Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України

Автори:
Г.О. Комарницька1, Ю.С. Шипуліна2, Н.С. Ілляшенко2
1. Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна)
2. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
336 - 345
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Виконано аналіз впливу урбанізаційних процесів на інноваційний розвиток регіонів України. Показано, що ефективність урбанізації потребує застосування сучасних інноваційних технологій, при цьому урбанізація активізує процеси створення і впровадження інновацій. Визначено особливості процесу урбанізації в Україні та визначено основі фактори, що впливають на нього. Доведено, що урбанізаційні процеси безпосереднім чином впливають на показники інноваційного розвитку регіонів України, зокрема, обґрунтовано наявність статистично значимого зв'язку між показниками рівня урбанізації регіонів і показниками частки їх інноваційної продукції, яка реалізована за кордоном. Систематизовано регулятори урбанізаційних процесів у вимірах «інноваційний – просторовий розвиток» та «держава – людина», розкрито характер впливу зазначених регуляторів на стимулювання інноваційно-орієнтованого розвитку урбанізації регіонів України. Встановлено характер впливу соціальних і культурних регуляторів на формування інноваційної культури регіону, як основи його інноваційно-сприятливого середовища.


Ключові слова
урбанізація, інноваційний розвиток, регіони України, стимулювання інноваційної діяльності, інноваційна культура, інноваційно-сприятливе середовище


Посилання
 1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 2. Ілляшенко Н.С. Формування теоретичних засад випереджального розвитку на рівні країни та підприємства / Н.С. Ілляшенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – №5-6. – С. 78-81. 
 3. Ілляшенко С.М. Розвиток фрілансу як фактор забезпечення економічної безпеки України: оцінка перспектив / С.М. Ілляшенко // Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології: монографія / Коцко Т. А., Чеховська М. М., Лісовські О. Л. [та ін.] ; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненка С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. – К. : «МП Леся», 2015. - С. 185-189. 
 4. Комарницька Г.О. Урбокластери як інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Г.О. Комарницька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 1. – С. 247-253. 
 5. Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – Київ, 2016. – 257 с. 
 6. Нємець К.А. Вплив процесу урбанізації на виникнення сучасних форм міських поселень / К.А. Нємець, А.В. Мазурова // Вісник Харківського національного університету. – 2014. – № 1128. – С. 116-119. 
 7. Оксанич А.О. Організаційно-економічні передумови формування регіональної системи інновацій / А.О. Оксанич, Г.О. Комарницька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. Т. 1. – С. 79-85. 
 8. Оніщук Г.І. Проблеми розвитку міського комплексу України: теорія і практика / Г.І. Онищук. – К.: Науковий світ, 2002. – 506 с. 
 9. Пивоваров Ю. Я. Глобальная урбанизация и Россия на пороге ХХІ века: антропокультурный подход / Ю.Я. Пивоваров // Изв. Рос. АН. – 1996. – №4. – С. 38−45. 
 10. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч. посіб. / Б. С. Посацький ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 366 с. 
 11. Прокопенко О.В. Мотивація процесів формування і розвитку інноваційної культури / О.В. Прокопенко, Ю.С. Шипуліна // Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / Ред. кол.: Т.С. Максимова (гол. ред.) – Луганськ, вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. - № 21. – С. 134-142. 
 12. Салій І.М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти / І. М. Салій. – К. : Наук. думка, 2005. – 303 с. 
 13. Семенов В.Т. Формирование устойчивого развития мегаполисов. Урбанистические аспекты / В.Т. Семенов, Н.Э. Штомпель. – Х. : Харьк. нац. акад. город. хоз-ва, 2009. – 340 с. 
 14. Статистика населення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Database/Population/databasetree_uk.asp 
 15. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії / О. І. Шаблій. – Львів, 2003. – 444 с. 
 16. Шевчук Л.Т. Львівський урбокластер як інструмент активізації розвитку метрополійних функцій міста Львова / Л. Т. Шевчук, Г. О. Комарницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – Вип. 2. – С. 36–45. 
 17. Harvey D. The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization / David Harvey. – Oxford: Basil Blackwell, 1985. –239 p. 
 18. Illiashenko N.S. The main instruments of the state support and development of innovative activity in Ukraine / N.S. Illiashenko, Yu. M. Riazantseva // Бізнес інформ. – 2015. - №12. – С. 82-87. 
 19. Ketchen D.J. Research on Competitive Dynamics: Recent Accomplishments and Future Challenges / D. J. Ketchen, C. C. Snow, V. L. Hoover // Journal of Management. – 2004. – № 30 (6). – P.779−804. 
 20. Knox Paul L. Urbanization: an introduction to urban geography / Knox Paul L., McCarthy Linda. – Boston: Pearson, 2012. – 459 p. 
 21. Sachs J.D. Macroeconomics in the Global Economy / J. D. Sachs, B. F. Larrain. – N.J: J.D. Sachs, B.F. Larrain – Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1993. – 778 p. 
 22. Shevchuk A.V. Artificial Intelligence and Intellectualization: New Prospects For Economic Development / A. V. Shevchuk // Науковий огляд. Том 4. – № 25. – 2016. – С. 27–36. 
 23. Shukla V. Urbanization and economic growth / V. Shukla. – Delhi, India, Oxford University Press, 1996. XV. – 483 p. 
 24. Population of Ukraine : Worldstat info [Electronic resource]. – Access mode : http://en.worldstat.info/Europe/Ukraine/.