Методичні засади оцінювання попиту на продукцію машинобудівних підприємств

Автори:
О.Ю. Ємельянов1, А.Л. Висоцький1, А.В. Симак1, Т.О. Петрушка1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Сторінки:
198 - 212
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Удосконалено методичні засади оцінювання попиту на продукцію підприємств машинобудівної галузі промисловості з урахуванням потреби споживачів у товарах, для виготовлення яких використовується ця продукція, та необхідності оновлення основних засобів виробників таких товарів. Виокремлено два види попиту споживачів на машинобудівну продукцію: попит, обумовлений необхідністю заміни фізично зношеного та морально застарілого устаткування на нове, та попит, обумовлений необхідністю розширення парку устаткування. Запропоновано модель визначення корисного терміну експлуатації одиниці певного устаткування (певного різновиду машинобудівної продукції) у разі наявності інформації про фактичний рівень її завантаження в кожному році періоду фактичного використання цього устаткування та нормативної корисної тривалості функціонування даного різновиду машинобудівної продукції у разі повного її завантаження. Розроблено метод побудови функцій, що описують зміну в часі попиту на продукцію певної ланки ланцюжка виготовлення даного різновиду машинобудівної продукції з метою здійснення її розширеного відтворення. Запропоновано метод визначення кінцевої величини попиту на певний різновид машинобудівної продукції як суми величин попиту, обумовлених потребами відповідно у простому та розширеному відтвореннях цього устаткування.


Ключові слова
попит, продукція, машинобудівне підприємство, оцінювання, модель, відтворення


Посилання
 1. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств: [монографія] / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна. – Донецьк: ДонПУЕТ, 2009. – 245 с.
 2. Гарасиняк Н.В. Проблеми формування та реалізації комплексу засобів маркетингу підприємства борошномельно-круп’яної галузі України та шляхи їх вирішення / Н.В. Гарасиняк, І.М. Панасюк // Вісник НТУ «ХПІ», 2013. – № 53 (1026). – С. 25–30.
 3. Демків Я.В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках / Я.В. Демків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика: Зб. наук. праць. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2010. – № 669. – С. 171–180.
 4. Хардинг Г. Маркетинг промышленных товаров / Г. Хардинг. – М. : Сирин, 2002. – 272 с.
 5. Астапова І.А. Формування чинників ефективної реалізації експортного потенціалу вуглевидобувних підприємств України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / І.А. Астапова / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2000. – 24 с. 
 6. Балабаниць А. Збутовий потенціал підприємства та методи його оцінки / А. Балабаниць // Торгівля і ринок України. Темат. зб. наук. праць з проблем торгівлі. – Донецьк, 1999. – Вип. 8. – С. 13-21.
 7. Батова Т.Н. Маркетинговый потенциал предприятия: монография / Т.Н. Батова, В.А. Крылова. – М.: Академия естествознания, 2016. – 234 с.
 8. Маркова Н.М. Управління маркетинговим потенціалом металургійних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 / Н.М. Маркова; Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2010. – 20 с.
 9. Сардак С.Е. Потенціал маркетингу в удосконаленні механізму господарювання промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.02.03 / С.Е. Сардак; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 16 с.
 10. Duyzen E.Yu. Developtment of the methodical approach towards the assessment of resourse potential of the enterprises in the forest industry sector / Duyzen E.Yu. // Problems of Political Science & Sociology / Voprosy Politilogii. – 2014. – Vol. 1. – Issue 7. – P. 149. 
 11. Дубінін В.О. Аналіз проблем прогнозування попиту на товари масового споживання в логістичній системі торгового підприємства / В.О. Дубінін, О.М. Дубініна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 54 (960). – С. 56-62.
 12. Жадан Т.А. Оцінка та прогнозування попиту на продукцію олійно-жирової галузі України / Т.А. Жадан // Бізнес Інформ. – 2014. – № 9. – С. 172-178.
 13. Зозульов О. Схема аналізу поведінки споживачів на промисловому ринку / О. Зозульов, А. Василенко // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 1. – С. 24-31.
 14. Ліпич Л.Г. Прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємств: [монографія] / Л.Г. Ліпич, В.Л. Загоруйко. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – 192 с.
 15. Окрепкий Р.Б. Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства / Р.Б. Окрепкий, А.М. Бутов // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: «Економічна думка», 2014. – Том 18. – № 2. – С. 188-194.
 16. Ревчук В. Отдельные вопросы исследования рынка автобусов / В. Ревчук // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 2. – С. 16-22.
 17. Мних О.Б. Модель бізнесу машинобудівного підприємства і маркетингова концепція підвищення його конкурентоспроможності / О.Б. Мних // Вісник Донецького державного управління «Менеджер». – 2008. – № 2 (44). – С. 153-163.
 18. Орлов П.А. Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку: монографія / П.А. Орлов, Г.О. Холодний, М.А. Борисенко та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 232 с.
 19. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном предприятии / П. Г. Перерва. – Харьков: Основа, 1993. – 285 с.
 20. Garbarski L. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy / L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek. – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001. – S. 126-134.
 21. Василишин Т. Аналіз сучасного стану машинобудівної промисловості України та визначення основних проблем її розвитку / Т. Василишин // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4(43). – С. 10-20.
 22. Коваль В.В. Розвиток машинобудівного комплексу в контексті забезпечення його економічної безпеки / В.В. Коваль, М.І. Башинська, О.З. Редьква // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 7. – С. 117-120.
 23. Тютюнник І.В. Аналіз сучасного стану машинобудівної галузі України / І.В. Тютюнник, В.А. Міщенко // Вісник НГУ «ХПІ». – 2015. – № 28(1137). – С. 109-113.