Комерціалізація ринкових інновацій як виняткове завдання інноваційного маркетингу

Автори:
І.Б. Бабух1
1. Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)
Сторінки:
15 - 22
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

Розвиток сучасної інноваційної економіки вимагає більш широкого використання потенціалу нетехнологічних (інституційних) інновацій, насамперед маркетингових. Комерціалізація ринкових інновацій є однією з найголовніших умов сталого розвитку економіки. Для такого розвитку потрібне активне застосування інноваційного маркетингу. Як сутнісно визначальне завдання інноваційного маркетингу, як джерело і засіб його розвитку розглядається комерціалізація ринкових інновацій – товарів та маркетингових підходів. Комерціалізація передбачає наявність непослідовних («нелінійних») зв’язків між інструментами інноваційного маркетингу: розробкою інновації, маркетинговими дослідженнями, сегментацією, позиціонуванням та управлінням життєвим циклом.


Ключові слова
маркетинг, інноваційний маркетинг, ринкова інновація, комерціалізація, інструменти комерціалізації, позиціонування, управління життєвим циклом, сегментація


Посилання
 1. Антоненко О.Л. Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізація інноваційного маркетингу на підприємстві / О.Л. Антоненко, З.І. Козар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : збірник наукових праць. Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення та проблеми розвитку». – № 819. – 2015. – С. 207-214.
 2. Белоцерковская Н.В. Маркетинговые инновации: подходы, виды, содержание и внедрение / Н.В. Белоцерковская, О.П. Иванченко // Вестник ОГУ. – 2014. – № 4 (165). – С. 207-214.
 3. Джеффри Мур. Преодоление пропасти. Как вывести технологический продукт на массовый рынок. – Москва : МаннИвановФербе, 2013. – 134 с.
 4. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Пер. с англ. Ю.Н. Каптуревского. – СПб : Питер, 2001. – 480 с.
 5. Иванченко О.П. Теоретические основы содержания и развития маркетинговых инноваций / О.П. Иванченко // Экономика и современный менеджмент : теория и практика : Материалы ХХVIII Международной научно-практической конференции. – Новосибирск : «СибАК», 2013. – С. 35-42.
 6. Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н.С. Ілляшенко. – Суми : «Вид-во СумДу», 2011. – 192 с.
 7. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України / В.В. Онікієнко, Л.М. Ємельяненко, І.В. Терон. – Київ : РВПС НАН України, 2007. – 480 с.
 8. Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М.Я. Матвіїв, І.М. Білецька, Ю.П. Гуменюк, С.В. Даниленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 432 с.
 9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е вид., переобл. і доп. – Санкт-Петербург : Пітер, 2007. – 816 с.
 10. Клейтон М. Кристенсен. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых изменений / К.М. Кристенсен, Э. Скотт, Э. Рот. – М. : Альпина Букс, 2008. – 398 с.
 11. Короткова Т.Л. Коммерциализация и маркетинг инноваций : монография / Т.Л. Короткова, А.В. Власов. – М. : Креативная экономика, 2012 . – 168 с. 
 12. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / пер. с англ. В.Б. Колчанова. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 800 с.
 13. Матковская Я. Коммерциализация рыночных инноваций – парадигма инновационного маркетинга / Я. Матковская // Маркетинг. – 2010. – № 4 (113). – С. 39-46.
 14. Морохова В.О. Теоретичні аспекти маркетингового забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства / В.О. Морохова // Економіка та менеджмент. – 2012. – Вип. 8(30). – С. 227-237.
 15. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С.І. Юрій. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.
 16. Основы промышленного маркетинга : учебник / Ф. Уэбстер. – М. : Издательский дом Гребенникова, 2005. – 416 с.
 17. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : монографія / І.А. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2007.– 248 с.
 18. Питер Ф. Друкер. Бизнес и инновации : учебник. – Москва : «Вильямс, 2009. – 432 с.