Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку

Автори:
О.С. Гринькевич1, Н.П. Лутчин1
1. Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна)
Сторінки:
314 - 325
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті систематизовано методичний інструментарій аналізу інтернаціоналізації вищої освіти та інноваційних форм її прояву з точки зору геопросторового і  процесного підходів. Визначено основні методологічні складові аналізу процесів інтернаціоналізації та мобільності у вищій освіті з урахуванням рівнів аналізу, його цілей, об’єктів, прикладних завдань та дослідницьких питань. Побудовано багатофакторну економетричну модель, яка характеризує привабливість країни для іноземних студентів залежно від рівня її економічного розвитку, конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму, а також позицій у міжнародних рейтингах університетів. 


Ключові слова
інтернаціоналізація вищої освіти, транскордонна освіта, освітня мобільність, міжнародна мобільність студентів, кореляційно-регресійний аналіз міжнародної мобільності студентів


Посилання
 1. Ананко Л. В. Міграційні ризики освітнього процесу в Україні / Л. Ананко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр.  – 2011.  № 4. – С. 33-38. 
 2. Ефимов В.С. Высшее образование в России: вызовы XXI века [Електронний ресурс] / В.С. Ефимов, А.В. Лаптева // Университетское управление: практика и анализ.  2010.  № 4. – Режим доступу: http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/1193.
 3. Ключковська І. Звіт про результати дослідження міграційних настроїв студентів Львова [Електронний ресурс] / І. Ключковська, Ю. Марусик, О. П’ятковська. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2014. – 107 с. – Режим доступу: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/03/zvitpj.pdf.
 4. Малиновська О.А. Наслідки міжнародної міграції населення України та політико-управлінські дії щодо їх врегулювання  [Електронний ресурс] / О.А. Малиновська // Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України.  Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/562/. 
 5. Методология и методы изучения миграционных процессов : междисциплинарное учебное пособие / под. ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. – Москва : Центр миграционных исследований, 2007. – 370 с. 
 6. МОН каже «Так» усім ключовим меседжам і рекомендаціям європейців [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу :  http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/12/20/mon-kazhe-%C2%ABtak%C2%BB-usim-klyuchovim-mesedzham-evropejcziv-za-rezultatami-nezalezhnogo-auditu/.
 7. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2015 році : статистичний збірник [Електронний ресурс] / Відповідальний за випуск О.О. Кармазіна. – Київ : Держстат України, 2016. – 257 с. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: : http://www.ukrstat.gov.ua. 
 8. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2011 році : статистичний збірник [Електронний ресурс] / Відповідальний за випуск І.В. Калачова. – Київ: Держстат України, 2012. – 305 с. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: : http://www.ukrstat.gov.ua. 
 9. Нільсон Я. О. Інтернаціоналізація вищої освіти [Електронний ресурс] / Я. О. Нільсон.  Режим доступу : http://www.univ.kiev.ua/ua/news/7990.
 10. Огляд реалізації проектів програми Темпус: більше 20 років в Україні. Висновки і рекомендації [Електронний ресурс] / Інформаційний бюлетень – Київ : Національний Темпус/ Еразмус+ офіс в Україні, 2015.  34 c. – Режим доступу : TempusUkraine_Overview_UA.pdf.
 11. Свириденко Д.Б. Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації : монографія / Д.Б. Свириденко. − К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. − 279 с.
 12. Choudaha R. Challenges and Opportunities for Global Student Mobility in the Future: a comparative and critical analysis / R. Choudaha, H. Wit // Internationalisation of Higher Education and Global Mobility.  Oxford: Symposium Books, 2014.  320 p.
 13. Deardorff D. The SAGE Handbook of International Higher Education [Електронний ресурс] / D. Deardorff, H. Wit, J. Heyl, T. Adams.  Режим доступу : http://sk.sagepub.com/reference/hdbk_interntlhighereducation.
 14. Dowle M. Hopes, fears and dreams: The views of Ukraine’s next generation [Електронний ресурс] / M. Dowle, N. Vasylyuk, M. Lotten. – Manchester: British Council, 2015. – Режим доступу : https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/hopes_fears_and_dreamsvii.pdf. 
 15. Education: International student mobility in tertiary education [Електронний ресурс] / UNESCO-UIS. – Режим доступу : http://data.uis.unesco.org.  
 16. Hawthorne L. Designer Immigrants? International Students and 'Two-Step' Migration [Електронний ресурс] / L. Hawthorne // The SAGE Handbook of International Higher Education.  London: SAGE Publications. – Режим доступу : http://sk.sagepub.com/reference/hdbk_interntlhighereducation.
 17. International Financial Statistics (IMF) Data [Електронний ресурс] / International Monetary Fund.  Режим доступу : http://www.imf.org/en/data.
 18. Internationalization of Higher Education – Growing expectations, fundamental values : IAU 4th Global Survey [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://www.iau-aiu.net/content/iau-global-surveys. 
 19. Killick D. Developing the Global Student: Higher education in an era of globalization (Internationalization in Higher Education Series) / D. Killick. – New York: Routledge, 1st Edition, 2015. – 205 p.
 20. Knight J. Three Generations of Crossborder Higher Education: new developments, issues and challenges / J. Knight // Internationalisation of Higher Education and Global Mobility. – Oxford : Symposium Books, 2014. – P. 45-58.
 21. Knight J. Internationalization : Three Generations of Crossborder Higher Education / J.Knight. –New Delhi: India International Centre, 2012. – 32 p. 
 22. Living and Learning – Exchange Studies Abroad [Електронний ресурс] / Centre for International Mobility (CIMO), Swedish Council for Higher Education and Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU), 2013. – Режим доступу : http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/28083_Living_and_learning.pdf. 
 23. Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System Horizon 2020. Policy Support Facility [Електронний ресурс] / Written by the independent panel of experts and national peers. – Brussels : European Commission. Directorate-General for Research and Innovation, 2016. – Режим доступу: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility/peer-review-ukrainian-research-and-innovation-system.
 24. The Times Higher Education World University Rankings (2013-2014) [Електронний ресурс] / The Times Higher Education. – Режим доступу :https://www.timeshighereducation.com. 
 25. Travel & Tourism Competitiveness Report 2013-2014 [Електронний ресурс] / World Economic Forum.  Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013. 
 26. Varghese N.V. Globalization and cross-border education: Challenges for the development of higher education in Commonwealth countries [Електронний ресурс] / N.V. Varghese. – Paris: International Institute for Educational Planning (IIEP), 2011. – Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001915/191584e.pdf. 
 27. Wit H. Internationalisation of Higher Education [Електронний ресурс] / H. Wit, F. Hunter, L. Howard, E. Egron-Polak. – Brussels: European Parliament, 2015. – Режим доступу : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/ IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf.