Обґрунтування стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності

Автори:
О.І. Гарафонова1, Г.В. Жосан2, Л.М. Акімова3
1. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
2. Херсонський національний технічний університет (м. Херсон, Україна)
3. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)
Сторінки:
267 - 279
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

Метою даної статті є обґрунтування сценаріїв стратегій підприємства в області соціальної відповідальності шляхом побудови матриці «Соціальна відповідальність - продуктивність праці» з метою підвищення рівня ефективності діяльності підприємства (на прикладі підприємств харчової промисловості). В статті обґрунтовано стратегії соціальної відповідальності підприємства на основі розробки матриці «Соціальна відповідальність - Результативність діяльності», в якій передбачені квадранти (І. «Лідери довіри» - прогресивні адаптантов; ІІ «Скептичні ділки» - прогресивні дезадаптанти; ІІІ «Необачні організатори» - регресивні дезадаптанти; IV «Недосвідчені ідеалісти» - регресивні дезадаптанти) і відповідні їм напрями підвищення соціальної відповідальності, а саме: підвищення економічного потенціалу, оптимізація екологічної політики, стимулювання соціально-трудової діяльності, регулювання нормативно-правових відносин, що сприятиме зростанню результативності діяльності. Матрицю побудовано на основі розрахованих в попередніх дослідженнях узагальнюючих показників результативності діяльності і комплексного показника соціальної відповідальності підприємств.


Ключові слова
соціальна відповідальність, результативність діяльності, компонента, узгодженість цілей з інтересами, комплексний показник соціальної відповідальності підприємства, узагальнюючий показник результативності діяльності підприємства, матриця «Соціальна відповідальність – Результативність діяльності»


Посилання
 1. Блоґ Євгена Тришина – Про маркетинг «Маркетинг в Україні» «КСВ – корпоративна соціальна відповідальність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua-marketing.com.ua/?page_id=667.
 2. Кондитерская фабрика «Спартак» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spartak.by/ru/company/about/shortly/.
 3. ОАО «Коминтерн» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oao-comintern.com/index.php/o-predpriyatii/system-management.
 4. CSR-Review. Главный аналитический медиа-портал о социальной ответственности [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csr-review.net/index/nacionalnaya-strategiya-korporativnoy.html.
 5. Ukrainian Marketing Group [Електроний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://umg.ua/en/
 6. Kavun S. Influence Determination of Social Responsibility to the Productivity Enterprise Activity Level [Electronic resource] / S. Kavun, G. Zhosan // Economies. – 2016. – № 4 (3). – Р. 14. – Access mode: http://www.mdpi.com/2227-7099/4/3/14/html. DOI: 10.3390/economies4030014.
 7. Наслідки неприйняття національної політики з корпоративної соціальної відповідальності (ксв) для України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2013/11/cost_of_non_adoption_final.pdf.
 8. Bowen H.R. Social Responsibilities of the Businessman / H.R. Bowen. – New York: Harper & Row, 1953. – Р.6. 
 9. Robbins P.S. Fundamentals of Management / Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo. – Upper Saddle River: Рrentice Hall, Inc., 2001. – 522 p. 
 10. Caroll A. Three-Dimentional Conceptual Model of Corporate Performance / A. Caroll // Academy of Management Review. – 1979. – Vol. 4. N. 4. – P. 497-505. 
 11. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.
 12. Хачатуров Р.Л. Юридическая ответственность / Р.Л. Хачатуров, Р.Г. Ягутян. – Тольятти: Международная академия бизнеса и банковского дела, 1995. – 200 с.
 13. Friedman М. Capitalism and Freedom. / М. Friedman // Chicago: The University of Chicago Press. – 1962. – 520 p.
 14. Strategic management: a stakeholder approach / R. Freeman – Pitman. – 1984. – 357 p.
 15. Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка / под ред. С.Е. Литовченко, М.И. Корсакова, - Москва : Ассоциация менеджеров, 2003. – 208с.
 16. Макаренко І.О. Сучасні тенденції складання і подання корпоративної звітності / І.О. Макаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – С. 410-416.
 17. Плахотный О.Ф. Проблема социальной ответственности: монография / О.Ф. Плахотный. – Харьков : Вища школа, 1981 – 496 с.
 18. Федулова Л.І. Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів / Л.І. Федулова, С.А. Давимука // Регіональна політика і територіальний розвиток. – 2016. – № 1. – С. 12-21. 
 19. Дарміць Р.З. Організаційна ефективність в системі діагностування управління підприємства [Електронний ресурс] / Р.З. Дарміць, В.І. Іськович // 2014. – Режим доступу: http://intkonf.org/darmits-rz-iskovich-vi-organizatsiyna-efektivnist-v-sistemi-diagnostuvannya-upravlinnya-pidpriemstva/.
 20. Науменко І.В. Моделі та інформаційні технології управління підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи показників // дис. на здоб. наук.ступ. к. е. н. за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Київ, 2015.
 21. Пилипенко С.М. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства[Електронний ресурс] / С.М. Пилипенко // Економіка та управління підприємствами. – 2016. – № 10. – С. 452 -456. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/94.pdf.
 22. Долгий В.И. К вопросу об оценке результативности и эффективности СМК промышленных предприятий [Електронний ресурс] / В.И. Долгий, Л.С. Верещагина, С.Н. Верещагин // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2014. – № 2. – С. 51-55. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-otsenke-rezultativnosti-i-effektivnosti-smk-promyshlennyh-predpriyatiy.