Організаційне навчання як складова менеджменту знань

Автори:
Н.І. Ситник1
1. НТУУ «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, Україна)
Сторінки:
346 - 354
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проведений порівняльний аналіз традиційної концепції навчання, концепції організації, що навчається, та менеджменту знань за ключовими характеристиками організаційного навчання. Показано, що в теоретичному плані менеджмент знань є більш загальним поняттям, ніж організаційне навчання за об’єктом дослідження, цілями й інструментами, що використовуються. Процедури і програми організаційного навчання відносяться до інфраструктурного забезпечення менеджменту знань. Процеси організаційного навчання відбуваються на таких етапах руху знань як створення, обмін, поширення і використання знань. Зростання навченості (компетентності) персоналу є одним із ключових результатів функціонування системи менеджменту знань.


Ключові слова
організаційне навчання, менеджмент знань, організація, що навчається, таситне знання, експліситне знання


Посилання
 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг, перев. с англ., – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 832 с. 
 2. Исакова Д. Шесть крупнейших корпоративных университетов Украины / Д. Исакова. – Режим доступа: http://www.management.com.ua/be/be271.html.
 3. Кожевина О.В. Управление знаниями и организационным обучением в компании / О.В. Кожевина. – Режим доступа: http://www.be5.biz/ekonomika1/r2011/1897.htm.
 4. Корпоративное образование: чему бизнес обучает сотрудников в кризис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://delo.ua/education/korporativnoe-obrazovanie-chemu-biznes-obuchaet-sotrudnikov-v-kr-300306/.
 5. Орлова Т. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / Т. Орлова, А. Гапоненко. – М.: Эксмо, 2008. – 550 с. 
 6. Перегудова Т.В. Мінімізація ризиків інвестицій у професійне навчання персоналу / Т.В. Перегудова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2011. – № 2[156], частина 1 . – С. 213-218.
 7. Рясная Т. Рынок тренинговых услуг: за что бизнес и в кризис готов платить?/ Т. Рясная. – Режим доступа: http://delo.ua/education/rynok-treningovyh-uslug-za-chto-biznes-i-v-krizis-gotov-platit-316148/.
 8. Cендж П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации / П. Сендж. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 408 с.
 9. Cитник Н.І. Розвиток інфраструктури менеджменту знань в організації / Н.І. Ситник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – №1. – С. 126-136.
 10. Харрингтон Дж. Совершенство управления знаниями / Дж. Харрингтон, В. Воул. – перев. с англ. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. – 277 с.
 11. Argyris C. Theory in practice: іncreasing professional effectiveness / C. Argyris, D. Schön. – San Francisco: Jossey-Bass, 1974. – 259 p. 
 12. Armstrong M. A Handbook of Human Resource Management Practice / M. Armstrong. – 11th edition. – London: Kogan Page, 2009. – P. 651–732. 
 13. Aspin D. N. Lifelong learning concepts and conceptions / Aspin D. N., Chapman J. D. – in Philosophical Perspectives on Lifelong Learning, D. N. Aspin (ed.). – The Netherlands: Springer, 2007.
 14. Easterby-Smith M. The Blackwell handbook of organizational learning and knowledge management / M. Easterby-Smith, M. Lyles. – Oxford: Blackwell, 2003. 
 15. King W. R. Knowledge Management and Organizational Learning / W. R. King. – Retrieved from: http://www.uky.edu/~gmswan3/575/KM_and_OL.pdf. 
 16. Knowels S. M. Adult learning.. / S.M. Knowels. – in Traning and development handbook, R.L. Craig (ed.) – 3rd edition. – NY: McGraw-Hill Inc. 2002. – 878 p. 
 17. Pedler M. The learning company: a strategy for sustainable development / M. Pedler, J. Burgoyne, T. Boydell. – UK, Maidenhead: Mc Graw Hill Inc., 1991.
 18. Polanyi M. The tacit dimension / M. Polyanyi. – London: Routledge, 1966 (reprint 2009).
 19. Tseng C. Strategic HRD practices as key factors in organizational learning / C.Tseng, G. McLean // Journal of European Industrial Training. – 2008. – Vol.32. – № 6. – P. 418–432.
 20. Watkins K. Sculpting the learning organization / Watkins K., Marsik V. –San Francisco: Jossey-Bass, 1993.