Визначення напрямів та складових управлінських рішень для малих промислових підприємств другої та третьої групи спрощеної системи оподаткування

Автори:
О.С. Балан1, Є.І. Масленніков1, Н.М. Селіванова1
1. Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)
Сторінки:
257 - 266
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті визначені і проаналізовані кількісні та якісні характеристики малих промислових підприємств, на підставі яких сформульовані основні напрямки прийняття управлінських рішень, якими є продаж та покупка. Визначені складові управлінського рішення (акумульований дослід та відповідної якості акумульований ресурс), а також фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень для малих промислових підприємств другої та третьої групи спрощеної системи оподаткування. 


Ключові слова
управлінське рішення, мале промислове підприємство, кількісні особливості, складові управлінського рішення


Посилання
 1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.interbuh.com.ua/ normative/pku.html#h000.
 2. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения / Н.Л. Карданская. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 406 с.
 3. Коюда В.О. Управлінські рішення в системі антикризового управління підприємства / В.О. Коюда // Бізнес Інформ. – 2011. – № 2. – С. 20–29.
 4. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія / Л.О. Лігоненко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : Київ. Нац торг.-екон. ун-т, 2001. – 579 с.
 5. Медведєва О.М. Особливості малих інноваційних підприємств в аспекті управління проектами та концепції корпоративної соціальної відповідальності / О.М. Медведєва, А.В. Євдокимова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 3 (31). – С. 120–130.
 6. Потапчук Є.М. Управлінець як суб’єкт та об’єкт збереження психічного здоров’я / Є.М. Потапчук // Психологія : зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2002. – Вип. 15. – С. 350-354.
 7. Птіцина Л.А. Основні підходи до управління інформаційними потоками бізнес діяльності промислових підприємств України / Л.А. Птіцина // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2(18). – С. 121-124.
 8. Brooksbank R. Defining the Small Business: A New Classification of Company Size. – Entrepreneurship and regional Development. – 1997. – № 3. – P. 17-31.
 9. OECD Small and Medium Enterprise Outlook – OECD. – Paris, 2000. – 222 p.
 10. Velu H.A.F. The development process of the personally managed enterprise. – European foundation for management development’s.10th seminar on small business, 1980. – P. 1-21.
 11. Давидович I.Є. Контролінг: [Навчальний посібник] / I.Є. Давидович. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.
 12. Эйтингон В.Н. Методы разработки и принятия решений в менеджменте: [учеб.-метод. по- соб.] / В.Н. Эйтингон, М.А. Кравец, Н.П. Панкратова. – Воронеж: ВГУ, 2005. – 47 с.