Підходи до забезпечення інформаційної безпеки промислового інтернету речей на підприємстві

Автори:
І.М. Сотник1, К.Ю. Завражний1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
177 - 186
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.3-17


Анотація

У статті обґрунтовані перспективи розвитку Інтернету речей та промислового Інтернету речей, акцентована увага на економічних ефектах упровадження масштабних інформаційних систем управління виробництвом сучасних підприємств шляхом використання системних рішень класу ERP. Доведено, що погіршення інформаційної безпеки діяльності підприємств та організацій є однією з важливих проблем, що супроводжують розбудову промислового Інтернету речей. Проаналізовано підходи до забезпечення інформаційної безпеки промислового Інтернету речей у суб’єктів господарювання з урахуванням сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій. Визначено основні підходи до економічного обґрунтування інвестицій у цей напрямок діяльності.


Ключові слова
інформаційна безпека, підприємство, інформаційні технології, промисловий Інтернет речей, програмне забезпечення, інвестиції, економічна ефективність


Посилання
 1. Боримська К.П. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в системі контролінгу бізнес-процесів підприємства: проблеми безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / К.П. Боримська // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3065.
 2. Брукс П. Метрики для управления ИТ-услугами / П. Брукс ; пер. с англ. − М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. − 283 с.
 3. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности : учеб. пособ. / В.А. Галатенко; под ред. В.Б. Бетелина, 3-е изд. − М. : Интуит.ру “Интернет-университет Информационных Технологий”, 2006. – 208 с.
 4. Глоссарий терминов и определений [Электронный ресурс] / V 3 Glossary, v 0.92, 30 April 2009. – Режим доступа : http://www.wikiitil.ru/books/ITIL_Glossary(rus)-2009.pdf.
 5. Єжова Л.Ф. Доцільність забезпечення захисту інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / Л.Ф. Єжова // Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2012. – № 8 (179), Ч. 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VSUNU/2012_8_1/title/17.pdf. 
 6. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах / В. И. Завгородний. ‒ М. : Логос, 2013. – 264 с.
 7. Использование IIoT для увеличения эффективности работы производства [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://controleng.ru/wp-content/uploads/CE_IoT_Listalka.pdf.
 8. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д. П. Нортон. – 2-е изд. – М. : ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2003. ‒ 320 с.
 9. Корченко А.Г. Анализ и оценивание рисков информационной безопасности / А.Г. Корченко, А.Е. Архипов, С.В. Казмирчук. – К. : ООО “Лазурит-Полиграф”, 2013. – 275 с.
 10. К вопросу об оценке экономической эффективности внедрения ERP системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bitfactor.ru/methods/k-voprosu-otsenki-ekonomicheskoj-effektivnosti-vnedreniya-erp-sistemy.html.
 11. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации : монография : в 2 т. ‒ Т. 2 : Информационная безопасность / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – К. : Арий, 2008. – 344 c.
 12. Мельник Л.Г. Четвертая промышленная революция: предпосылки и  содержание / Л.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9 (183). – С. 26–30.
 13. Поливана Л.А. Методичні підходи до оцінки ефективності проекту впровадження інформаційних технологій на підприємствах торгівлі [Електронний ресурс] / Л.А. Поливана. – Режим доступу : http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_149/38.pdf.
 14. A Guide to Cyber Risk. Managing the Impact of Increasing Interconnectivity [Electronic resource] / Allianz Global Corporate & Specialty, 2014. – Mode of access : http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/risk%20bulletins/CyberRiskGuide.pdf.
 15. Global Risks Report 2017 [Electronic resource]. – Mode of access : http://reports.weforum.org/global-risks-2017/part-3-emerging-technologies/3-1-understanding-the-risk-landscape/.
 16. How Smart, Connected Products Are Transforming Companies [Electronic resource]. – Mode of access : https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies. 
 17. Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services [Electronic resource] / World Economic Forum, 2015. – Mode of access : http://reports.weforum.org/industrial-internet-of-things/.
 18. Intel Solution Summit 2014: Интернет вещей, будущие ПК и новый маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://itc.ua/articles/ intelsolution -summit-2014-internet-veshhey-budushhie-pk-i-novyiy-marketing/.
 19. Roundup Of Internet Of Things Forecasts And Market Estimates, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.forbes.com/sites/ louiscolumbus /2016/11/27/ roundup-of-internet-of-things-forecasts-and-market-estimates-2016/.
 20. The Industrial Internet of Things (IIoT): benefits, innovations and barriers [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/industrial-internet-things-iiot-saving-costs-innovation/.
 21. The Industrial Internet of Things, Manufacturing, Supply Chain & Logistics: Where Are We & Where Are We Going? [Electronic resource]. – Mode of access : http://cerasis.com/2016/11/09/the-industrial-internet-of-things/.
 22. Whitman M. Management of information security / M. Whitman, H. Mattord. – Gengage Learning, 2010. – 592 p.
 23. Winning with the Industrial Internet of Things: How to accelerate the journey to productivity and growth. Accenture, 2015 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.accenture.com/pl-en/insight-industrial-internet-of-things.