Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків

Автори:
О.В. Баула1, Н.М. Галазюк1, О.М. Зелінська1
1. Луцький національний технічний університет (м. Луцьк, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
76 - 84
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-07


Анотація

Виокремити макроекономічні та інституційні чинники формування конкурентних переваг регіону, зважаючи на які, розробити концептуальні засади організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізаційного розвитку світового господарства. На основі проведеного теоретичного аналізу конкурентних переваг регіону, узагальнення та систематизації поглядів вчених-економістів, виокремлено макроекономічні та інституційні ефектоутворюючі чинники конкурентоспроможності регіону, запропоновано організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. Удосконалено концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків, які, на відміну від існуючих, передбачають врахування макроекономічних та інституційних конкурентних переваг, що гарантуватиме цілісність держави через забезпечення сталого розвитку усіх регіонів країни.


Ключові слова
конкурентні переваги, конкурентоспроможність регіону, сталий розвиток регіону, механізм управління конкурентоспроможністю регіону, глобалізація світогосподарських зв’язків


Посилання
 1. Андерсон В.М. Регіональна конкуренція як фактор соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації / В.М. Андерсон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/conf06/ papers/Anderson.html. 
 2. Антонюк Л.Л. Виробнича конкуренто-спроможність регіонів України / Л.Л. Антонюк, В.І. Сацик // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5 (119). – С. 149-161.
 3. Безугла В.О. Основи формування конкуренто-спроможності регіонів України (на прикладі Полтавського регіону) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.О. Безугла ; Харк. нац. акад. міськ. г-ва. – X., 2006. – 20 с.
 4. Брюна Э. Сравнительний анализ конкурентоспособности российских и французских регионов [Электронный ресурс] / Э. Брюна, А.Ю. Скопин. – Режим доступа: http://www.hse.ru/ data/632/480/ 1238/Brana.pdf.
 5. Герасимчук З.В. Конкурентоспроможність регіону: теорія, методологія, практика : монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська. – Луцьк : Надстир'я, 2008. – 248 с.
 6. Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность регионов: теория и методология анализа в контексте современного экономического развития : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.01, 08.00.05 / Н.Я. Калюжнова ; МОИ РФ. Иркутск, гос. ун-т. - Иркутск, 2004. – 40 с.
 7. Лютак О.М. Проблеми інформаційного забезпечення розрахунку макроекономічних показників у транскордонному регіоні / О.М. Лютак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. –  № 10(124). – С. 276-284.
 8. Портер Майкл Э. Конкуренция / Портер Майкл Э. ; Пер. с англ. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2005. – 608 с.
 9. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / Майкл Э. Портер ; пер. с англ. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 896 с.
 10. Селезнев А.3. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / А.3. Селезнев. – М. : Юристь, 1999. – 383 с.
 11. Сміт А. Добробут нації. Дослідження про природу та причини добробуту нації / А. Сміт ; пер. з англ. під ред. Є. Литвина. – К. : Port-Royal, 2001. – 590 c.
 12. Фактори і механізми забезпечення конкуренто-спроможності регіону : наук. доп. / наук. ред. П.Ю. Бєлєнький. – Львів : ІРД HAH України, 2005. – 145 с.
 13. Федулова С.О. Економіка старопромислових регіонів України: сучасне розуміння та реалії [Електронний ресурс] / С.О. Федулова // Економіка: реалії часу. – 2015. – №4(20). – С.12-19. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No4/12-19.pdf.
 14. Шергін С.О. Трансформація геополітичної ідентичності України в контексті українсько - російських відносин / С.О. Шергін // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. XXIX. – С. 258-265.
 15. Asheim B. Regional Innovation System: The integration of Local “Sticky” and global “Ubiquitous” Knowledge / B. Asheim, A. Isaksen // Jornal of Technology Transfer. – 2002. – Vol.27, Issue 1. – PP. 77-86. 
 16. Begg I. Cities and competitiveness / I. Begg // Urban Studies. – 1999. – Vol. 36. – P. 795-809.
 17. Enright M.J. Regional Clusters: What we know and what we should know / M.J. Enright // Paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, 2002. – 25 p.
 18. Gardiner B. Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions / B. Gardiner, R. Martin, P. Tyler. – London : RegionalStudies.SpecialIssueDec. 2004, 38(9). – P. 1045-1067.
 19. Jensen-Butler C. Competition between cities, urban performance and the role of urban policy: a theoretical framework // European cities in competition / Edited  bu C. Jensen-Butler, A.Shachar and J. van Weeser. – Avebury : European science foundation, 1997. – P. 3-42. 
 20. Lundvall B. The Learning Economy / B. Lundvall, B. Johnson // Journal of Industry Studies. – 1994. – Vol 1. – P. 23-42.