Вплив загроз функціональних складових на рівень економічної безпеки підприємств (на прикладі підприємств автомобільного транспорту)

Автори:
А.В. Нікітіна1, Д.А. Горовий1
1. Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків, Україна)
Сторінки:
280 - 293
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано концепції визначення сутності економічної безпеки підприємства. Визначено головні функціональні складові економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано, що факторне оточення суттєво впливає на рівень економічної безпеки підприємства (на прикладі автотранспортних підприємств). Доведено, що деструктивні явища (загрози), які були інтерпретовані як ті, що відбиваються на рівні певної складової економічної безпеки підприємства (фінансової, кадрової, техніко-технологічної, інвестиційно-інноваційної, політико-правової, інформаційної, екологічної), здійснюють вплив не тільки на загальний рівень економічної безпеки, але й на інші функціональні складові. Проаналізовано найсуттєвіші загрози, які можуть спричинити негативні тенденції та порушення у роботі підприємств автомобільного транспорту. Обґрунтовано необхідність подальшого, більш глибинного дослідження впливу таких деструктивних та дестабілізуючих явищ, що можуть викликати непоправимі наслідки та взагалі загрожувати функціонуванню підприємства.


Ключові слова
економічна безпека підприємства, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, чинник, вплив


Посилання
 1. Ареф’єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О.В. Ареф’єва,  Т. Б. Кузьменко. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 170 с.
 2. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія] / [за ред. В. М. Геєця]. – Харків: Інжек, 2006. – С. 43-46.
 3. Грунин О. Экономическая безопасность организации / О. Грунин, С. Грунин. – СПб : Питер, 2002. – 160 с.
 4. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С.12-19.
 5. Ковальов Д. Економічна безпека підприємства / Д. Ковальов, Т. Сухорукова // Економіка України. – 1998. – № 10. – С. 48-52.
 6. Козаченко А.В. Декомпозиція управління економічною безпекою підприємства / А. В. Козаченко, О. М. Ляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2009. – № 4. – С. 34-38.
 7. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы экономики. – 1994. – №12. – С.36-44.
 8. Пономарев В. П. Концепция экономической безопасности предприятия / В.П.Пономарев // Бизнес-информ. – 1999. – 15-16. – С. 110-113.
 9. Радзина Е. Экономическая безопасность фирмы – очередная мода или закономерность? / Е. Радзина. – Mосква: Деловая жизнь, 1997. – №2. – С. 6-7.
 10. Рудніченко Е.М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства / Е.М. Рудніченко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – Луганськ. 2013. – № 25 (I). – С. 188-195.
 11. Чорна А. М. Сутність та причини виникнення загроз ресурсного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства / А. М. Чорна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 1 (190). – С. 216-129.
 12. Королев М.И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии : [монография] / М.И. Королев. – М. : Экономика, 2011. – 284 с.
 13. Нікітіна А.В. Управління економічною безпекою автотранспортних підприємств в глобальному середовищі : монографія /А.В. Нікітіна,. Д А. Горовий, Д.В. Бабич. – Харків : Вид-во ХНАДУ, 2015. – 280 с.