Когнітивне моделювання при управлінні процесами активізації публічно–приватного партнерства в Україні

Автори:
В.Ф. Тищенко1, Н.В. Белікова1, В.М. Остапенко2,
1. НДЦ ІПР НАН України (м. Харків, Україна)
2. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (м. Харків, Україна)
Сторінки:
294 - 303
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті викладено авторський погляд на застосування когнітивного моделювання при управлінні процесами активізації публічно–приватного партнерства (ППП) в регіонах України. Авторами проаналізовано фактори позитивного та негативного впливу на активізацію ППП з боку публічного та приватного партнерів, які чинять позитивний чи негативний вплив на активізацію ППП (цільовий концепт «Інвестиції»). З метою дослідження причинно-наслідкових зв’язки між факторами запропоновано використання когнітивних карт. Розроблено когнітивну модель впливу множини концептів на цільовий концепт «Інвестиції» та здійснено її статичний аналіз (виявлено концепти, які здійснюють найбільший дисонанс системи).


Ключові слова
публічно–приватне партнерство, когнітивне моделювання, знаковий орграф, консонанс, дисонанс, економічні реформи


Посилання
 1. Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 2. Про план законодавчого забезпечення реформ в Україні: Закон України № 509–19 від 04.06.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509–19.
 3. Про програму діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова Верховної Ради України № 1099–VIII від 19.04.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1099–19.
 4. Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites / R. Axelrod. – Princeton: University Press, 1976. – 153 p.
 5. Бакурова А.В. Оцінка системних характеристик когнітивної моделі ціноутворення у сфері послуг / А.В. Бакурова, Д.В. Очеретін // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – №2 (10). – С. 105–112.
 6. Быковская Е.В. Применение когнитивного моделирования при управлении предприятием / Е.В. Быковская, А.В. Иванова, Н.В. Пронина // Вестник ТГТУ. – 2008. – Т. 14. – № 2. – С. 437–441.
 7. Должанський І. Алгоритм управління діяльністю промислових підприємств на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] / І. Должанський, І. Ягнюк. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Skhid/2010_5/3.pdf.
 8. Kosko B. Fuzzy cognitive Maps / B. Kosko // International journal of Man. – Machine Studies. – 1986. – № 24. – P. 65–75.
 9. Колодізєв О.М. Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності / О.М. Колодізєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 146–153.
 10. Лагерев Д.Г. Автоматизация разработки управленческих решений в социально–экономических системах на основе применения нечетких когнитивных карт: автореф. дис…канд.. экон. наук: 05.13.10 / Д.Г. Лагерев. – Брянск. – 20 с.
 11. Максимов В.И. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений / [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http:// //www.iis.ru/events/19981130/maxi.mov.ru.  
 12. Максимов В.И. Когнитивный анализ и управление развитием ситуации / В.И. Максимов // Мат. 1–й международной конференции «Когнитивный анализ и управление развитием ситуации (CASC’2001) ИПУ РАН». – Москва, 2001. – Т.2. – С. 10–21.
 13. Паклин Н.Б. Нечетко–когнитивный подход к управлению динамическими системами / Н.Б. Паклин // Искусственный интеллект. – 2003. – №4. – С. 342–348
 14. Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке / В.Б. Силов. – Москва : ИНПРО–РЕС, 1995. – 228 с. 
 15. Таран Т.А., Шемаев В.Н. Метод моделирования рефлексивного управления на основе когнитивных карт» // Тр. IV междунар. конф. «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций. – Москва : ИПУ РАН, 2004. – С. 132–139. 
 16. Шемаев В.Н. Обобщенные оценки факторов в задачах когнитивного моделирования / Т.А. Таран, В.Н. Шемаев // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С. 111–124.
 17. Головінов О.М. Теоретичні основи і прикладні аспекти розвитку соціального партнерства в Україні / О.М. Головінов, М.І. Головінов // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 1. – С. 18–22.
 18. Gerrard M.B. What are Public–private Partnerships, and how do they Differ from privatizations? / M.B. Gerrard // Finance&Development. – № 38 (3). – Р. 43–49.
 19. Запатріна І.В. Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні / І.В. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 9-24.
 20. Федулова Л.І. Фінансові аспекти державно-приватного партнерства / Л.І. Федулова // Фінанси України. – 2012. – № 12. – С. 79-92.
 21. Шилепницький П. Характеристика ефективності державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / П. Шилепницький // Ефективна економіка. – 2015. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4370.
 22. Остапенко В.М. Методичне забезпечення формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства / В.М. Остапенко // Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, 1–28 лютого 2015 р.). – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 126–127.
 23. Тищенко В.Ф. Экономические основы публично-частного партнерства / В.Ф. Тищенко // Учет и статистика. – 2012. – № 4 (28). – С.102–105.