. Формирование и развитие понятийно-категориального апарата природоохранных инвестиций в Украине / С.В. Арестов // Наукові праці: Економіка. – 2010. – Випуск 132. – Том 145. – С. 70-74. 
 5. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: монографія / Л.Л. Антонюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.
 6. Благой В.В. Екологічно спрямоване інвестування / В. В. Благой // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 66 (1039). – С. 71-75.
 7. Виноградов В.Г. Обзор национальных приоритетов России в сферах деятельности приоритетных для ГЭФ и их регионального распределения на основе объективных индикаторов [Электронный ресурс] / В.Г. Виноградов, А.С. Мартынов, А.А. Тишков, Е.А. Чувелева. – Режим доступа: http://www.biodat.ru/db/mon/pri1.htm.
 8. Вишницька О.І. Екологічні інвестиції: сутність, класифікація, принципи та напрями реалізації / О.І. Вишницька // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2009. – № 2. – С. 51-58. 
 9. Власов М.В. Инвестиции в рациональное природопользование (на примере разработки и реализации комплексных экологических программ): автореф. дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.05. [Электронный ресурс] / М.В. Власов. – Екатеринбург, 2004. – 32 с. – Режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/free/avtoref/07/vlasov.pdf
 10. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізм реалізації / З.В. Герасимчук. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 250 с.
 11. Дергачова В.В. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія / В. В. Дергачова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 391 с.
 12. Жиров А.И. Прикладная экология: учебник для ВУЗов / А.И. Жиров, В.В. Дмитриев.  М.: Academia, 2008.  600с.
 13. Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации: монографія / Н.Я. Калюжнова. – М.: Теис, 2003. – 526 с. 
 14. Ларіонова К.Е. Інвестиційна ефективність в екологічному будівництві [Електронний ресурс] / К.Е. Ларіонова, А.Ю. Макєєв. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fvti/larionova/library/article4.htm.
 15. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: У 2т. –Т.1 / Заг. ред. Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.
 16. Минрегионстрой работает над внедрением в Украине проектов домов с минимальным энергопотреблением [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ua/rus/all/arc/2010/01/27
 17. Орловська Ю.В., Квактун О.О. Стратегічне управління екологічними інвестиціями: регіональний аспект: монографія / Ю.В. Орловська, О.О. Квактун. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 2011. – 280 с.
 18. Орловська Ю.В., Квактун О.О., Вовк М.С. Екологічні інвестиції в конкурентній моделі розвитку регіонів: монографія / Ю.В. Орловська, О.О. Квактун, М.С. Вовк. – Саарбрюккен: Lap Lambert Publishing, 2012. – 217с.
 19. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 368 c.
 20. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / Пер. с англ. И.В.Квасюка. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
 21. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер / Пер с англ. И.Минервина. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с. 
 22. Публикации по устойчивому развитию журнала «Полис» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://politsludics.ru/fulltext/2003/2/15.htm 
 23. Тарабунщиков Ю.А. Строительные концепции зданий XXI века в области теплоснабжения и климатизации [Электронный ресурс] / Ю.А. Тарабунщиков. – Режим доступа: http:// www.abok.ru/forspec/frtecles.php
 24. Тетиор А.Н. Архитектурно-строительная экология. Учебное пособие / А.Н. Тетиор. – М.: Академия, 2008. – 368 с.
 25. Хазин В.В. Концепция экологоустойчивого производства и потребления на Украине и в Крыму [Электронный ресурс] / В.В.Хазин, А.К.Лившиц, А.И. Горовая. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/uztnu/law /2008_2/028.pdf.
 26. Шнипко О.С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації : монографія / О.С. Шнипко. – К.: Інститут економіки та прогнозування, 2009. – 456 с.
 27. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bre.co.uk/page.isp?id=1578.
 28. Dunning J.H. Multinationals and Industrial Competitiveness: A New Agenda / J.H. Dunning, R. Narula. – London: Edward Elgar Publishing Ltd, 2004.
 29. Hamel, G. Competing for the future / G. Hamel, C.K. Prahalad. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1994.
 30. Novacem is a World Economic Forum Technology Pioneer [Electronic resource]. – Access mode: http://novacem.com/.
 31. The Technology / Economy Programme. Technology and Economy. The Key Relationships. Paris: OECD, 1992.
 32. U.S. Green Building Counsil (LEED) [Electronic resource]. – Access mode: http://www.usgbs.org/News/PressReleaseDetails.aspx?ID=289.