Методика розроблення стартап-проекту в інформаційному суспільстві на засадах «чотирьохвимірного мислення»

Автори:
Н.В. Юдіна1
1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)
Сторінки:
245 - 256
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

Проаналізована проблема дезорієнтації людини в умовах інформаційного суспільства. Зазначено, що проблема особливо загострюється на рівні підприємств як у напрямку зростання байдужості споживачів до маркетингових інструментів, так і в напрямку розроблення стартап-проектів, метою яких є подолання економічної кризи. З метою економного використання інтелектуального ресурсу підприємств запропонована методика розроблення та управління стартап-проектом, яка являє собою удосконалення та адаптацію процесу прийняття рішення до особливостей стартап-проектів, а також специфічних умов інформаційного суспільства, а саме, стрімкого зростання швидкості змін і нарощення обсягу інформації у глобальному світі. Запропоновані деталізація та практичні рекомендації до кожного етапу управління процесом розроблення стартап-проекту. Методика ґрунтується на запропонованій авторській моделі «чотирьохвимірного мислення», що дозволило формалізувати процес пошуку та створення інноваційних ідей до методичного переліку практичних рекомендацій в умовах інформаційного суспільства. Авторська модель «чотирьохвимірного мислення» дозволяє підвищити ефективність управління інформацією шляхом спрямування процесу оброблення значного обсягу інформації за чотирма напрямами (вимірами), а саме: площині міждисциплінарних зв’язків; у вимірі часу, що передбачає накладання на інформацію двох часових «фільтрів» (історичного і футурологічного); а також у вимірі «дисциплінарної вертикалі», що передбачає поєднання традиційних знань і інновацій. 


Ключові слова
інформаційний хаос, чотирьохвимірне мислення, інформаційне суспільство, управління інформацією, стартап, стартап-проект


Посилання
 1. Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М. : Издательство ACT, 2002. – 557 с. 
 2. Глущенко Л.Д. Венчурне підприємництво як напрямок мобілізації ресурсів ефективної господарської діяльності та розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Л. Д. Глущенко, Т. М. Пілявоз // Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми Е45 діяльності підприємств : монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпро : Герда, 2016. – 336с. – Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14032.
 3. Ілляшенко С.М. Перспективи і загрози четвертої промислової революції та їх урахування при виборі стратегій інноваційного зростання [Електронний ресурс] / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – №1. – С. 11–21. – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2016_1_11_21.pdf.
 4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с. 
 5. Перерва П.Г. Венчурна діяльність промислового підприємства та внутрішньо фірмова комерціалізація технологій на засадах інтрапренерства [Електронний ресурс] / П.Г. Перерва, М.В. Маслак // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – №27 (1199). – С. 90–96. – Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25756/1/ vestnik_KhPI_2016_27_Pererva_Venchurna_diialnist.pdf. 
 6. Косенко О.П. Комерціалізація інтелектуально-інноваційних технологій : [монографія] / О.П. Косенко. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – 517 с. 
 7. Петренко В.А. Методологии управления стартап-проектами [Електронний ресурс] / В.А. Петренко, Н.Г. Демьяненко, А.А. Крюкова // Проблемы экономики и менеджмента. – 2017. – №1(65). – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/metodologii-upravleniya-startap-proektami. (дата обращения: 29.03.2017).
 8. Dinkgreve M. “Everything flows?”: elastic effects on startup flows of yield-stress fluids / M. Dinkgreve, M. M. Denn, D. Bonn // Rheologica Acta. – 2017. – Vol.56, No3. – P. 189–194.
 9. Новікова М.М. Організація системи управління знаннями [Електронний ресурс] / М.М. Новікова, М.В. Боровик // Матеріали Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – Режим доступу : http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/721/664. 
 10. Ожегов С.И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1988. – 750 с. 
 11. Абрамкина М.О. Применение теории Штрауса-Хоува в менеджменте [Електронний ресурс] / М.О. Абрамкина // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2015. – №20. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-teorii-shtrausa-houva-v-menedzhmente (дата обращения: 12.02.2016). 
 12. Доній Н.Є. Криза ідентичності як контекст розвитку соціальної девіталізації особистості / Н.Є. Доній // Філософія науки: традиції та інновації. – 2014. – №. 1. – С. 178-186.
 13. Чалдини Р. Психология влияния = Influence science and practice / Роберт Чалдини. – 4-е междунар.изд. – СПб. : Питер, 2006. – 288 с. 
 14. Мескон М.Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1992. – 702 с. 
 15. Юдіна Н. В. Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств [Електронний ресурс] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Юдіна Наталія Володимирівна. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 270с. – Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/346.
 16. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга : пер. с англ. : уч. пос. / Д. Джоббер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с. : ил. 
 17. Князева Е. Н. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры / Е. Н. Князева, С.П. Курдюмов. – СПб. : Питер, 2002. – С. 38–39.
 18. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект / А. О. Старостіна. – К.; М.; СПб. : Видавничий дім «Вільямс», 1998. – 262 с.