Оцінювання інноваційної складової маркетингової діяльності банку та визначення її впливу на ефективність функціонування банку

Автори:
Н.В. Гребенюк1
1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
111 - 125
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.3-11


Анотація

У статті проведене дослідження динаміки та структури взаємопроникнення інновацій у маркетинговій діяльності банку в загальні бізнес-процеси банку. Здійснено ґрунтовний аналіз та визначено релевантні показники інноваційної, інноваційно-маркетингової та маркетингової складових діяльності банку за допомогою методу головних компонент. Визначено ефективність функціонування банків як інтегрального оцінювання релевантних показників характеристики його результативної діяльності, зведених до зіставного вигляду та узагальнених адитивним методом. За допомогою інструментарію причинного моделювання ідентифіковано вплив інноваційної складової маркетингової діяльності на ефективність діяльності банків за допомогою побудови системи одночасних структурних рівнянь. 


Ключові слова
маркетингова стратегія, інноваційна складова, ефективність діяльності банку, причинне моделювання, метод головних компонент


Посилання
 1. Васильєва Т.А. Основні відмінності та переваги клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії банку / Т.А. Васильєва, В.В. Федірко // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины : материалы VІ Международной научно-практической конференции. – Сімферополь, 2007. – С. 204–205.
 2. Викулов В.С. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей / В.С. Викулов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 1 (45). – С. 131–137.
 3. Говорушко Т.А.  Загрози і небезпеки розвитку інтернет-банкінгу в Україні / Т.А. Говорушко, І.П. Cитник, Т.О. Немченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 2. – С. 74-78. 
 4. Єрмоленко Г. Практичні аспекти застосування комплексу маркетингових комунікацій у банківській діяльності / Г. Єрмоленко, І. Журба // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 62–63.
 5. Костогриз В.Г. Дистанційне обслуговування як перспективна складова системи дистрибуції банківських продуктів / В.Г. Костогриз, О.М. Овчарук // Фінансовий простір. – 2011. – № 1. – С. 33-37.
 6. Мороз Л.В. Перспективи розвитку онлайн-банкінгу в Україні / Л.В. Мороз // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.13. – С. 218-226. 
 7. Огієнко В.І. Інтернет-банкінг як перспективний напрям розвитку ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / В.І. Огієнко, О.В. Луняков, О.Ю. Лісняк // Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z=1217. 
 8. Романова М.В. Управление отношениями с клиентами посредством информационных технологий / М.В. Романова // Финансы и кредит. – 2005. – № 13 (181). – С. 65–71. 
 9. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком :  монографія / за ред. д.е.н., професора С. М. Ілляшенко. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – 644 с.
 10. Статистичні дані щодо кількості структурних підрозділів банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593.
 11. Трофимова Е.В. Концептуальная модель формирования системы Интернет-банкинга [Електронний ресурс] / Е.В. Трофимова. – Режим доступу : http://tvvlibrary.narod.ru/ papers/2011/2011_2/2-14.pdf. 
 12. Ус С.А. Методи прийняття рішень : навч. посібник / С.А. Ус. – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 212 с.
 13. Федірко В. В. Визначення критеріїв сегментації клієнтів банку : проблеми та перспективи / В. В. Федірко // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – 2009. – № 7. – С. 32–37. 
 14. Newton L. Branding, marketing and product innovation : the attemps of British banks to reach consumers in the interwar period / L. Newton [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reading.ac.uk/web/files/management/055.pdf.
 15. Klepek C. Innovation: the case of corporate banking services / C. Klepek [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/klepek.pdf.
 16. Li X. Study on the Synergy of Information Technology Innovation and Marketing Innovation for Commercial Banks / X. Li // International Journal of Business and Management. – 2008. – № 3 (6). – C. 13-16.
 17. 50 ведущих банков Украины 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://banksrating.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/TOP50_BANK2017.pdf.